Kommunestyrets årlige eiendomsskattevedtak

 1. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jamfør eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a.

 2. Eiendomsskatten for 2019 skrives ut med 3,57 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jamfør eiendomsskatteloven § 13.

 3. Det beregnes ikke bunnfradrag for 2019, jamfør eiendomsskatteloven § 11 annet ledd.

 4. Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer for 2019, jamfør eiendomsskatteloven § 25.

 5. Skattetakstene kontorjusteres med 0,42 pst. for 2019, jamfør eiendomsskatteloven § 8 A-4. Takstgrunnlaget er oppjustert totalt 41,23 pst. siden forrige alminnelige taksering.

 6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, kan kommunestyret for ett år av gangen innvilge fritak for eiendomsskatt for eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten, herunder:
  • forsamlingshus tilhørende menigheter og trossamfunn, kulturelle og humanitære organisasjoner
  • ikke-kommersielle daghjem, behandlingshjem, barnehager, studentboliger
  • skoler og musèer
  • klubbhus og idrettsdel av anlegg tilhørende idrettslag

 7. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, kan kommunestyret for ett år av gangen innvilge fritak for eiendomsskatt for bygning av historisk verdi med fredningsvedtak eller annen vernestatus.

 8. I medhold av eiendomsskatteloven § 28, kan det for ett år av gangen søkes om nedsettelse eller ettergivelse av skatten dersom særlige grunner gjør det svært urimelig å kreve inn eiendomsskatten. Søknadsfrist er 1. februar i skatteåret for eiere av boliger, hytter og annen eiendom, og 1. oktober for eiere av borettslagsleiligheter.

 9. Ved taksering og utskriving benytter kommunen gjeldende eiendomsskattevedtekter og retningslinjer, i medhold av eiendomsskatteloven § 10.

 10. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (verk og bruk) redusert med én syvendedel i 2019 i medhold av overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum. bygning og tomt overføres kategori næringseiendom. Skattesatsen på det særskilte skattetakstgrunnlaget er 3,57 promille i 2019.
Vis undermeny