Økonomiske måltall

I et langsiktig økonomisk perspektiv, er det viktig å ha økonomiske måltall å styre etter. Kommunestyret skal i henhold til ny kommunelov gjeldende fra 1. januar 2020, vedta slike økonomiske nøkkeltall som vil være styrende for fremtidige budsjetter og økonomiplaner. Inntil det skjer, gjelder måltallene som er nedfelt i intensjonsavtalen mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset. Måltallene er som følger:

  • Kommunene skal minimum være i økonomisk balanse når ny kommune dannes.
  • Kommunen skal som minimum ha et netto driftsresultat på 2,0 prosent. Et langsiktig mål er netto driftsresultat på 3,0 prosent.
  • Egenkapitalandelen bør avspeile risikoen i investeringsprosjektet, men på lengre sikt bør utgangspunktet være en egenfinansieringsgrad på 30,0 prosent.
  • Et langsiktig mål er disposisjonsfond som utgjør minimum 5,0 prosent av brutto driftsinntekter.
  • Et langsiktig mål er at netto lånegjeld ikke overstiger 100 prosent av brutto driftsinntekter. Målsettingen bør avstemmes i forhold til vedlikeholdsetterslepet i den enkelte kommune.
  • Pågående og planlagte investeringer til enhver tid gjeldende økonomiplaner må sikres/ gjennomføres.

Budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020–2023 tilfredsstiller ikke noen av disse målsetningene. Det rapporteres i 2019 om økonomisk ubalanse i tjenesteproduksjonen som forventes å gi merforbruk for enkelte av kommunene for dette året. Videre forventes kommunenes disposisjonsfond å bli vesentlig mindre ved utgangen av 2019, enn forutsatt ved inngangen til 2019. Når det gjelder både egenkapitalandelen i investeringsprosjekter og netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter, er den nye kommunen langt unna måltallene ved inngangen til 2020.

Molde kommune vil drøfte og vedta aktuelle måltall når kommunens økonomi- og finansreglement legges frem for politisk behandling våren 2020.

Vis undermeny