Ny kommune

Fra 1. januar 2020 er prosjektperioden avsluttet og Molde kommune er etablert.

Prosess

Etter vedtak i kommunestyrene i Midsund, Molde og Nesset i juni 2016, har det vært arbeidet systematisk og målrettet frem mot 1. januar 2020. Prosessen har vært organisert med en liten prosjektorganisasjon som i dialog med de tre rådmennene har benyttet ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte til å planlegge den nye kommunen.

Alle delprosjekt har vært prosjektorganisert med mandat og tidsfrister og alle har levert som planlagt. Dette dreier seg mellom annet om IKT, matrikkel, arkivtjenester, økonomi, beredskap og personalavtaler.

Etter at kommunalsjefer og stabsledere ble ansatt i juni 2018, har disse hatt ansvar for å planlegge og organisere egen sektor/avdeling. Prosjektleder har fortsatt fulgt opp de overordnede linjene sammen med prosjektrådmannen.

Det er mye som skal på plass i ny kommune, alt vil ikke være på plass 1. januar 2020, men alt som må være på plass er under kontroll, og fellesnemnda for nye Molde kommune har gitt sin støtte til prosjektrådmannens anbefaling om å bruke 2–4 år til å harmonisere tjenestetilbud, prosedyrer og rutiner.

Organisering

Nye Molde kommune er politisk organisert med formannskapsmodell, tre hovedutvalg og et kommunestyre som består av 59 representanter.


Administrasjonen speiler den politiske organiseringen med tre kommunalsjefer som rapporterer til de respektive hovedutvalg. I tillegg har kommunedirektøren valgt å samle ressurser innenfor analyse, utvikling og innovasjon slik at dette har et særlig fokus i ny kommune.


Reglement for politiske organ er vedtatt av nytt kommunestyre og delegeringsreglementet er vedtatt med maksimal delegering til kommunedirektøren.

Vis undermeny