Byggesak og geodata

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 934 1 104 725 256 256
Driftsinntekter -11 268
Driftsutgifter 12 202 1 104 725 256 256
Lønns- og prisvekst 170 -179
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 34 18
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 136 78
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 25
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -300
Andre rammeendringer -200 -469
Rammetrekk ved endelig balansering -122
Kapitalkostnader skanning av byggesaksarkiv -247
Rammereduksjon – rammesak 2019 -200 -100
Ny driftsramme 1 104 725 256 256 256

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B-delen
 • kontaktkommune for nettverk for byggesaksbehandling, Romsdalsregionen

Byggesak behandler årlig rundt 600 søknader (byggesøknader og delingssøknader) etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager. Utover dette følges ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betydelig mengde saker utredes også for avgjørelse i plan- og utviklingsutvalget. Aktiviteten i markedet har stor betydning for virksomhetens aktivitet og økonomiske resultater.

Geodata

 • opprette nye eiendommer
 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
 • behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata i henhold til geovekstavtalen
 • «Romsdalskart samarbeid om programvaretjenester»
 • salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)
 • eiendomsopplysninger

Geodata gjennomfører rundt 100 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering og adressering. Det selges et betydelig antall meglerpakker gjennom året. Geodata selger også tjenester til andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Eiendomsskatt

 • forberedelse av saker til nemndsbehandling
 • administrasjon av takstmann
 • ajourføring av register
 • service overfor publikum

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Enhetens byggesaksarkiv i papir blir skannet og digitalisert og dette arbeidet vil være avsluttet mars 2019. Et digitalt arkiv kombinert med nytt saksbehandlingssystem åpner mange muligheter for å effektivisere og optimalisere tjenestene på byggesak og geodata. Det er lagt inn et rammetrekk fra 2020 som følge av digitalt arkiv og den effektiviseringen som det innebærer.

Fremtidige utfordringer

Å rekruttere og beholde kompetanse er avgjørende for å kunne levere gode tjenester til rett tid. Tilgangen på kvalifiserte søkere er tilfredsstillende, men det er fortsatt en utfordring å balansere ønsket om god og tilstrekkelig kompetanse, med god økonomistyring. Tjenesteproduksjonen ved enheten har vært og er sårbar for lengre fravær som sykdom og eventuelle oppsigelser.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Skanning av byggesaksarkiv 4330 3 500 2 770 570
Sum investeringer 570

Skanning av byggesaksarkiv

Skanningen av byggesaksarkivet pågår og blir ferdigstilt første halvår 2019. I revidert budsjett 2018 ble totalramme i prosjektet redusert fra 3,5 mill. kroner til 2,2 mill. kroner. På grunn av at tjenesten kjøpes fra Danmark må det også legges på mva. for innførsel av tjenester. Riktig totalramme i prosjektet blir med dette knappe 2,8 mill. kroner. Det bevilges 0,6 mill. kroner i 2019.

Enheten vil med dette prosjektet kunne effektivisere driften, og det er derfor lagt et rammetrekk på enheten i 2020.


Vis undermeny