Molde eiendom KF

Drift

Molde eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde eiendom KF har 90 medarbeidere fra 2020, fordelt på avdeling forvaltning, avdeling drift og avdeling investering/teknisk. Foretaket har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur- og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger.

Molde eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og gjennomfører også eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde kommunale pensjonskasse. I 2019 har foretaket arbeidet med rundt 65 små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter og drifter i 2019 cirka 140 000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal, samt mer enn 38 000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt cirka 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4,0 mrd. kroner i dagens Molde kommune. Fra 2020 vil det bli tillagt cirka 30 formålsbygg, cirka 100 utleieboliger og brannstasjoner fra Nesset og Midsund.

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 86 813 178 567 188 856 197 103
Andre endringer 91 235 9 846 8 287 4 346
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 2 691
Konserninterne avdrag formålsbygg 52 822 6 536 6 747 4 240
Konserninterne renter formålsbygg 35 108 3 810 1 790 356
Diverse husleieendringer 264
Bortfall av husleieinntekt 350
Rammetrekk -500 -500 -500
Drift ny skole Årølia 250 250
Gjeldende økonomiplan 518 443 -40 -40
Nesset – bygging av boliger på Holtan – leieinntekt -299
Molde – økte utgifter Molde idrettspark 558 782
Molde – tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) (2) -40 -40 -40 -40
Ny driftsramme 178 567 188 856 197 103 201 409
1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselskapet er justert med 3,1 pst. og beløper seg til 940 000 kroner.

2) Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) reduseres årlig. I 2020 beløper kompensasjonen seg til 300 000 kroner.

Kommentarer til samhandling

Molde eiendom KF eier, forvalter, drifter og utvikler kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, og har også ansvaret for innleide formålsbygg. Foretaket fremskaffer lokaler og tjenester i henhold til bestillinger fra analyse- og utviklingsavdelingen i Molde kommune. Foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager, Råkhaugen omsorgssenter og kontorbygg. Foretaket er også gitt ansvar for andre hel- eller deleide kommunale eiendommer som for eksempel den nye kulturskolen, Plassen, Gotfred Lies plass 1 og 4, krisesenteret. Fra 2020 får Molde eiendom KF tillagt brannstasjoner fra Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, samt deleide stiftelser i Midsund. Bygninger som eies av Molde kommunale pensjonskasse er også en del av foretakets bygningstekniske og driftsmessige oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å styrke samhandlingen med enhetene og tjenesteområdene som bruker bygningene, samt med en lang rekke gode samarbeidspartnere i administrasjonen.

Molde eiendom KF er kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Foretaket leier derfor ut boliger til ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte vanskeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområdene, blant annet flyktningtjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV, psykiatri, brannvesenet samt politiet. Ved anskaffelse av nye boliger, søker foretaket om tilskudd fra Husbanken. Det er samtidig et mål å selge boliger som ikke lenger tjener sin nytte, og boligsalg er noe foretaket har arbeidet mer med de siste årene.

I løpet av de siste årene er hovedfokus blitt satt på effektiv drift og vellykket gjennomføring av nye byggeprosjekt. I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med de øvrige delene av Molde kommune, arbeider foretaket målrettet med profesjonalisering av virksomheten. Foretaket benytter digitale verktøy for sentralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift og vedlikehold. Foretaket vil fortsatte å jobbe med å implementere oppgradert IK-bygg og FDV-system i 2020, dette krever mye systematisering og digitalisering av all bygningsmessig dokumentasjon.

Molde kommune blir i økende grad stilt til ansvar overfor forskriftskrav og avvik som følge av lovpålagte tilsyn og årskontroller tilknyttet bygningsmassen:

 • branntilsyn – økte investeringer kreves, blant annet i form av investeringer i nødlys- og brannalarmanlegg, slukkeanlegg og ombygginger i henhold til branncellekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, montering av brannstiger/trapper og sprinkling/overrislingsanlegg
 • mattilsyn – kjøkken kreves byttet eller stengt
 • eltilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og resultatet kan bli at det er behov for kostbare oppgraderinger
 • helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme medfører krav om reparasjoner og utbedringer i ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og mugg kan også gi grunnlag for tiltak
 • arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som medfører at det må investeres i kostbare ombygginger
 • legionellakontroll – foretaket har svært mange vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal kontrolleres flere ganger årlig
 • radonmålinger – utbedringer kan være svært kostnadskrevende
 • lekeplasskontroll (gjerder, fallsikkerhet, klemfare etc.) og andre risikoanalyser medfører krav om tiltaksplaner og belastning av drifts- og investeringsbudsjettene
 • spesielle sertifikater kreves for å utføre ulike typer arbeid, som for eksempel felling av trær, gjennomføring av kontroller, bruk av spesialutstyr, lift-sertifikat, tilhenger-sertifikat med mer
 • heiskontroll
 • månedlig kontroll av nødstrømsaggregater på omsorgssentrene og sentrale administrasjonsbygg
 • skadedyrkontroll – de siste årene er det registrert stor økning i antall tilfeller med skadedyr, skjeggkre, veggedyr med mer

Molde eiendom KF ønsker å ivareta kommunens rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike eiendommene kommunen har, slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg.

Investering

Utleieboliger

Hele 1 000
Utleieboliger
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 30 000 30 000 30 000 30 000
Fabrikkvegen 4, 6 og 8 93 000 500
Hotel Nobel 79 000 1 000
Reknes terrasse 100 000 8 000 28 100 46 000
39 500 58 100 76 000 30 000

Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde Eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 600 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen og i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet som kommunen gjennomfører i samarbeid med Husbanken og ni andre kommuner i Midt-Norge. Dette arbeidet har som hovedmålsetting å fremskaffe og opprettholde boliger til de mest vanskeligstilte innbyggerne i kommunen. I dette arbeidet må en også foreta en gjennomgang for å kartlegge beboerne i kommunale boliger med tanke på å få til rotasjon i den kommunale boligmassen. Til dette spesielt, men også generelt, må Husbankens virkemidler i form av startlån, tilskudd og bostøtte brukes målrettet.

I anskaffelsen av nye og mer egnede boliger, må også tilgjengelige virkemidler brukes. Her må det arbeides for at kommunen etablerer en mer fullverdig omsorgstrapp, der bofellesskap og bokollektiv med heldøgns omsorg prioriteres. I tråd med kommunens boligsosiale programarbeid, skal det i perioden anskaffes en god del nye boliger. Nobel omsorgsboliger med til sammen 25 boenheter er et ledd i dette arbeidet.

Det ligger også store forventninger til at kommunen skal kunne finne gode samarbeidsformer med aktørene i markedet for kunne nå sine målsettinger. Det arbeides særskilt med dette.

Det må også vurderes hvilke boliger i den kommunale boligporteføljen som kan selges, enten til de som bor der i dag eller på det åpne markedet, slik at vedtatte handlingsplaner om rotasjon i den kommunale boligmassen etterfølges.

Utover særskilte bevilgninger til Nobel omsorgsboliger og Reknes terrasse, bevilges det 30 mill. kroner i 2020, og det avsettes også 30 mill. kroner de påfølgende årene i økonomiplanperioden. Dette benyttes til renovering, utbedring og enkeltanskaffelser, samt realisering av mindre utbyggingsprosjekt.

Fabrikkvegen 4, 6 og 8

Molde Eiendom KF (den gang Molde Utleieboliger KF) kjøpte de gamle studentboligene i Fabrikkvegen 4,6 og 8 sommeren 2013. Boligmassen var da tenkt benyttet hovedsakelig som boliger til flyktninger. Anskaffelsen inkl. avgifter var på 25,6 mill. kroner. Etter avtale med Studentskipnaden ble bygningene overtatt av kommunen høsten 2014. Etter den tid ble Fabrikkvegen 8 brukt til kommunale boligformål (bemannet bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og hybler for enslige flyktninger) fram til medio 2018. De øvrige byggene har stått ubenyttet.

I 2018 ble det konkludert med at bygningsmassen ikke er egnet til kommunale boligformål som heldøgnsbemannet bofellesskap, samlokaliserte boliger og andre kommunale boligtilbud. Etter dette ble det foretatt en vurdering av om bygningsmassen/tomten kunne benyttes til andre kommunale formål før eventuell avhendelse. En ny sak om Fabrikkvegen 4,6, 8 ble lagt fram for Molde kommunestyre i juni 2019, der det ble fattet følgende vedtak:

 1. Molde kommunestyre slutter seg til anbefalingene om å gjennomføre en mulighetsstudie for eiendommene/tomten.
 2. Molde kommunestyre ber om at gjennomføring av en helhetlig områderegulering i tråd med planbestemmelsen i kommuneplanens arealdel prioriteres.
 3. Molde kommunestyre ber om at kostnadene til gjennomføring av mulighetsstudie og områderegulering innarbeides i hhv revidert investeringsbudsjett for 2019 og kommende budsjett- og økonomiplan for 2020.

En slik mulighetsstudie for tomten understøttes av kommuneplanens bestemmelse om en helhetlig områderegulering. I vedtatt helse- og omsorgsplan fra 2018, er det også flere tiltak som kan belyses nærmere i en slik mulighetsstudie. Det ble bevilget 0,5 mill. kroner til arbeidet i revidert investeringsbudsjett for 2019. Disse midlene er ikke benyttet og bevilges derfor på nytt i 2020.

Hotel Nobel

Nobel omsorgsboliger med til sammen 25 boenheter ble tatt i bruk i juni 2019. Kostnadsrammen for prosjektet er 79,0 mill. kroner. Det bevilges 1,0 mill. kroner av gjenstående ramme til finansiering av mindre gjenstående arbeider i 2020.

Reknes terrasse

Molde kommune kjøpte i 2016 tre eiendommer i Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Dette med hensikt om å fremskaffe sentrumsnære boliger til bruk i kommunens boligsosiale arbeid. Det ble i 2017 arbeidet med utforming av prosjektet blant aktuelle enheter i kommunen. Av ulike årsaker har prosjektet blitt stilt i bero siden. Det er nå startet en ny prosess, med mål om ha utarbeidet et konsept for utbygging i 2020. Når konseptutredningen er ferdig, vil det blir lagt fram en egen sak for politisk behandling.

