Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Feiing – nye biler 4130 780 1 340 440 900
Feiing – påbygg NY 36 500 1 500 17 000 18 000
Ny bil - tung redning NY 1 500 1 500
Ny brannbil 4137 4 500 5 200 5 200
RIUA – diverse utstyr 4170 250
Sum investeringer 5 890 2 400 18 500 18 000

Feiing – nye biler

Feiing har behov for å bytte ut eksisterende varebil i 2019. I 2020 er det også ønskelig å bytte ut en Toyota Landcruiser med en mer hensiktsmessig bil, da det er behov for å skille ren og skitten sone. Salgssum bidrar til finansiering av kjøpene. Det bevilges 0,4 mill. kroner i 2019 og avsettes 0,9 mill. kroner i 2020.

Feiing er et selvkostområde og renter og avdrag belastes abonnentene.

Feiing – påbygg

Brann- og redningstjenesten har behov for utvidede og bedrede lokaler til feievirksomheten (selvkostområde). Det er avsatt 1,5 mill. kroner til planlegging og prosjektering av tiltaket i 2020, og ytterligere 35,0 mill. kroner fordelt mellom 2021 og 2022 i økonomiplanperioden. Som følge av omorganisering av brann- og redningstjenesten til IKS, må prosjektet behandles på nytt i den nye organisasjonen.

Ny bil - tung redning

Tjenesten tung redning benytter i dag en ombygd ambulanse. Bilen har rust flere steder på karosseriet og det er behov for utskifting dersom tjenesten skal opprettholdes. Det avsettes 1,5 mill. kroner i 2021.

Ny brannbil

Det var i budsjett 2018 bevilget 4,5 mill. kroner til ny brannbil. Etter gjennomført anbudsrunde ble totalsummen ble 5,2 mill. kroner med levering i 2019. Kjøpet er tidligere behandlet i sak 69/18 i formannskapet (Tilleggsbevilgning og utsettelse ny brannbil). Det bevilges 5,2 mill. kroner i 2019.

RIUA – diverse utstyr

RIUA (Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing) er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Da det ikke er registrert eller vurdert til å være egen juridisk enhet, er det hovedkontorkommunen som skal vedta budsjett for samarbeidet. Representantskapet har vedtatt at det skal investeres i tre nye oljevernhengere i 2019.

Investeringer i RIUA vil gi økte kostnader for Molde kommune gjennom Molde kommunes tilskudd til samarbeidet.

Det bevilges knappe 0,3 mill. kroner i 2019.

Vis undermeny