Molde vann og avløp KF

Drift

Molde vann og avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen. Foretaket har eget styre som er direkte underlagt kommunestyret i henhold til lov om kommunale foretak.

Etter sammenslåingen mellom Nesset kommune, Midsund kommune og Molde kommune, har foretaket 55 ansatte. Foretaket forvalter, drifter og utvikler 401 km hovedvannledning og 402 km med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar 10 vannrenseanlegg og 21 avløpsrenseanlegg.

Foretaket har også fått delegert kommunens ansvar for oppfølging av renovasjon. Foretaket utfører, etter en bestilling fra basisorganisasjonen, tjenester på miljøområdet for basisorganisasjonen, dette blir refundert foretaket til selvkost.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet som i utgangspunktet har 0,- kroner i økonomisk ramme. Det vil si at foretaket ikke har mer enn det som kommer inn i gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt avsettes til bundne fond.

Det er styret i Molde vann og avløp KF som utarbeider endelig budsjett for foretaket. Budsjettet henger imidlertid tett sammen med gebyrsaken for vann-, avløp-, slam- og renovasjonsgebyrene som går til kommunestyret til sluttbehandling.

Foretaket er med i et benchmarkingsprogram i regi av Norsk vann og alle deler av foretaket legger vekt på være kostnadseffektive.

Kommentarer til samhandling

Molde vann og avløp KF er en del av konsernet Molde kommune og blir med det styrt av alle overordnede planer og vedtak gjort i kommunestyret.

I forbindelse med budsjettarbeidet er det dialog mellom administrasjonen i basisorganisasjonen og administrasjonen i Molde vann og avløp KF på fastsetting av grunnlaget for gjensidige tjenestekjøp mellom organisasjonene.

I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn kjøp av støttefunksjoner fra basisorganisasjonen på 6 611 000 kroner.

Vis undermeny