Molde kirkelige fellesråd

Drift

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 16 965 19 487 17 483 17 479
Andre endringer 2 526 -2 000
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 526
Vedlikehold domkirken 2 000 -2 000
Gjeldende økonomiplan -4 -4 -4 -4
Molde – rentekompensasjon knyttet til Den norske kirke -4 -4 -4 -4
Ny driftsramme 19 487 17 483 17 479 17 475

Kommentar til samhandlingen

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

  • økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde
  • drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer
  • arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte
  • utarbeidelse av mål og planer
  • forvaltning og drift av gravplassene i kommunen

Skjøtsel av gravplassene i Molde og Midsund utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av Molde kommune v/kommunal drift. I tidligere Nesset kommune har fellesrådet egne ansatte som utfører dette arbeidet.

I tillegg til kommunal finansiering, mottar og forvalter fellesrådet eksterne midler fra kirken sentralt (statlige midler) til spesifiserte formål. De eksterne tilskuddene er øremerket og gir derfor lite handlingsrom utover lønnsrefusjon til angitte stillinger.

Molde kirkelige fellesråd dekker utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i soknene slik at gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, kirkemusikk, forkynnelse og trosopplæring, som menighetsrådene har virksomhetsansvar for, kan gjennomføres. Kirkens arbeid bidrar til et variert og betydningsfullt tilbud av aktiviteter til byens befolkning. Det gjennomføres ukentlig mange aktiviteter som engasjerer barn, unge og voksne i kommunen, og kirkens ansatte er gjennom dette til stede i en stor bredde av innbyggerne i kommunen sine livsfaser fylt med både sorg og glede.

Kirken i Molde består fra 2020 av 10 sokn fordelt på fire samarbeidsområder. De er organisert med fire staber på lokale kirkekontorer i Midsund, Eidsvåg og Bergmo. I tillegg er ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Rammen for 2020 skal gi grunnlag for å videreføre driften i soknene på noenlunde samme nivå som i 2019.

Investering

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Gravplassutvidelse Røbekk 25 500 43 000 5 000 16 000 14 500
Sum investeringer 5 000 16 000 14 500

Gravplassutvidelse Røbekk

Ved budsjettbehandlingen i 2019 ble prosjektet redusert fra en totalramme på 35,0 mill. kroner til 25,5 mill. kroner. En har nå fått inn anbud som gjør at samlet kostnad i prosjektet er anslått til 43,0 mill. kroner inkl. grunnkjøp. Det er derfor behov for å utvide rammen i prosjektet.

Etablering av ny gravlund på Røbekk er påkrevd som følge av at det er tilnærmet fullt med kistegraver på Tøndergård og etter hvert også på Røbekk kirkegård. Planlagt ferdigstillelse var i 2020, men som følge av økt kremasjonsandel ser en at det er mulig å utsette dette noe. Det foreslås i første omgang utsatt slik at gravlunden blir ferdigstilt i 2023. Dette må vurderes på nytt i 2020. Utsettelsen innebærer at det i en periode er fare for å ikke oppfylle lovkravet til 3% ledige graver (kiste) ifht befolkningen i byområdet.

Det bevilges 5,0 mill. kroner i 2020 og avsettes 16,0 og 14,5 mill. kroner i 2022 og 2023.

Vis undermeny