Molde bydrift

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 13 306 15 914 14 934 14 512 14 512
Driftsinntekter -42 030
Driftsutgifter 55 336 15 914 14 934 14 512 14 512
Lønns- og prisvekst 208 -172
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 1
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 158 88
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 50 28
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 821
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1 110
Andre rammeendringer 2 400 -808 -422
Rammetrekk ved endelig balansering -122
Investering i veg- og gatelys finansiert av reduserte driftsutgifter -107
Kapitalkostnader armatur natriumhøytrykk (NAH) -621
Rammereduksjon – rammesak 2019 -300
Roseplanen -80
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - vedlikehold kommunal veg overføres fra investering til drift 2 400
Ny driftsramme 15 914 14 934 14 512 14 512 14 512

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

De viktigste oppgavene til Molde bydrift er å forvalte, drifte og vedlikeholde offentlige rom i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted, som er sentral i driftssikkerheten til enheten. Enhetens tjenesteområder er veg og trafikk, parker og friområder, parkering og verksted.

Veg- og trafikk

Enheten opptrer som vegmyndighet på vegne av Molde kommune og har ansvar for forvaltning, trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet og veglysanlegget. I alt har enheten ansvar for cirka 221 km veg, derav 24 km med gang- og sykkelveg.

Park

Enheten har ansvar for forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av Molde kommunes parker og friområder. I tillegg har Molde bydrift en avtale med kirkevergen om stell av kommunens 10 gravsteder på totalt 100 dekar.

Enheten har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som «Rosenes by». Molde bydrift drifter og vedlikeholder 150 dekar friområder og 11 lekeplasser, blant annet Retiro friluftsområde, Alexandraparken, Reknesparken og Kringstadbukta. I tillegg drifter og vedlikeholder enheten uteområder på skoler og barnehager etter avtale med Molde Eiendom KF.

Parkering

Enheten har ansvar for håndheving av avgiftsbelagt parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplasser, gateparkering og Molde parkeringshus. Enheten forvalter utleie av gategrunn og torgplasser, og behandler parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Molde kommune har en avtale med Romsdal Parkering AS på administrasjon og håndheving av skiltreguleringer på privat grunn.

Verkstedet

Verkstedet utfører reparasjoner og vedlikehold av kommunens biler, maskiner og utstyr. Verkstedet har således en viktig rolle i ivaretagelse av driftssikkerheten og beredskapen til Molde kommune. Verkstedet bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp av biler og maskiner til kommunen, og er godkjent påbygger- og traktorverksted.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

I forbindelse med konkurranseutsetting av drift av fylkesveger, mistet Molde bydrift avtalen med Statens vegvesen på drift av fylkesveger i Molde kommune. Enheten har derfor måttet legge om driften for å imøtekomme endringene, og har blant annet redusert innleide tjenester. Enheten har også som en følge av sentrumsutviklingen mistet inntekter innenfor parkering, og må jobbe kontinuerlig med tiltak innenfor tjenesten for å redusere utgifter.

Enheten har jobbet lite med planarbeid, strategier og utvikling innenfor tjenesteområdene tidligere, og dette er noe som enheten må prioritere fremover. Molde bydrift har blant annet startet arbeidene med trafikksikkerhetsplan og parkeringsstrategi.

Det er også nødvendig å arbeide med utvikling av driften i enheten, dersom enheten skal klare å levere bedre og flere tjenester i fremtiden. Enheten er i gang med digitalisering innenfor tjenesteområdene, noe som Molde bydrift vil prioritere fremover. Det er også behov for en rekke digitale verktøy for å klare å jobbe mer effektivt innenfor tjenesteområdene.

I forbindelse med de endringer enheten står ovenfor ble det gjort en omorganisering i Molde bydrift i 2018. Målet med endringen var å styrke og prioritere forvaltning og utvikling av tjenesteområdene til enheten. Det ble også tilført kompetanse til enheten i omorganiseringen.

Fremtidige utfordringer

Byutviklingen i Molde påvirker enheten. Utbygging fører til en økning i oppgaver med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, friområder og parkeringsarealer. I økonomiplanperioden får enheten økte driftsoppgaver som en følge av utbygging av Sjøfronten, Brunvollkvartalet, utvidelse av Røbekk gravlund, Nesbøen boligfelt på Kleive, Kringstad boligfelt, Elgsåslia boligfelt, samt flere mindre private utbygginger med regulerte offentlige arealer.

Sentrumsutviklingen vil også medføre reduserte inntekter for enheten, da det blir en reduksjon i antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum.

