Bo- og habiliteringstjenester

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 258 630 266 648 266 648 265 411
Andre endringer 8 018
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 8 018
Gjeldende økonomiplan -1 237
Nesset – bygging av boliger på Holtan – forventet innsparing nattressurs 1,7 årsverk -1 237
Ny driftsramme 266 648 266 648 265 411 265 411

Tjenester og oppgaver i perioden

Botjenesten

Enheten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn, mennesker med utviklingshemming, unge med autismespekterlidelser og andre diagnoser. Det gis også bistand til aktiviteter, helse- og fritidstilbud, alt etter brukerens individuelle behov.

Totalt 119 voksne personer mottar tjenester i eget hjem, blant annet i 9 samlokaliserte boenheter. I tillegg ytes det tjenester knyttet til barnebolig for 4 barn. Det planlegges bygging av ny samlokalisert bolig for 8 personer på Holtan-området i Eidsvåg. Når ny samlokalisert bolig tas i bruk forventes det en innsparing på grunn av redusert nattressurs, dette er lagt inn i økonomiplan med 1,2 mill. kroner fra år 2022.

Botjenesten er enhetens største tjeneste og har, inklusive barneboligene, bokollektiv for eldre og botreningskollektiv for ungdom, totalt 365 ansatte fordelt på 258 årsverk. I tillegg kjøpes det tjenesteyting fra eksterne aktører til tjenestemottakere med betydelige omsorgsbehov.

Aktivitetssenter

Det gis arbeid og aktivitetstilbud i tre ulike aktivitetssenter. Totalt 101 brukere benytter tjenesten og etterspørsel etter plass er stor. Aktivitetssentrene har 18,7 årsverk.

Tilbudene er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet gis til voksne personer med utviklingshemming og til brukere med andre utfordringer. Aktivitetssentrene driver bakeri, kantine og monteringsarbeid, samt skogsarbeid, produksjon av ved og tennbriketter, diverse snekkeri og håndarbeidsprodukter. Det utføres også en mengde oppgaver for kommunal drift, slik som plenklipping, levering av hjelpemidler, matombringing, levering av journaler, makuleringsoppgaver og transportoppdrag.

Avlastningstjenesten

Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for utviklingshemmede som fortsatt bor i foreldrehjemmet og skal primært være avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsbyrde. Døgnplassene fordeles på 32 brukere. Avlastningstjenesten har 38 ansatte fordelt på 30,6 årsverk.

Det har over flere år vært planlagt bygging av ny avlastningsbolig ved Enen. Prosjektet har av ulike grunner blitt utsatt. Avlastningstjenesten oppholder seg fortsatt i midlertidige lokaler på Røbekk. Fremtidig bruk av dette bygget er ikke avklart.

Andre tiltak

Det ytes tjenester som omsorgsstønad (52 brukere) støttekontakt (221 brukere), avlastning utenfor institusjon (36 brukere) forebyggende tiltak (6 brukere) og brukerstyrt personlig assistent (8 brukere). Det ytes tjenester til ca. 200 personer uten diagnosen utviklingshemming.

Vis undermeny