Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Kirkebakken omsorgssenter 54 786 50 196 45 606 45 606
Råkhaugen omsorgssenter 67 332 75 580 83 828 92 076
Glomstua omsorgsdistrikt 130 159 130 011 129 863 129 863
Bergmo omsorgsdistrikt 69 978 69 978 69 978 69 978
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt 68 485 68 485 68 485 68 485
Midsund omsorgsdistrikt 37 801 37 801 37 801 37 801
Nesset omsorgsdistrikt 65 494 65 494 65 494 65 494
494 035 497 545 501 055 509 303

Tjenester og oppgaver i perioden

Pleie- og omsorgsområdet yter tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, herunder dagtilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i bolig og institusjon. Videre driftes kjøkken- og vaskeritjenester. Tjenesten er inndelt i 5 geografiske omsorgsdistrikt og to omsorgssenter, med varierende tjenestetilbud.

Institusjonsdrift

Antall sykehjemsplasser og type plass

Antall sykehjemsplasser og type plass
Ordinær Korttid Rehabilitering Forsterket nevrologi Skjermet demens Forsterket skjermet demens Sum
Kirkebakken omsorgssenter 16 36 4 56
Råkhaugen omsorgssenter 8 36 4 48
Glomstua omsorgsdistrikt 44 4 48
Bergmo omsorgsdistrikt 47 47
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt 41 41
Midsund omsorgsdistrikt 12 6 10 28
Nesset omsorgsdistrikt 26 4 16 46
Sum antall sykehjemsplasser 186 54 4 4 62 4 314

Institusjonene ved Glomstua, Bergmo, Kleive, Nesset og Midsund har kjøkkendrift. Institusjonene ved Kirkebakken, Råkhaugen, Kleive, Skåla og Nesset har vaskeridrift.

Råkhaugen omsorgssenter skal bygges ut med 24 sykehjemsplasser, 16 av disse planlegges tatt i bruk fra høsten 2021. Åtte av de 16 sykehjemsplassene er tenkt finansiert ved flytting av 8 korttidsplasser som midlertidig ble opprettet i 2019 i lokalene til tidligere Glomstua bofellesskap. Som delfinansiering inngår også budsjettmidler som i dag benyttes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. I økonomiplan foreslås det finansiering av ytterligere 8 institusjonsplasser fra år 2023 slik at det da vil være totalt 24 nye sykehjemsplasser. Det også mulig å omdisponere lokaler som i dag benyttes til dagsenteraktivitet til ytterligere 8 nye plasser, men dette er ikke innarbeidet i økonomiplanen.

Hjemmetjeneste

Tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, herunder dagtilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i bolig og institusjon.

Fra juni 2019 ble drift av Nobel bofelleskap startet opp, med 25 boenheter. Fra 2020 er det opprettet et demensteam, jfr. tiltak i helse- og omsorgsplan 2018-2025. Demensteamet er en tverrfaglig gruppe av helsepersonell i kommunehelsetjenesten som har ansvar for utredning av personer ved mistanke om demens og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

Dagavdelinger

Alle omsorgsenhetene unntatt Kirkebakken omsorgssenter har dagtilbud for hjemmeboende. Kommunen har både somatiske plasser, og plasser for personer med demens. I Midsund finnes tilbudet «Inn på tunet» der Midsund omsorgsdistrikt kjøper et dagaktivitetstilbud.

Statstilskudd til finansiering av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens opphører fra 2020. I forslag til statsbudsjett får kommunen innlemmet 2,4 mill. kroner i rammetilskudd til denne tjenesten. Budsjettert statstilskudd 2019 i de 3 kommunene var på 5,1 mill. kroner. I budsjett 2020 er det foreslått en videreføring av dette dagaktivitetstilbudet, noe som også samsvarer med tiltak i helse- og omsorgsplanen. Det har derfor vært nødvendig å styrke rammen med 2,7 mill. kroner utover det beløpet som er foreslått innlemmet i kommunens rammetilskudd.

Vis undermeny