Klimaendringer vil gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser. Enheten vil trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær fremover.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Asfaltering lag 2 Årølia vest NY 2 900 2 900
Biler og maskiner 4016 2 500 2 500
Biler og maskiner – park 8000 500 950
Kommunale veger 4011 1 540 1 580 1 630 1 670
Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning 8006 2 700 2 700
Parkering - utredning parkering i sentrum BRM 8007 300 300
Trafikksikring 4012 360 370 380 390
Trafikksikring – Eikrem 8005 3 900 1 950
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 2 000 3 400 3 000
Veg- og gatelys 4013 1 540 1 580 1 630 1 680
Styringssystem gatelys 4730 4 000
Sum investeringer 18 390 6 980 6 540 3 740

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en styrking av investeringsrammen for Molde bydrift med 4,0 millioner kroner til styringssystem gatelys.

Asfaltering lag 2 Årølia vest

På grunn av lang utbyggingsperiode i Årølia er det ikke lagt andre lag med asfalt på flere veier i Årølia. Det er også behov for noe utbedring av hovedvegnettet etter skader fra anleggstrafikk. Det avsettes 2,9 mill. kroner i 2021.

Biler og maskiner

I 2019 er det planlagt at lastbæreren Wille byttes ut da den har hat svært mange timer på verksted de siste årene. I forbindelse med organisatoriske endringer der drift av fylkesveier faller bort, og nye oppgaver i forbindelse med sjøfronten kommer inn er det behov for mindre maskiner som kan benyttes i et møblert byrom. Det tas sikte på å finne en maskin med flere bruksområder som kan brukes mer på tvers av virksomhetene i enheten. I 2020 er det planlagt utbytting av en liten lastebil med plan.

Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 2,5 mill. kroner i 2020.

Biler og maskiner – park

For å kunne utføre nødvendig skjøtsel av uteområder ved formålsbyggene, parker, grøntanlegg og kirkegårder, er det nødvendig med nyttekjøretøy som fungerer til formålet. I 2019 er det ønskelig å bytte ut en 1992 modell VW transporter. I 2020 er det planlagt utbytting av en pickup og gravemaskin til bruk ved begravelser.

Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,0 mill. kroner i 2020.

Kommunale veger

Denne posten ble redusert med 3 mill. kroner i revidert budsjett 2018 da reasfaltering og re-merking ble flyttet til drift. Gjenværende ramme på 1,5 mill. kroner årlig går til asfaltering av grusveger og utskifting av sluk tilknyttet vegnettet når Molde Vann og Avløp skifter vann- og avløpsledninger. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,6 mill. kroner årlig i perioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning

Etter ny parkeringsforskrift er det krav om at Molde Parkeringshus oppgraderes til en betalingsløsning som ikke innebærer manuell betjening av kortleser, automat eller lignende. Det er derfor nødvendig å erstatte dagens automater og bommer med kameraovervåkning med automatisk skiltgjenkjenning, nye bommer og nye betalingsautomater. Parkering dekker selv finanskostnadene ved investeringen.

Det bevilges 2,7 mill. kroner i 2019.

Parkering - utredning parkering i sentrum BRM

Molde kommune skal utrede behov for parkering i Molde sentrum, dette er et større prosjekt som delvis er drift og delvis investering. Prosjektet er omtalt i sak 32/18 i formannskapet ang søknad om tilskudd fra Byen som regional motor. Parkering dekker selv finanskostnadene ved investeringen.

Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2019.

Trafikksikring

Det er stadig behov for å gjennomføre mindre trafikksikringstiltak som etablering av fartshumper. I tillegg kommer nye tiltak også i tilknytning til arbeid på det kommunale VA-nettet. Midlene vil bli brukt til tiltak i samsvar med «Handlingsplan for trafikksikkerhet». Det bevilges 0,4 mill. kroner årlig i perioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Trafikksikring – Eikrem

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det inngått egen utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger men det er avtalt en lik fordeling av kostnadene mellom kommunen og utbygger. Molde kommune sin andel av prosjektet er 3,9 mill. kroner, der 2,0 mill. kroner er bevilget i 2018.

Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2019.

Trafikksikring – Moldelivegen

Arbeidet med bygging av fortau i Moldelivegen del 1 og 2 er utført. Del 3 Moldelivegen-Damvegen gjenstår. Det er i 2018 arbeidet med prosjektering, og bygging av gangveg og gangbro skjer i 2019. Totalrammen i prosjektet er nå beregnet til 3,4 mill. kroner, en økning på 1,4 mill. kroner fra budsjett 2018. Det bevilges 3,0 mill. kroner i 2019 hvor 0,9 mill. kroner er en videreføring fra 2018.

Veg- og gatelys

Det behov for utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnett. Dette gjelder tremastanlegg og luftspenn som vil bli erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeidet samkjøres med prosjekter i regi av Molde Vann og Avløp KF for å redusere utgiftene. Fremdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2019 og avsettes tilsvarende beløp hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Lager på Hjelset 5552 4 000 3 500 500
Sum investeringer 3 500 500

Lager på Hjelset

Dagens strøsandlager på Hjelset er omregulert til sentrumsformål som et ledd i utviklingen av Hjelset. Det bygges derfor nytt strøsandlager i sammenheng med ny brannstasjon på Hjelset. Det bevilges 3,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 0,5 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny