Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
2020 2021 2022 2023
Investeringer
Totale investeringer 313 500 246 084 303 734 136 329
Finansiering
Bruk av lån 141 095 98 687 117 317 3 033
Bruk av lån – Husbanken startlån 75 000 75 000 75 000 75 000
Momskompensasjon 23 950 20 917 37 627 3 806
Bruk av ubunden investeringsfond 9 700 9 700 9 800 10 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler 27 270 35 350 60 000 40 000
Tilskudd investering 36 485 6 430 3 990 3 990
Sum finansiering 313 500 246 084 303 734 136 329
Balansering 0 0 0 0
Hele 1 000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Analyse- og utviklingsavdelingen 16 119 16 249 79 364 15 919
Helseplattformen 63 000 63 000
IKT-investeringer Molde kommune 71001 4 600 4 730 4 845 4 400
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 11 519 11 519 11 519 11 519
Kulturtjenesten 6 170 2 600
Biblioteket – selvbetjeningsautomater 72001 620 620
Renovering lysløypa 72002 1 250 1 250
Tennisanlegg 72003 1 800 1 800
Tråkkemaskin skiløyper 2 600 2 600
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 72004 585 400
Tursti Skihytta–Varden 72005 675 100
Ungdomskvartalet (BRM) 72006 2 000 2 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 1 000 1 000
Helsehus – planlegging 73001 1 000 1 000 1 000
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester 550
Nye elbiler 73002 2 100 550
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 162 995 115 000 131 000 31 000
Fiberutbygging (Midsund) 74001 3 000 1 000 1 000 1 000
Gruset gangveg Kringstad 74002 3 600 1 600 2 000
Hjertøysundet – mottak av steinmasse 74003 500 10 500 10 000
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 2 000 2 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 8 650 6 150 2 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 74006 25 000 15 000 10 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 75 000 45 000 30 000 30 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 13 000 1 000 1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 74009 150 500 13 100
Sjøfronten 2 74010 114 000 175 000 16 000 54 000 100 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 74011 60 000 8 000
Uteområde Antonbua 74012 2 145 2 145
Samfunn og plan 9 830 5 800 1 800 1 800
BRM – Det gyldne triangel 74013 3 330 3 330
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 2 500 5 000 1 000 4 000
Diverse erverv og tiltak 74015 800 800 800 800
Infrastruktur Bolsøya 74016 1 000 1 000
Sentrumstiltak 74017 1 000 1 000 1 000 1 000
Sykkelparkering skoler 74018 6 000 1 700
Årølivegen øst 74019 2 000 1 000
Byggesak og geodata 300
Arkiv byggesak 74020 500 300
Kommunal drift 31 836 20 735 6 770 2 110
Asfaltering lag 2 Årølia vest 2 900 2 900
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 74021 550
Biler og maskiner 74022 2 500
Biler og maskiner – park 74023 950
Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken 74024 9 000 4 000 8 665
Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund) 74025 800
Kommunal veg Skarsvegen (Midsund) 74026 3 649
Kommunale veger 74027 3 470 3 540 3 590 400
Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund) 74028 6 850 6 837
Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund) 74029 100 100
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 74030 2 700 2 700
Styringssystem gatelys 74031 4 000 2 000
Trafikksikring – Eikrem 74032 3 900 1 950
Trafikksikring – Moldelivegen 74033 3 400 500 2 500
Veg- og gatelys 74034 1 830 3 130 3 180 1 710
Fellesområdet 84 700 84 700 84 800 85 500
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 90201 9 700 9 700 9 800 10 500
Startlån – Husbanken 95001 75 000 75 000 75 000 75 000
Sum investeringer 313 500 246 084 303 734 136 329

(1) Egenkaptialtilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd i KLP, nytt av året er det at det også må gjøres i Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

(2) Startlån - Husbanken

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Vis undermeny