Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
2020 2021 2022 2023
Investeringer
Totale investeringer 298 500 215 084 303 734 181 329
Finansiering
Bruk av lån 129 095 73 887 117 317 39 033
Bruk av lån – Husbanken startlån 75 000 75 000 75 000 75 000
Momskompensasjon 20 950 14 717 37 627 12 806
Bruk av ubunden investeringsfond 9 700 9 700 9 800 10 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler 27 270 35 350 60 000 40 000
Tilskudd investering 36 485 6 430 3 990 3 990
Sum finansiering 298 500 215 084 303 734 181 329
Balansering 0 0 0 0
Hele 1 000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Analyse- og utviklingsavdelingen 16 119 16 249 79 364 15 919
Helseplattformen 63 000 63 000
IKT-investeringer Molde kommune 4 600 4 730 4 845 4 400
ROR-IKT – fellesinvesteringer 11 519 11 519 11 519 11 519
Kulturtjenesten 6 170 2 600
Biblioteket – selvbetjeningsautomater 620 620
Renovering lysløypa 1 250 1 250
Tennisanlegg 1 800 1 800
Tråkkemaskin skiløyper 2 600 2 600
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 585 400
Tursti Skihytta–Varden 675 100
Ungdomskvartalet (BRM) 2 000 2 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 1 000
Helsehus – planlegging 1 000 1 000
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester 550
Nye elbiler 2 100 550
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 147 995 85 000 131 000 76 000
Fiberutbygging (Midsund) 3 000 1 000 1 000 1 000
Gruset gangveg Kringstad 3 600 1 600 2 000
Hjertøysundet – mottak av steinmasse 500 10 500 10 000
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 2 000 2 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 8 650 6 150 2 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 25 000 15 000 10 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 75 000 45 000 30 000 30 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 13 000 1 000 1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 150 500 13 100
Sjøfronten 2 114 000 175 000 1 000 24 000 100 000 45 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 60 000 8 000
Uteområde Antonbua 2 145 2 145
Samfunn og plan 9 830 5 800 1 800 1 800
BRM – Det gyldne triangel 3 330 3 330
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico) 2 500 5 000 1 000 4 000
Diverse erverv og tiltak 800 800 800 800
Infrastruktur Bolsøya 1 000 1 000
Sentrumstiltak 1 000 1 000 1 000 1 000
Sykkelparkering skoler 6 000 1 700
Årølivegen øst 2 000 1 000
Byggesak og geodata 300
Arkiv byggesak 500 300
Kommunal drift 31 836 20 735 6 770 2 110
Asfaltering lag 2 Årølia vest 2 900 2 900
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 550
Biler og maskiner 2 500
Biler og maskiner – park 950
Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken 9 000 4 000 8 665
Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund) 800
Kommunal veg Skarsvegen (Midsund) 3 649
Kommunale veger 3 470 3 540 3 590 400
Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund) 6 850 6 837
Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund) 100 100
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 2 700 2 700
Styringssystem gatelys 4 000 2 000
Trafikksikring – Eikrem 3 900 1 950
Trafikksikring – Moldelivegen 3 400 500 2 500
Veg- og gatelys 1 830 3 130 3 180 1 710
Fellesområdet 84 700 84 700 84 800 85 500
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 9 700 9 700 9 800 10 500
Startlån – Husbanken 75 000 75 000 75 000 75 000
Sum investeringer 298 500 215 084 303 734 181 329

(1) Egenkaptialtilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd i KLP, nytt av året er det at det også må gjøres i Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

(2) Startlån - Husbanken

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Vis undermeny