Oversikt lån som belaster drift

Lån som belaster drift

Hele 1 000
Lån som belaster drift
Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Plan- og utviklingsavdelingen 96 180 22 694 44 000 1 600
BRM - Det gyldne triangel 1 404
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico) 1 250
Diverse erverv og tiltak 800 800 800 800
Flytting av øvingsanlegg 320
Gruset gangveg Kringstad 1 440
Infrastruktur Bolsøya 800
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 6 920
Sentrumstiltak 800 800 800 800
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 46 400 -26 400
Sjøfronten 2 4 000 44 640 42 400
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 33 900
Sykkelparkering skoler 990 10
Personal- og organisasjonsavdelingen 8 185 7 245 7 349 7 441
IKT-investeringer Molde kommune 2 220 3 280 3 384 3 476
Inventar renovering Storgata 31 2 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 3 965 3 965 3 965 3 965
Skole 12 876 6 320
Bergmo ungdomsskole – bytte hovedvarmerør 280
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning 240 2 720
Bergmo ungdomsskole – tilleggsisolering og taktekking 2 400
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 960
Bolsøya skole – utvikling skolegård 1 100
IPad-prosjektet 1 960
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll 336
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler 400
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon 2 240
Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken 560
Sellanrå skole – fase 3 4 320
Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele 320
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober 1 200
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget 160
Barnehage 36 720 63 520 400 400
Hatlelia barnehage 32 000 800
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg 320
Kommunale barnehager – tilpasninger 400 400 400 400
Lillekollen – ny barnehage 4 000 62 000
St. Sunniva - utfasing oljekjel 320
Helsetjenesten 800
Medisinsk utstyr i sykehjem 800
Pleie og omsorg 16 638 43 600 -25 900
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass 480
Bergmo omsorgssenter – møbler 288
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 675
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 400
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak 320
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak 720
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 400
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 4 400
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 400
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning 320
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter 3 200
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 715
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 1 280
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer 400
Råkhaugen omsorgssenter - utbygging 8 000 37 600 -25 900
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 640
Tiltak funksjonshemmede 2 160
Enensenteret 320
Oppgradering Røbekk 400
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak 1 440
Brann- og redningstjenesten 12 160 9 200
Ny bil - tung redning 1 200
Ny brannbil 4 160
Ny brannstasjon Hjelset 8 000 8 000
Molde bydrift 11 812 5 314 5 232 2 992
Asfaltering lag 2 Årølia vest 2 320
Biler og maskiner 1 900 1 900
Biler og maskiner – park 400 590
Kommunale veger 1 232 1 264 1 304 1 336
Lager på Hjelset 3 200
Trafikksikring 288 296 304 312
Trafikksikring – Eikrem 1 560
Trafikksikring – Moldelivegen 2 000
Veg- og gatelys 1 232 1 264 1 304 1 344
Kulturtjenesten 87 499 34 981 7 605
Biblioteket - selvbetjeningsautomater 496
Idrettens hus 84 727 27 290 5 875
Kulturhuset – oppgradering av fasader 168
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg 160
Reknesbanen 1 478
Renovering lysløypa 375
Tennisanlegg 840
Træffhuset – garasje og lager 400
Tråkkemaskin skiløyper 1 730
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden -24
Tursti Skihytta–Varden -210
Ungdomskvartalet (BRM) 940
Uteområde Molde idrettspark 800 5 040
Andre bygg 2 472 3 696 2 608 2 672
Brannkonsept og utbedringer 1 200
Enøk – kommunale bygg 824 808 872 888
Investeringsmidler akutte behov 1 648 1 688 1 736 1 784
Kirkelig fellesråd 27 500 5 000
Gravplassutvidelse Røbekk 27 500 5 000
Totalt lån som belaster drift 315 002 201 570 41 294 15 105
Vis undermeny