Helse og omsorg

Rammeoversikt helse og omsorg

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Kommunalsjef helse og omsorg -92 570 -101 293 -107 767 -112 267
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 494 035 497 545 501 055 509 303
Akuttmedisin og legetjenester 51 995 50 995 50 995 50 995
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester 46 422 46 422 46 422 46 422
Bo- og habiliteringstjenester 266 648 266 648 265 411 265 411
Psykisk helse og rustjenester 57 893 57 893 57 893 57 893
824 423 818 210 814 009 817 757

Presentasjon av sektor

Sektor helse og omsorg har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen.

Oppgavene i sektoren består av:

  • institusjonsdrift
  • tjenester til hjemmeboende, inklusive bo-tjenester for mennesker med utviklingshemming
  • legetjenester
  • psykisk helse og rus
  • fysio- og ergoterapitjeneste
  • helsestasjon-, skolehelsetjeneste- og jordmortjenester
  • tildelingskontor

Utfordringer i perioden

Det er en stor utfordring å holde seg innenfor de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring og demografisk utvikling ser det ut til at presset på de ulike tjenestene vil opprettholdes i årene fremover.

I økonomiplanperioden er det foreslått store rammereduksjoner i sektoren med 12,8 mill. kroner i 2021 og ytterligere reduksjoner i årene 2022 og 2023. I realiteten har sektor helse og omsorg en samlet utfordring på cirka 50 mill. kroner dersom en også tar hensyn til merforbruk i 2019. I 2019 er utfordringsbildet at de største tjenesteområdene rapporterer store merforbruk med samlet sum på cirka 37 mill. kroner (20 mill. kroner i bo- og habiliteringstjenesten og 17 mill. kroner i pleie- og omsorgstjenesten). Hovedårsaker til merforbruk er brukere som har behov for omfattende tjenester i institusjon og flere tjenestemottakere med døgntjenester i egen bolig. En ser i tillegg økte utfordringer knyttet til personer med en demens med utfordrende adferd, noe som krever tett oppfølging og ekstra bemanning. Lite rullering av korttidsplasser i institusjon, med følge at pasienter som er definert som utskrivningsklar blir på sykehuset i påvente av tjenester fra kommunen, er også en økonomisk utfordring for sektoren.

Råkhaugen omsorgssenter skal bygges ut med 24 sykehjemsplasser, 16 av disse planlegges tatt i bruk fra høsten 2021. Åtte av de 16 sykehjemsplassene er tenkt finansiert ved flytting av 8 korttidsplasser som midlertidig ble opprettet i 2019 i lokalene til tidligere Glomstua bofellesskap. Som delfinansiering inngår også budsjettmidler som i dag benyttes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. I økonomiplan foreslås det finansiering av ytterligere 8 institusjonsplasser fra år 2023 slik at det da vil være totalt 24 nye sykehjemsplasser. Det også mulig å omdisponere lokaler som i dag benyttes til dagsenteraktivitet til ytterligere 8 nye plasser, men dette er ikke innarbeidet i økonomiplanen.

Sektoren får diverse utfordringer som følge av kommunesammenslåing. Det gjelder for eksempel legetjenesten med bortfall av utjevningstilskudd samt utvidelse av legevakt i Eidsvåg. Samlet gir dette en utgift på cirka 1,0 mill. kroner som mangler finansiering.

Sektoren har store utfordringer med å rekruttere, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse. Rekrutteringsutfordringer blir ekstra tydelig når utviklingen de siste årene viser et bilde der de som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har lavere funksjonsnivå og er sykere enn tidligere. I tillegg er kommunen utfordret til å håndtere mer medisinskfaglige og tekniske oppgaver som tidligere ble utført ved sykehus.

Det har vært en vekst i antall tjenestemottakere i hjemmetjenesten som primært kobles til yngre brukergrupper med store hjelpebehov. For eksempel har tjenestene og målgruppen til bo- og habiliteringstjenesten endret karakter de siste årene.

Det er også en økning i utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, samt oppgaver knyttet til oppfølging av alvorlig psykisk syke pasienter som i større grad overføres fra spesialist- til primærhelsetjenesten. Denne trenden ser en også i forhold til rehabiliteringstilbud.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten opplever økt press der en økende grad av barn og unge strever med psykisk uhelse.

Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) indikerer reduksjon i antall døgnbehandlingsplasser og økt dag- og poliklinisk behandling, noe som kan bety at enda mer pasientbehandling forventes utført i kommunen.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt
Helsehus – planlegging 1 000 1 000 1 000
Sum investeringer 1 000 1 000
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester
Nye elbiler 2 100 550
Sum investeringer 550
Sum investeringer 1 550 1 000

Helsehus Molde– planlegging

Kommunestyret vedtok i sak 42/19 økning til planlegging av helsehus Molde med 1,0 mill.kroner 2021.

I vedtatt helse- og omsorgsplan 2018–2025 for Molde kommune, er ett av tiltakene formulert slik: “Planlegge og etablere helsehus. Aktuelle funksjoner er KAD, legevakt, legevaktsentral, responssenter, fastlegekontor, rehab/hab, fysio- og ergoterapi, døgnrehabilitering, treningsleilighet, andre kommunale funksjoner. I tillegg funksjoner for spesialisthelsetjenesten (ambulanse, blodtapping, røntgen med mer)”. I forbindelse med etablering av SNR i 2023, vil kommunene som i dag har avtale med Helse Møre og Romsdal HF om legevaktssentral/legevaktformidling, måtte finne en alternativ lokalisering og organisering av denne tjenesten. Samtidig er Helse Møre og Romsdal interessert i å ha noen spesialisthelsetjenestefunksjoner lokalisert sentralt i Molde etter etablering av SNR, gjerne samlokalisert med kommunale helsetjenester. Molde kommune har også et behov og et ønske om samlokalisering av helsefunksjoner som i dag er spredt og /eller ikke har hensiktsmessige lokaler. Det bevilges ressurser som i første omgang skal utarbeide og konkretisere alternative løsninger for innholdet i et helsehus, samt vurdere lokalisering (sees i sammenheng med mulighetsstudiet for Fabrikkvegen 4,6 og 8) og konsekvenser for og alternativ bruk av bygningsmassen der disse tjenestene tilbys i dag, da særlig Kirkebakken omsorgssenter.

Nye elbiler

Det kjøpes inn to nye elbiler til bruk for ansatte i tjenesten. Dette tiltaket fører til reduserte driftsutgifter, og som igjen finansierer investeringen gjennom trekk i enhetens driftsramme.

Investeringer Molde eiendom KF

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Hele 1 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass 600 100
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak 1 200 200
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 6 800 1 000
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 5 500 6 000 6 000
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 138 000 47 163 75 000
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere 300 300
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning 400 2 000 1 000 20 000 20 000
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak 1 900 1 500
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter 4 000 600 100
Rehabilietering Vistdal bofellesskap (Nesset) 500 300
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter 2 000 2 000
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal 1 000
Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg 20 000 10 000 10 000
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3 000 7 000 1 000 6 000
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 1 600 1 700 1 700
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer 500 500
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 70 000 30 000 38 000
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 2 800 1 000
Uteområde Midsund sjukeheim 500 500
Sum investeringer 104 363 130 000 22 000 20 000

Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass

Det er bevilget 0,6 mill. kroner i 2019. 0,1 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til prosjektet i revidert budsjett 2017. Ubenyttet bevilgning på 0,2 mill. kroner i 2019 videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er 22 år gammelt og modent for utskifting. Molde kommunestyre vedtok i september 2019 å øke bevilgning til nytt pasientvarslingsanlegg ved Bergmo omsorgssenter fra 3,6 mill. kroner til 7,6 mill. kroner. Økningen forklares i sin helhet med overgang fra et tradisjonelt pasientvarslingsanlegg til et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger. Det bevilges 1 mill. kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2020. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved eventuell drift av byggets nødstrømsaggregat. Varmeanlegget bør derfor i sin helhet skiftes ut, og det foreslås etablering av varmepumper kombinert med innsetting av bio-kjel for varmeproduksjon ved nødstrømsdrift. Bio-kjelen vil også fungerer også som spisslast til varmepumpene. Tiltaket forventes å ha stor energiøkonomiserende effekt. Den midlertidige løsningen kobles fra etter at tiltaket er utført. Det bevilges 6,0 mill. kroner i 2020, som er en økning på 0,5 mill. kroner fra det som ligger inne i gjeldende økonomiplan.

