Psykisk helse og rustjenester

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 54 171 57 893 57 893 57 893
Andre endringer 1 679
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 1 679
Statsbudsjettet 2020 2 043
Opptrappingsplanen for rusfeltet 759
Tilskudd til rekruttering av psykologer 1 284
Ny driftsramme 57 893 57 893 57 893 57 893

Tjenester og oppgaver i perioden

Psykisk helse- og rustjenester gir oppfølging og behandling til personer med både milde, kortvarige, langvarige og alvorlige utfordringer og lidelser i alle aldre. Enheten arbeider for at mennesker kan leve meningsfulle liv på tross av psykisk helse- og/eller rusutfordringer.

Rammeøkning fra statsbudsjettet vedrørende opptrappingsplanen for rusfeltet sørger for videreføring av igangsatte tiltak. Fra 2020 har alle kommuner plikt til å tilby psykologkomeptanse, tidligere tilskudd er nå innlemmet i rammen og enheten har nå 2 psykologer i tjenesten.

Enheten er organisert i 5 avdelinger:

Oppfølging

Individuell oppfølging består av samtaler, opplæring, praktisk bistand, booppfølging, medisinutdeling, sårstell og rustesting. Av gruppetilbud tilbys både program for mestring av alvorlig psykisk sykdom og 12 trinns modell for alkoholisme og avhengighet. Individuell jobbstøtte (IPS) bistår personer i samarbeid med NAV å komme ut i ordinært lønnet arbeid. Tjenester som kun har vært i Molde vil dekke hele den nye kommunen.

Forebygging og tidlig innsats

 • Ungdomsteam tilbyr individuell oppfølging av ungdom og deres pårørende og opplæring/informasjon på skoler og andre aktuelle arenaer.
 • Rask psykisk helsehjelp er et lett tilgjengelig tilbud til personer over 16 år som strever med angst og/eller lette til moderate depresjonsplager eller søvnvansker
 • Psykisk helseteam gir behandling/oppfølging til voksne med psykiske helseutfordringer.

Arbeid og aktivitet

 • Aktivitetshuset i Molde; aktivitetstilbud til personer med psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Rosestua kafé; værested til personer med psykiske helseutfordringer.
 • Møteplassen på Midsund er et lavterskel treffsted med aktiviteter for personer med psykiske helseutfordringer. Småjobben er et lavterskel arbeids-/aktivitetstilbud.
 • I Eidsvåg tilbyr aktivitetstjenesten midlertidig tilrettelagt arbeid for flere målgrupper.
 • JobbStart; arbeidstiltak i samarbeid med NAV for sosialhjelpsmottakere under 30 år.
 • Interne praksisplasser; arbeidstiltak for personer med psykisk helse- og/eller rusutfordringer.
 • MFK Gatelag; fotball tilbud til personer med rusavhengighet.
 • Make brukthandel; er en praksisarena for brukere med behov for en skjermet arbeidspraksis.
 • Treningsterapi; høyintensiv trening med fokus på styrke og kondisjon.
 • Musikk og kunst i samarbeid med kulturskolen.
Råkhaugvegen 10 bofellesskap

Er et døgnbemannet bofelleskap for 8 personer med alvorlig psykisk lidelse og med moderat til alvorlig funksjonssvikt på flere livsområder.

Tollero botiltak
 • Tollero samlokaliserte boliger er et botilbud for personer med moderat til alvorlig psykisk lidelse. Tollero har til sammen 20 leiligheter, 6 av leilighetene er forbeholt beboere som er i en rehabiliteringsfase. Tiltaket er bemannet dag/kveld alle dager.
 • Tollero barnebolig er en institusjon for tjenestemottaker med alvorlig psykisk lidelse. Tiltaket er døgnbemannet.


Vis undermeny