Kommunestyrets vedtak

 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020–2023 med følgende endringer.
  Drift
  - økt ramme kommunedelsutvalg Nesset: + 4,0 mill. kroner hvert år 2020–2023
  - ikke eiendomsskatt Midsund og Sekken, reduksjon i eiendomsskatt: - 1,5 mill. kroner hvert år 2020–2023
  - Fortsatt støtte Rabalderfestivalen: + 0,15 mill. kroner hvert år 2020–2023
  Sum drift: 5,65 mill. kroner hvert år 2020–2023

  Inndekning:
  - konsesjonskraft: 3,0 mill. kroner hvert år 2020–2023
  - salgsgevinst Nesset Kraft: 2,65 mill. kroner hvert år 2020–2023

  Investeringer
  Tiltak 2020 2021 2022 2023
  Kleive & Skåla omsorgssenter + 1,6 mill. +1,0 mill. + 20 mill. + 20 mill.
  Helsehus Molde sentrum planlegging + 1,0 mill.
  Sjøfronten 2 + 15 mill. + 30 mill. - 45 mill.
  Brannstasjon Hjelset - 19 mill. + 19 mill.
  Holtan bofellesskap, ramme 33,8mill - 1 mill. - 8 mill.
  Sum endringer - 2,4 mill. +50 mill. +12 mill. - 25 mill.

 2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og sektor med underliggende enheter/fagområder.

 3. Eiendomsskatten for nye Molde kommune skal harmoniseres over de kommende 3 år. Dette innebærer følgende skattesatser for de enkelte områder av nye Molde kommune for 2020:

  Den generell skattesatsen settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune

  Den generell skattesatsen settes til 3,57 promilles i "gamle" Molde kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,573 promille i "gamle" Molde kommune

  Den generell skattesatsen settes til 6,0 promille i "gamle" Nesset kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,58 promille i "gamle" Nesset kommune

  Eiendomsskattetaksten for boliger skal baseres på skatteetatens formuesverdier mens øvrige eiendommer skal takseres. Det tas forbehold om eventuell justering av skattesatsene før utskrivingen for 2020. Det beregnes ikke bunnfradrag i 2020.

 4. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på det enkelte område ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, flytting av tjenestetilbud fra et område til et annet og oppretting av feil som oppdages og som ikke har prinsipiell betydning.

 5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra kommunedirektøren ved analyse- og utviklingsavdelingen.

 6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene og Molde kirkelige fellesråd, blir som beskrevet i egne kapitler.

 7. Molde kommune bruker 598,8 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: morselskapet: 146,1 mill. kroner, Molde eiendom KF - formålsbygg: 292,1 mill. kroner, Molde eiendom KF – utleieboliger: 26,2 mill. kroner og Molde vann og avløp KF: 134,4 mill. kroner. Nytt lån fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

 8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.

 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2020 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.

 10. Ordførerens godtgjørelse for 2020 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.

Kommunestyret ber om at Molde på skeiva og Molde Pride 2020 blir tilgodesett i kulturavdelinga sitt budsjett.

Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med oversikt over størrelsen på kostnadene det vil bli med å ta ut barnetrygden i beregning av inntekt hos foreldre som mottar sosialstønad.

Vis undermeny