Molde havnevesen KF

Drift

All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen KF, ble overført til et nyetablert interkommunalt havnevesen som fikk navnet Molde og Romsdal Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle ansatte i Molde Havnevesen KF overført til Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle havneinnretninger i Molde havn, og er således Molde kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havnevesen KF har et eget styre som er politisk oppnevnt av Molde kommune.

Molde Havnevesen KF har leieinntekter fra Molde og Romsdal Havn IKS. Hovedtall fra drifts- og investeringsbudsjettet går frem av tabell nedenfor.

Hele 1 000

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett
Budsjett
2019 2020
Driftsinntekter 1 300 1 200
Driftsutgifter -2 650 -2 650
Brutto driftsresultat -1 350 -1 450
Finansresultat -1 057 -723
Motpost avskrivninger 2 620 2 620
Netto driftsresultat 213 447
Interne finanstransaksjoner -213 -447
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0

Investering

Hele 1 000

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjett
Budsjett
2019 2020
Investeringer 2 000
Avsetning til ubundet investeringsfond 200 447
Sum finansieringsbehov 2 200 447
Inntekter ved salg av Strandgata 8
Bruk av eksterne lånemidler 2 000
Overføring fra driftsbudsjettet 200 447
Sum finansiering 2 200 447
Balansering 0 0

Kommentar til investeringen

Molde Havnevesen KF har ingen driftsmessig samhandling med Molde kommune. Investeringsbudsjettet blir dekt av foretakets egne midler og eksterne lånemidler.

Vis undermeny