Helsehus Eidsvåg (Nesset)

Etablering av helsehus i Eidsvåg sentrum som skal inneholde areal til hjemmetjeneste, tannhelsesenter, legesenter, dagsenter for eldre og 16 omsorgsboliger. Riving av gammel “helsedel” av kommunehuset er også en del av prosjektet. Nesset kommunestyre vedtok i møte 31. Oktober 2019 byggestart for prosjektet. Kontrakt ble signert 18.11.2019 med oppstart bygging i april 2020. Bygget er planlagt ferdig i 2021.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere

Det må etter pålegg fra Helsetjenesten settes inn nye varmtvannsberedere ved Kirkebakken omsorgssenter på grunn av risiko for legionella med dagens løsning. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2020.

Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning

Kommunestyret vedtok i sak 42/19 økning med 1,6 mill.kroner (2020), 1,0 mill. kroner (2021), 20,0 mill. kroner (2022) og 20,0 mill. kroner (2023).

I forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan, ble det gjort vedtak om at det skulle lages utviklingsplaner for Skåla og Kleive omsorgssenter med vekt på nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det bevilges 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til prosjektet i revidert budsjett 2017. Ubenyttet bevilgning på 1,5 mill. kroner i 2019 videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter

Molde vann og avløp KF har gitt pålegg om at det må monteres tilbakeslagssikring på vannledninger til alle omsorgssenter. Dette for å unngå at forurenset vann skal strømme fra et tappested ut på det offentlige vannledningsnettet ved et eventuelt trykkfall. Det er bevilget 0,6 mill. kroner i 2019. 0,1 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Rehabilietering Vistdal bofellesskap (Nesset)

Vistdal bofellesskap sto ferdig i 1977 og fungert som trygdehjem før det ble omdisponert til bofellesskap. Virksomheten er driftet av Hjemmetjenesten i Nesset (omsorgsdistrikt) og har ni boenheter. Sett bort fra enkelte tekniske oppgraderinger fremstår bygget som preget av slitasje og elde gjennom 40 år. Bygningsmassen har behov for en større rehabilitering, herunder fasader, innvendige overflater og tilhørende tekniske anlegg. Rehabiliteringen er tatt inn i Nesset kommunes helse og omsorgsplan, vedtatt i kommunestyret den 25. oktober 2018, med en totalramme for investering på 15 mill. kroner. For 2020 er det tatt inn 0,3 mill. kroner til forprosjekt.

Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter

Dagens Råkhaugen omsorgssenter har 56 institusjonsplasser. Det ene sengeområdet med 8 senger har aldri vært benyttet til sykehjemsdrift, og brukes nå som areal til dagsentervirksomheten (dagsenter 2). I vedtaket som ble gjort i helse- og omsorgsplanen står det at «Det skal samtidig utredes om dagens dagtilbud for personer med demens kan flyttes til nytt tilbygg og dermed på sikt frigjøre ytterligere 8 sykehjemsplasser».

I den pågående planprosessen har det kommet opp som et alternativ å flytte dagsenter 2 til fløya med personal- og støtteareal vest for hovedinngangen. Opsjonen knyttet til underetasjen i nybygget kan være en aktuell lokalisering for funksjonene som må flyttes. Det avsettes 2 mill. kroner til tilpasning av lokalene til dagsenter i 2022.

Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal

I underetasjen i dagens Råkhaugen omsorgssenter er det blant annet lokaler til personalgarderober, lager, vaskeri (vasker flattøy og personaltøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo) og hjelpemiddelforvaltning /hjelpemiddelsentral.

Det er ønskelig å flytte hjelpemiddelforvaltningen ut fra Råkhaugen og over til mer hensiktsmessige lokaler i 2021. I juni 2019 ble det besluttet at ny hjelpemiddelforvaltning skulle inngå i porteføljen av Smart-prosjekt i Molde kommune.

Vaskeriet trenger allerede større areal, og ved utvidelse av kapasiteten fra dagens 48 institusjonsplasser til inntil 80 institusjonsplasser, vil dette behovet forsterkes. Det er satt i gang en prosess om alternative løsninger for vaskeri-virksomheten.

Garderobekapasiteten må også økes når kapasiteten ved omsorgssenteret utvides.

I forbindelse med oppfølging av helse- og omsorgsplanen, pågår det også en prosess med avklaring av mat- og kjøkkenløsning for institusjonen.

Som det framgår av overstående er det mange uavklarte forhold. I denne økonomiplanen avsettes det ikke midler til ytterligere investeringer i Råkhaugen omsorgssenter ut over det som framgår av alle delprosjektene, men det bevilges 1 mill. kroner i 2020 til videre planlegging og avklaring av en helhetlig løsning.

Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg

I anbudet for nybygg av 24 institusjonsplasser på Råkhaugen, ligger det inne en opsjon på utnytting av deler av arealene i underetasjen i nybygget (mot syd) til personal- og/eller støttefunksjoner. Dette må sees i sammenheng med helhetlig utnytting av arealene i omsorgssenteret. Det bevilges 10 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 10 mill. kroner i 2021.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

I gjeldende økonomiplan ligger det inne bevilgning til nytt pasientvarslingsanlegg i dagens Råkhaugen omsorgssenter. På samme måte som ved Bergmo omsorgssenter, gir et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger en betydelig kostnadsøkning sett opp mot tidligere bevilgninger, som også for dette prosjektet er anslått til 4 mill. kroner. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 6 mill. kroner i 2021. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken

Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser

Institusjonen har minibusser for å hente og bringe brukere til dagaktivitetene. På vinterstid bruker personalet mye tid til snømåking og klargjøring av bussene. Bygging av garasje eller carport er ønskelig for å lette situasjonen. Det bevilges 1,7 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det bevilges 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

Ved behandling av ny helse- og omsorgsplan i oktober 2018, vedtok Molde kommunestyre å bygge ut kapasiteten ved Råkhaugen omsorgssenter med 24 nye institusjonsplasser i et påbygg mot øst. Delprosjektet med nybygg er ute på anbud, med frist tidlig i desember 2019. Bakgrunnen for at nybygget ble kjørt som eget anbud, er alle uavklarte forhold knyttet til totaldisponeringen av Råkhaugen omsorgssenter, sett opp mot behovene om snarlig økning i tallet på sykehjemsplasser. Det bevilges 30 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 38 mill. kroner i 2021. Investeringen delfinansieres med tilskudd fra Husbanken.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2019 og 1,0 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Uteområde Midsund sjukeheim

Det er behov for å utbedre deler av uteområde ved Midsund omsorgssenter slik at dette kan brukes av beboerne. Området mellom Sjukeheimen og Høgda er en stor haug og fremstår som et areal uten funksjon i dag. Bevilget ramme i 2020 er 0,5 mill. kroner.

Akuttmedisin og legetjenester

Hele 1 000
Akuttmedisin og legetjenester
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Kirkebakken – rom for server 200 200
Sum investeringer 200 16 000

Kirkebakken – rom for server

Legevakten ved kirkebakken er utvidet og det er behov for at datautstyr settes i rom med kjøling. Dette for å sikre pasientopplysninger og driften av legekontoret. Det bevilges 0,2 mill. kroner i 2020.


Bo- og habiliteringstjenester

Hele 1 000
Bo- og habiliteringstjenester
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Nesset) 48 800 800 33 000
Enensenteret 400 400
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak 1 800 1 800
Røbekk – Brannsikringstiltak 600 900 300
3 300 33 000

Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Nesset)

Kommunestyret vedtok i sak 42/19 en reduksjon på 1,0 mill. kroner i 2021 og 8,0 mill. kroner i 2021.

Etablering av 8 nye PU-boliger i bofellesskap, med tilhørende fellesareal og personalbase. Prosjektet har vært lyst ut som konkurranse. Samtlige tilbud viste merforbruk i forhold til vedtatt budsjettramme. Nesset kommunestyre vedtok i møte 31. oktober 2019, PS 89/19, avlysing av konkurransen. Kommunestyret godkjente videre arbeid med prosjektet. Det jobbes videre med skisser, behov og funksjonsbeskrivelse for å vurdere arealreduksjoner, rimeligere kvaliteter og andre besparelser i prosjektet. Det planlegges fortsatt for 8 boliger i bofellesskap. Konkurranse lyses ut på nytt omkring årsskiftet 2019/20, med tilbudsfrist 1. kvartal 2020.

Enensenteret

I 2014 ble det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger for Enensenteret. Denne viste så betydelige behov for opprustning, at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det er over flere år bevilget midler til planlegging, men arbeidet er ikke startet opp. 0,4 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak

Det er behov for oppgradering av ventilasjonssystem og automatikk ved Røbekk. Det bevilges 1,8 mill. kroner i 2020.

Røbekk – Bbrannsikringstiltak

Arbeidet med brannsikringstiltak ved Røbekk har pågått over flere år, og det er behov for utvidelse av totalrammen fra 0,6 til 0,9 mill. kroner. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny