Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 44 570 46 422 46 422 46 422
Andre endringer 1 382
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 1 382
Statsbudsjettet 2020 528
Tilskudd til habilitering og rehabilitering 528
Gjeldende økonomiplan -58
Molde – kapitalkostnader nye elbiler -58
Ny driftsramme 46 422 46 422 46 422 46 422

Tjenester og oppgaver i perioden

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Avdelingen inneholder svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet for spe- og småbarn, skolehelsetjeneste for barne-, ungdoms- og videregående skoler, helsestasjon for ungdom og helsetjeneste for flyktninger og foreldrestøttende tilbud. Helsestasjon for eldre og forebyggende hjemmebesøk inngår som en del av tjenesten. Reisevaksinasjon er også en del av tilbudet i tjenesten. Det ytes jordmortjenester til Aukra kommune.

Barneblikk er et tiltak som er et samarbeid med helseforetaket. Fra helsestasjonen inngår 1,0 årsverk inn i tiltaket, fra psykisk helse og rustjenester er det 0,25 årsverk og fra Helseforetaket er det 0,5 årsverk. Prosjektet drives med tilskudd fra Fylkesmannen med fast reduksjon i perioden 2018-2020.

Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam

Det er 14,5 årsverk privat fysioterapi med kommunal driftsavtale knyttet til syv fysikalske institutt. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Ergoterapi har over tid hatt lange ventelister og behovet for tjenesten har vært økende. Spesielt gjelder dette i forbindelse med tidlig utskriving fra sykehus og tilrettelegging av bosituasjon med nødvendige hjelpemidler.

Somatisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverrfaglige og målrettede tiltak i samarbeid med ulike aktører innenfor og utenfor institusjon. Dette for å øke graden av mestring og selvstendighet. I 2016 startet Molde kommune opp hverdagsrehabiliteringsteam på fire årsverk. Hensikten er å holde brukerne mest mulig selvhjulpne og i stand til å bo lengst mulig i eget hjem. Flere av dagens tjenester må en bruke tid på i 2020 til harmonisering av tjenestetilbudet i den nye kommunen.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er fra 2020 overført til enheten fra Kirkebakken omsorgssenter. Ny stilling som syns- og hørselskontakt ble bevilget i 2019 som et tiltak i helse- og omsorgsplanen. Hjelpemiddelforvaltning er et Smart By prosjekt og utviklingsarbeid står for tur i 2020.

Vis undermeny