Akuttmedisin og legetjenester

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 48 298 51 995 50 995 50 995
Andre endringer 2 697
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 1 497
Merkostnad legevaktsamarbeidet 1 200
Statsbudsjettet 2020 1 000 -1 000
Skjønnsmidler – skyss av helsepersonell 500 -500
Prosjektskjønn – samarbeid rundt sykehuset Nordmøre og Romsdal 500 -500
Ny driftsramme 51 995 50 995 50 995 50 995

Tjenester og oppgaver i perioden

Akuttmedisin- og legetjenester består av følgende avdelinger:

  • Legetjenesten, herunder, 33 fastleger på ni legekontor, sykehjemsoverlege, sykehjemsleger, helsestasjonsleger, skoleleger, fire leger i spesialisering (tidligere kalt «turnusleger») og assisterende kommuneoverlege. Kommunen driver 5 av disse legekontorene på Skåla, Kleive, Kirkebakken, Nesset og Midsund. Kleive legekontor legges ned i april 2020. Det er per november 2019 fem åpne pasientlister med til sammen 84 ledige plasser.
  • Interkommunal legevakt for innbyggerne i følgende kommuner: Molde, Hustadvika, Aukra, Rauma og Sunndal. I Sunndal, Rauma, Midsund og Aukra opprettes legevaktsatellitter der lege kan utføre videokonsultasjoner.
  • Kommunale akutte døgnplasser: Molde kommune er vertskommune for samarbeid om kommunale akutte døgnplasser (KAD) for Aukra, Hustadvika, Molde. Det er etablert fem sengeplasser i Kirkebakken helsehus.

Enheten har i rammen for 2020 fått tildelt skjønnsmidler for utgifter til skyss av helsepersonell, samt prosjektskjønnsmidler til prosjekt «samarbeid rundt sykehuset Nordmøre og Romsdal». Rammen fra 2020 er også foreslått økt med 1,2 mill. kroner på grunn av økte lønnsutgifter til interkommunal legevakt.

Vis undermeny