Driftsutgifter

Driftsutgiftene består av budsjettrammer til avdelinger og sektorer, overføring til foretak og kirkelig fellesråd samt to poster eller områder med fellesutgifter. Driftsutgiftene i Molde kommune er budsjettert til 2 051,2 mill. kroner i 2020. De vil bli redusert i perioden ned til 2 011,1 mill. kroner i 2023. Det er en reduksjon på 39,9 mill. kroner eller 1,9 pst. Grunnen til reduksjonen er budsjetterte rammetrekk gjennom økonomiplanperioden.

Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer 1 902 388 1 861 341 1 842 242 1 841 493
Overføring Molde eiendom KF 178 567 188 856 197 103 201 409
Overføring Molde kirkelige fellesråd 19 487 17 483 17 479 17 475
Diverse fellesutgifter og -inntekter -4 731 -4 693 -4 654 -4 616
Pensjon -44 533 -44 533 -44 533 -44 533
Driftsutgifter 2 051 177 2 018 454 2 007 637 2 011 228

Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer

Netto driftsutgifter eller netto ramme fordelt til avdelinger og sektorer er budsjettert til 1 902,2 mill. kroner i 2020. Nettorammene blir redusert årlig i økonomiplanperioden og blir samlet sett på 1 841,3 mill. kroner i 2023. Dette tilsvarer en reduksjon på 60,9 mill. kroner eller 3,2 pst.

Årsaken til nedgangen er først og fremst rammereduksjoner for å oppnå nødvendig balanse i økonomiplanperioden. Reduksjon i integreringstilskuddet, som følge av at færre flyktninger blir bosatt i kommunen, bidrar også til reduksjonen.

Se oversikt under fordeling av driftsrammer.

Overføring Molde eiendom KF

Molde eiendom KF er kommunens eiendomsforetak. Foretaket forvalter kommunens eiendommer. Utgifter til drift og forvaltning av utleieboliger er forutsatt finansiert gjennom husleieinntektene til foretaket. For formålsbygg, som foretaket drifter for kommunen, er det nødvendig med en egen driftsramme eller overføring. Foretakets særbudsjett skal være basert på rammen eller overføring gitt i kommunens budsjett.

I tillegg til at overføringen består av midler til å finansiere driften i foretaket knyttet til formålsbygg, skal denne også dekke konserninterne renter og avdrag på formålsbyggene. Renter og avdrag knyttet til bygg som Molde eiendom KF har ansvaret for, skal føres i foretakets regnskap. Molde kommune skal dekke alle utgifter til formålsbygg og må da overføre ramme til å dekke også renter og avdrag knyttet til formålsbygg. Dette betales tilbake til Molde kommune som igjen betaler renter og avdrag for konsernet i sitt regnskap.

Rundt halvparten av rammen er knyttet til renter og avdrag på formålsbygg. Renter og avdrag til formålsbygg vil øke med 23,5 mill. kroner i perioden. Overføringen til foretaket øker med 22,8 mill. kroner i perioden.

Les mer om overføringen til Molde eiendom KF.

Overføring Molde kirkelige fellesråd

Molde kommune overfører midler til å finansiere driften av Molde kirkelige fellesråd. Dette er et kommunalt finansieringsansvar. Overføringen er på 19,5 mill. kroner. For resten av perioden er overføringen på 17,5 mill. kroner. Det er lagt inn ytre vedlikehold av Molde domkirke på 2,0 mill. kroner i 2020. Dette er trukket ut fra 2021. Molde kirkelige fellesråd har varslet at det vil være behov for ytre vedlikehold av én kirke i året fremover, men det er ikke lagt inn i de tre siste årene i denne økonomiplanperioden. Det vil måtte tas opp i budsjett for 2021 når planene for vedlikehold foreligger.

Les mer om overføringen til Molde kirkelige fellesråd.

Diverse fellesutgifter og -inntekter

Enkelte fellesutgifter og -inntekter er det ikke naturlig å plassere hos en avdeling, sektor eller foretak. Det er derfor laget et eget område der diverse fellesutgifter og -inntekter føres. Det er budsjettert med en netto inntekt på 4,7 til 4,6 mill. kroner årlig på dette området i økonomiplanperioden.

Pensjon

For utgifter til pensjon er det opprettet et eget budsjettansvar. Denne posten består av fellesutgifter knyttet til pensjon, blant annet AFP (avtalefestet pensjon). Det er fornuftig at fellesutgifter til pensjon er skilt ut som eget ansvar og ikke inngår i det generelle fellesansvaret da det ofte kan ha betydning for regnskapsresultatet.

I tillegg til fellesutgifter benyttes dette ansvaret til å håndtere endringer i kommunens pensjonskostnad. I utgangspunktet er det lagt inn i budsjettet til alle avdelinger og sektorer en pensjonskostnad på 15,2 pst. for medlemmer i Molde kommunale pensjonskasse. Samme sats er brukt for sykepleierne, som fortsatt er pliktige medlemmer i KLP. For lærere som er tilsluttet Statens pensjonskasse er det budsjettert med 11,2 pst. i pensjonskostnad. Disse satsene er litt for høye per nå. Det betyr at pensjonskostnader ute i tjenesteproduksjonen og stabsavdelinger summerer seg til å bli høyere enn samlet pensjonskostnad og dette må da balanseres på fellesansvaret for pensjon. Det er årsaken til at dette budsjettansvaret bidrar med en netto inntekt på 44,5 mill. kroner per år.

Det er fornuftig å holde en stabil prosent ute hos avdelinger og sektorer, men det er planlagt å se på om det er fornuftig å redusere prosentsatsene for å minske avviket mellom pensjonskostnad ført ute på sektorene og avdelingene og kommunens samlede pensjonskostnad.

Utgangspunktet for budsjettert beløp, er pensjonskostnaden i 2019. Videre er det i forslag til statsbudsjett forutsatt at kommunenes pensjonskostnader, utover det som blir dekt av lønns- og prisveksten, vil bli redusert med 450 mill. kroner i 2020. Molde kommunes andel av dette er anslått til 2,7 mill. kroner i redusert pensjonskostnad i 2020.

Videre er det budsjettert med utgifter til AFP på 6,8 mill. kroner. Dette er basert på de utgiftene de tre kommunene forventer for 2019.

En stor utgiftspost på dette budsjettansvaret er amortisering av tidligere års premieavvik. Det skyldes at pensjonspremien som har blitt innbetalt, har vært klart større enn pensjonskostnaden som har vært regnskapsført. Premieavviket har ennå ikke hatt resultateffekt, men vil få det over årlig amortisering.

Konvertering til nye Molde kommune

Konvertering til nye Molde kommune
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Reduksjon pensjonskostnad i revidert budsjett 2019 - videreføres i planperioden -37 555 -37 555 -37 555 -37 555
Konsekvens av innbetaling av egenkapitaltilskudd -11 132 -11 132 -11 132 -11 132
Forventet reduksjon i pensjonskostnad i 2020 på 400 mill. kroner for primærkommunene ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren -2 693 -2 693 -2 693 -2 693
Reduksjon pensjonskostnad -51 380 -51 380 -51 380 -51 380
Avtalefestet pensjon 6 847 6 847 6 847 6 847
Reduksjon pensjonskostnad fellesområdet -44 533 -44 533 -44 533 -44 533
Vis undermeny