Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Asfaltering lag 2 Årølia vest NY 2 900 2 900
Biler og maskiner 4016 2 500 2 500
Biler og maskiner – park 8000 500 950
Kommunale veger 4011 1 540 1 580 1 630 1 670
Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning 8006 2 700 2 700
Parkering - utredning parkering i sentrum BRM 8007 300 300
Trafikksikring 4012 360 370 380 390
Trafikksikring – Eikrem 8005 3 900 1 950
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 2 000 3 400 3 000
Veg- og gatelys 4013 1 540 1 580 1 630 1 680
Styringssystem gatelys 4730 4 000
Sum investeringer 18 390 6 980 6 540 3 740

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en styrking av investeringsrammen for Molde bydrift med 4,0 millioner kroner til styringssystem gatelys.

Asfaltering lag 2 Årølia vest

På grunn av lang utbyggingsperiode i Årølia er det ikke lagt andre lag med asfalt på flere veier i Årølia. Det er også behov for noe utbedring av hovedvegnettet etter skader fra anleggstrafikk. Det avsettes 2,9 mill. kroner i 2021.

Biler og maskiner

I 2019 er det planlagt at lastbæreren Wille byttes ut da den har hat svært mange timer på verksted de siste årene. I forbindelse med organisatoriske endringer der drift av fylkesveier faller bort, og nye oppgaver i forbindelse med sjøfronten kommer inn er det behov for mindre maskiner som kan benyttes i et møblert byrom. Det tas sikte på å finne en maskin med flere bruksområder som kan brukes mer på tvers av virksomhetene i enheten. I 2020 er det planlagt utbytting av en liten lastebil med plan.

Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 2,5 mill. kroner i 2020.

Biler og maskiner – park

For å kunne utføre nødvendig skjøtsel av uteområder ved formålsbyggene, parker, grøntanlegg og kirkegårder, er det nødvendig med nyttekjøretøy som fungerer til formålet. I 2019 er det ønskelig å bytte ut en 1992 modell VW transporter. I 2020 er det planlagt utbytting av en pickup og gravemaskin til bruk ved begravelser.

Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,0 mill. kroner i 2020.

Kommunale veger

Denne posten ble redusert med 3 mill. kroner i revidert budsjett 2018 da reasfaltering og re-merking ble flyttet til drift. Gjenværende ramme på 1,5 mill. kroner årlig går til asfaltering av grusveger og utskifting av sluk tilknyttet vegnettet når Molde Vann og Avløp skifter vann- og avløpsledninger. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,6 mill. kroner årlig i perioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning

Etter ny parkeringsforskrift er det krav om at Molde Parkeringshus oppgraderes til en betalingsløsning som ikke innebærer manuell betjening av kortleser, automat eller lignende. Det er derfor nødvendig å erstatte dagens automater og bommer med kameraovervåkning med automatisk skiltgjenkjenning, nye bommer og nye betalingsautomater. Parkering dekker selv finanskostnadene ved investeringen.

Det bevilges 2,7 mill. kroner i 2019.

Parkering - utredning parkering i sentrum BRM

Molde kommune skal utrede behov for parkering i Molde sentrum, dette er et større prosjekt som delvis er drift og delvis investering. Prosjektet er omtalt i sak 32/18 i formannskapet ang søknad om tilskudd fra Byen som regional motor. Parkering dekker selv finanskostnadene ved investeringen.

Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2019.

Trafikksikring

Det er stadig behov for å gjennomføre mindre trafikksikringstiltak som etablering av fartshumper. I tillegg kommer nye tiltak også i tilknytning til arbeid på det kommunale VA-nettet. Midlene vil bli brukt til tiltak i samsvar med «Handlingsplan for trafikksikkerhet». Det bevilges 0,4 mill. kroner årlig i perioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Trafikksikring – Eikrem

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det inngått egen utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger men det er avtalt en lik fordeling av kostnadene mellom kommunen og utbygger. Molde kommune sin andel av prosjektet er 3,9 mill. kroner, der 2,0 mill. kroner er bevilget i 2018.

Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2019.

Trafikksikring – Moldelivegen

Arbeidet med bygging av fortau i Moldelivegen del 1 og 2 er utført. Del 3 Moldelivegen-Damvegen gjenstår. Det er i 2018 arbeidet med prosjektering, og bygging av gangveg og gangbro skjer i 2019. Totalrammen i prosjektet er nå beregnet til 3,4 mill. kroner, en økning på 1,4 mill. kroner fra budsjett 2018. Det bevilges 3,0 mill. kroner i 2019 hvor 0,9 mill. kroner er en videreføring fra 2018.

Veg- og gatelys

Det behov for utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnett. Dette gjelder tremastanlegg og luftspenn som vil bli erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeidet samkjøres med prosjekter i regi av Molde Vann og Avløp KF for å redusere utgiftene. Fremdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2019 og avsettes tilsvarende beløp hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Vis undermeny