Formannskapets innstilling

 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020–2023 med de endringer i forhold til kommunedirektørens skisse som fremkommer av kommunestyrets behandling og vedtak.

 2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og sektor med underliggende enheter/fagområder.

 3. Eiendomsskatten for nye Molde kommune skal harmoniseres over de kommende 3 år. Dette innebærer følgende skattesatser for de enkelte områder av nye Molde kommune for 2020:

  Den generell skattesatsen settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune

  Den generell skattesatsen settes til 3,57 promilles i "gamle" Molde kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,573 promille i "gamle" Molde kommune

  Den generell skattesatsen settes til 6,0 promille i "gamle" Nesset kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,58 promille i "gamle" Nesset kommune

  Eiendomsskattetaksten for boliger skal baseres på skatteetatens formuesverdier mens øvrige eiendommer skal takseres. Det tas forbehold om eventuell justering av skattesatsene før utskrivingen for 2020. Det beregnes ikke bunnfradrag i 2020.

 4. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på det enkelte område ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, flytting av tjenestetilbud fra et område til et annet og oppretting av feil som oppdages og som ikke har prinsipiell betydning.

 5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra kommunedirektøren ved analyse- og utviklingsavdelingen.

 6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene og Molde kirkelige fellesråd, blir som beskrevet i egne kapitler.

 7. Molde kommune bruker 600,8 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: morselskapet: 129,1 mill. kroner, Molde eiendom KF - formålsbygg: 306,1 mill. kroner, Molde eiendom KF – utleieboliger: 26,2 mill. kroner og Molde vann og avløp KF: 134,4 mill. kroner. Nytt lån fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

 8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.

 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2020 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.

 10. Ordførerens godtgjørelse for 2020 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.


Behandling

Kim Thoresen Vestre (SV) fremmet følgende forslag:

Verbalforslag:

 1. Økt lærerressurs med 10 lærere for å få ned gruppestørrelser
 2. Senke maksprisen på SFO betydelig
 3. Økt voksentetthet i barnehagene
 4. Økt timetall på skolesvømming
 5. Inndekning mot avkorting av barnetrygden for foreldre på sosialstønad
 6. Ungdomskvartalet i byen (realisering)
 7. Ungdomstilbud med utstyrspool og frivilligsentral-avdeling på Midsund
 8. Tilskudd til Hjertøybåten (ikke alle
 9. Tilskudd til lyntogforum Møre og Romsdal
 10. Tilføring av midler til tiltak funksjonshemmede
 11. Kulturskoletilbudet styrkes
 12. Hjelset-Fram tilgodeses med skyss for tapt fritidssvømming på Skjevik
 13. Kulturtjenesten styrkes
 14. Innføring av skolefrukt i Moldeskolene; forsøksprosjekt
 15. Buss for skoleavslutning (likeverdig alternativ til skolegudstjenestene; eks. Romsdalsmuseet)
 16. Flyktningetjenesten styrkes med tanke på introduksjonsprogrammet

Endringsforslag til innstillingen:

Punkt 3:

Eiendomsskatten for nye Molde kommune skal harmoniseres over de kommende 3 år. Dette innebærer følgende skattesatser for de enkelte områder av nye Molde kommune for 2020:

Den generelle skattesatsen settes til maksimal tillatt skattepromille i hele nye Molde kommune.

Skattesatsen for bolig og fritid settes til maksimal tillatt skattepromille i hele nye Molde kommune.

Eiendomsskattetaksten for boliger skal baseres på skatteetatens formuesverdi, mens øvrige eiendommer skal takseres. Det tas forbehold om eventuell justering av skattesatsene før utskrivningen for 2020.

Det beregnes bunnfradrag i 2020 på kr. 500 000.

Punkt 4 strykes.

Punkt 10:

Ordførerens godtgjørelse for 2020 settes til 10 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60 prosent av ordførerens godtgjørelse.

Det ble ikke votert over SVs verbalforslag.

Votering:

Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 3 og SVs fremsatte forslag til punkt 3 der førstnevnte ble vedtatt med 11 mot 2 (SV) stemmer.

Innstillingens punkt 4 ble vedtatt med 11 mot 2 (SV) stemmer.

Innstillingens punkt 6, 7, 8 og 9 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt10 og SVs fremsatte forslag til punkt 10 der førstnevnte ble vedtatt med 11 mot 2 (SV) stemmer.

Vis undermeny