Kostnadsrammen for prosjektet er ikke endret siden 2016, og er tenkt til dekning av kommunens fremtidige andel av prosjektet til utleieboliger/omsorgsboliger. Det bevilges 8,0 mill. kroner i 2020, og avsettes ytterligere 28,1 mill. kroner i 2021 og 46,0 mill. kroner i 2022

Andre bygg

Hele 1 000
Andre bygg
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Antonbua 1 000 1 000
Brannkonsept og utbedringer 1 500 1 500
Enøk – kommunale bygg 1 060 1 090 1 110 1 200
Eresfjord brannstasjon (Nesset kommune) 14 325 5 600
Eresfjord brannstasjon inventar (Nesset) 500 500
Investeringsmidler akutte behov 2 110 2 170 2 230 2 300
Ny brannstasjon Hjelset 20 000 31 000 10 000 20 000
Ny serverløsning byggdrift 2 500 5 500 3 500
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 2 500 2 500
27 770 23 260 3 340 3 500

Antonbua

Det utvendige arbeidet med Antonbua blir ferdigstilt i 2019. Uteområdet har og sin egen ramme. No er det ønskelig at en starter arbeidet med å finne egnet bruk av bygget. I 1. etg er det egnet areal til lokal historisk samling og i samarbeid med Romsdalsmuseet kan dette arealet tas i bruk med relativt begrensede investeringer. Totalramme kr 1,0 mill.

Brannkonsept og utbedringer

Det er krav i henhold til forskrift om brannforebygging at det skal foreligge et brannkonsept eller brannteknisk tilstandsanalyse for det enkelte bygg. Dette må lages for de bygg der kravet ikke oppfylles i dag, og eventuelle tiltak som brannkonseptet foreslår må gjennomføres. Det bevilges 1,5 mill. kroner til tiltak i formålsbygg i 2020.

Enøk – kommunale bygg

De siste årene har Molde Eiendom KF kartlagt og arbeidet med energieffektivisering av kommunale formålsbygg med tanke på å få besparelser i kommende driftsbudsjett. Det bevilges 1,1 mill. kroner i 2020 og avsettes tilsvarende beløp hvert år i planperioden. Beløpet prisjusteres.

Eresfjord brannstasjon

Etablering av ny brannstasjon i Eresfjord for 3 biler. Stasjonen blir liggende sentralt i bygda, nær skolen. Byggingen er godt i gang og ventes avsluttet utpå våren 2020. Brannstasjonen skal leies ut til Nordmøre brann og redning IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i bygget.

Eresfjord brannstasjon inventar

Innkjøp av nødvendig inventar til Eresfjord brannstasjon for møte-/spiserom, kontor, lager, garderobe, data, kompressor. Prosjektet gjennomføres når hovedprosjektet Eresfjord brannstasjon er i sluttfasen i 2020.

Investeringsmidler akutte behov

Med en stor portefølje av formålsbygg og utleieboliger vil det i løpet av året alltid dukke opp behov som må takles der og da for å unngå driftsstans eller andre uforutsette hendelser. Det bevilges 2,1 mill. kroner i 2020 og avsettes tilsvarende beløp hvert år i planperioden. Beløpet prisjusteres.

Ny brannstasjon Hjelset

Kommunestyret vedtok i sak 42/19 å redusere bevilgning til ny brannstasjon på Hjelset med 19,0 mill. kroner i 2020 og øke den med 19,0 mill. kroner i 2021.

Brannstasjonen skal leies ut til Nordmøre brann og redning IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i bygget.

Ny serverløsning byggdrift

Det ble i revidert budsjett for 2019 bevilget 2,5 mill. kroner til endringer i Molde Eiendom sine installasjoner for styring av varme, ventilasjon, adgangskontroll og kameraovervåkning. Dette som følge av endringer i ROR-IKT sin nettverks- og serverstruktur. Omfanget og kostnaden er større enn først beregnet og det er derfor behov for økning av totalrammen fra 2,5 mill. kroner til 5,5 mill. kroner. Med denne investeringen vil byggdrift bli klargjort også for Nesset og Midsund. Det bevilges 3,5 mill. kroner i 2020, hvorav 0,5 mill. kroner er videreføring fra 2019.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Kommunehuset i Eidsvåg ble tatt i bruk høsten 1979. Bygget har fungert som kommunens administrasjonssenter gjennom 40 år med flere epoker av omorganisering hvor planløsningene har blitt endret og innvendige overflater modernisert. Kommunehuset har et betydelig behov for utvendig rehabilitering da ytterfasadens materialer ikke innehar de egenskapene som kreves lengre. Taket har lekkasjer, vegger og vindu er trekkfulle og holder på fuktighet og ventilasjonsanlegget overholder ikke kravene til et godt inneklima. For 2020 er det bevilget 2,5 mill. kroner.