Investeringer i Molde eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF
2020 2021 2022 2023
Investeringer
Totale investeringer 441 383 394 160 256 640 130 000
Finansiering
Bruk av lån 292 159 200 723 128 576 69 000
Bruk av lån – utleieboliger 26 191 42 346 11 854 20 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 12 000 12 000 30 000 10 000
Momskompensasjon 72 961 70 191 42 274 20 000
Tilskudd investering 38 072 68 900 43 936 11 000
Sum finansiering 441 383 394 160 256 640 130 000
Balansering 0 0 0 0
Hele 1 000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Barnehage 16 150 29 800 42 800 10 500
Eresfjord barnehage – tilbygg (Nesset) 8 000 4 000
Gjerdet barnehage – barnevognlager 750 750
Hatlelia barnehage 50 000 10 000
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg 400 400
Kommunale barnehager – tilpasninger 400 400 400 500
Lillekollen – ny barnehage 83 000 1 000 29 000 42 400 10 000
Skole 140 450 97 000 112 500 66 000
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning 3 700 300 3 400
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal 16 000 16 000
Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking 3 000 3 000
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 1 650 800
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll 420 100
Kviltorp skole – flerbrukshall 53 000 3 000 50 000
Kviltorp skole – dører mellom klasserom 300 300
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler 500 500
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon 2 800 2 800
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader 1 600 450
Midsund skule 130 000 90 000
Ny skole Årølia 900 187 000 10 000 86 100 90 000
Ny skole Årølia – gymsal 19 500 19 500
Ny skole Årølia – kjøp av grunn 22 000 22 000
Sellanrå skole – fase 3 73 000 3 500
Sellanrå skole – østfløy 8 500 6 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober 1 500 1 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget 200 200
Uteområde Midsund skule 5 000 5 000
Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune) 1 000
Kulturskolen 500
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 6 600 500
Kulturtjenesten 108 150 19 000
Idrettens hus 183 000 61 500 7 500
Idrettens hus – programsatsningsmidler 5 000 5 000
Kulturhuset – oppgradering av fasader 1 410 250
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg 200 50
Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM) 3 450 3 450
Molde Kunstgressbane Lubbenes 39 600 24 600 10 000
Reknesbanen 10 230 500
Træffhuset – garasje og lager 2 000 500
Uteområde Molde idrettspark 14 800 12 300 1 500
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 104 363 130 000 22 000 20 000
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass 600 100
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak 1 200 200
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 6 800 1 000
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 5 500 6 000 6 000
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 138 000 47 163 75 000
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere 300 300
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning 400 2 000 1 000 20 000 20 000
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak 1 900 1 500
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter 4 000 600 100
Rehabilietering Vistdal bofellesskap (Nesset) 500 300
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter 2 000 2 000
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal 1 000
Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg 20 000 10 000 10 000
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3 000 7 000 1 000 6 000
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 1 600 1 700 1 700
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer 500 500
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 70 000 30 000 38 000
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 2 800 1 000
Uteområde Midsund sjukeheim 500 500
Akuttmedisin og legetjenester 200
Kirkebakken – rom for server 200 200
Bo- og habiliteringstjenester 3 300 33 000
Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Nesset) 48 800 800 33 000
Enensenteret 400 400
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak 1 800 1 800
Røbekk – Brannsikringstiltak 600 900 300
Kommunal drift 1 000 4 000
Lager på Hjelset 4 000 5 000 1 000 4 000
Utleieboliger 39 500 58 100 76 000 30 000
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 30 000 30 000 30 000 30 000
Fabrikkvegen 4, 6 og 8 93 000 500
Hotel Nobel 79 000 1 000
Reknes terrasse 100 000 8 000 28 100 46 000
Andre bygg 27 770 23 260 3 340 3 500
Antonbua 1 000 1 000
Brannkonsept og utbedringer 1 500 1 500
Enøk – kommunale bygg 1 060 1 090 1 110 1 200
Eresfjord brannstasjon (Nesset kommune) 14 325 5 600
Eresfjord brannstasjon inventar (Nesset) 500 500
Investeringsmidler akutte behov 2 110 2 170 2 230 2 300
Ny brannstasjon Hjelset 20 000 31 000 10 000 20 000
Ny serverløsning byggdrift 2 500 5 500 3 500
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 2 500 2 500
441 383 394 160 256 640 130 000
Vis undermeny