Kommunalsjef helse og omsorg

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 -95 622 -92 570 -101 293 -107 767
Andre endringer -3 079 2 500 0 0
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. -2 964
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Flyt ressursstyring -95
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Tid -21
Opphør kjøp av institusjonsplass Olaviken -2 215
Opphør tilskudd ressurskrevende BPA Kleive og Skåla omsorgssenter 116
Lisensutgifter pasientvarlingsanlegg 200
Tilskudd ressurskrevende økt egenandel utover lønns- og prisvekst 1 900
Ytterligere rammetrekk -2 500 -2 500
Helseplattform 2 500 2 500 2 500
Rammesaken 1 493 -10 250 -5 500 -4 500
FN-sak 6/19 rammesak – rammetrekk -10 250 -5 500 -4 500
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing – kommunalsjefstilling 1 493
Statsbudsjettet 2020 2 514
Tilskudd til etablering og tilpasninger av egen bolig 2 514
Gjeldende økonomiplan 2 124 -973 -974
Molde – kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019 -454
Molde – k-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025 2 578
Molde – oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c 244 243
Molde – reduksjon utskrivingsklare pasienter -1 217 -1 217
Ny driftsramme -92 570 -101 293 -107 767 -112 267

Tjenester og oppgaver i perioden

Stabsfunksjonene til kommunalsjef helse og omsorg består av samfunnsmedisin, fagavdeling, samt kontor for tildeling og koordinering.

  • Samfunnsmedisin består av kommuneoverlege og miljørettet helsevern.
  • Fagavdeling for helse og omsorg har det overordnede ansvaret for fagutvikling og internkontroll, plan- og prosjektoppfølging, samt fagsystem i sektoren.
  • Kontor for tildeling og koordinering er kommunens «inngangsport» når innbyggerne har behov for å søke om helse- og omsorgstjenester. Avdelingen har ansvar for fullstendig saksbehandling av helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til lov om helse og omsorgstjenester. Ansvar for omsorgslønn ligger også her. Fra 2020 er ansvar for startlån fra Husbanken samt tilskuddsformidling lagt til avdelingen.

I denne budsjettrammen inngår også all oppholdsbetaling fra sykehjemmene, samt statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester i sektoren. Kommunens tilskudd til pasientskadeerstatning samt betaling for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset er også en del av denne budsjettrammen.

I forslag til statsbudsjett for 2020 er innslagspunktet for ressurskrevende tjenester foreslått økt med 50 000 kroner utover anslått lønnsvekst. Det er beregnet at dette vil gi en inntektsreduksjon på 1,9 mill. kroner for Molde kommune, og dette beløpet er foreslått som en rammeøkning for dette budsjettområdet.

Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av boliger blir fra 2020 avviklet, og om lag 500 mill. kroner blir overført til kommunenes rammetilskudd. Molde kommune får overført 2,5 mill. kroner i økt rammetilskudd og dette beløpet er foreslått lagt til kommunalsjef helse og omsorg som får ansvar for å administrere den nye tilskuddsordningen.

Helseplattformen er en ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. I dag benyttes ulike system som ikke automatisk snakker sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Helseplattformen er under utvikling og er tenkt innført av Trondheim kommune fra siste halvdel i 2021. Molde kommune vil trolig ta i bruk systemet fra høsten 2022. I økonomiplan foreslås det 2,5 mill. kroner til innføringsprosjekt fra år 2021, samt ytterligere økte utgifter i økonomiplanperioden. Det er usikkerhet knyttet til utgiftene til Helseplattformen, samt hvilke tjenesteområder i kommunen som vil ta i bruk systemet.

Vis undermeny