Fordeling av driftsrammer

Til å gjennomføre nødvendig arbeid og prosesser frem mot endelig budsjettsak for nye Molde kommune, har kommunedirektøren frem til rammesaken ble ferdigstilt, benyttet den økonomiske kompetansen som kommunene Midsund, Molde og Nesset har disponert. Ansvaret for den praktiske delen av budsjettarbeidet har vært lagt til dagens økonomisjef i Molde kommune, Kurt Magne Thrana. Budsjettarbeidet og prosessen frem til presentasjon av endelig budsjett og økonomiplanskisse fra kommunedirektøren, har vært organisert som et prosjekt med økonomisjefen som prosjekteier og seksjonsleder for budsjett, økonomi og controll i Molde kommune, Terje Tveeikrem Sæter som prosjektleder. Gjennom prosjektarbeidet har prosjektleder trukket veksler på interne ressurser i dagens Molde kommune, men ikke minst benyttet kompetanse og kunnskap til økonomisjefene og andre økonomimedarbeidere i kommunene Midsund og Nesset. Kommunalsjefene i nye Molde kommune har hatt ansvaret for prosessene innenfor egne sektorer. Når budsjettprosessen for den kommende planperioden er kjørt som et prosjekt, vil evaluering av dette prosjektet bidra til å definere prosessen som skal kjøres i 2020. Denne vil sannsynligvis bli betydelig endret i forhold til årets prosess som på grunn av konsolideringen av de tre kommunenes økonomier har vært spesiell og særdeles krevende.

Arbeidet med kommunedirektørens budsjettskisse, har i hovedsak basert seg på de rammeutfordringene som ble presentert av avdelinger og sektorer i budsjettmøtene i juni og videre utover høsten, rammesaken vedtatt av fellesnemnda den 18. september, samt etterfølgende drøftinger av nye behov eller endringer i tjenester på de enkelte områder.

I budsjettet for 2020, er budsjettallene for de tre kommunene i 2019 ikke med. Konsolideringen av de tre kommunenes økonomier ligger selvsagt som bakgrunn for rammedannelsen i 2020, men det hadde blitt særdeles komplisert å dokumentere detaljene i denne rammedannelsen. Det blir imidlertid på den enkelte avdeling og innenfor den enkelte sektor beskrevet mer nøyaktig hva som er endret av tjenester innenfor rammene i 2020.

Kommunestyret blir invitert til å vedta budsjettrammer for den enkelte stabsavdeling og den enkelte sektor med underliggende fagområder/enhet i henhold til vedtatt organisering for 2020. Dette innebærer blant annet at kommunestyret vedtar en samlet ramme for skoleområdet, mens den vedtar en økonomisk ramme for kulturtjenesten som enhet under sektoren for oppvekst, kultur og velferd.

Samlet er det en resultatforventning til avdelinger, sektorer med underliggende fagområder/enheter og kommunale foretak som omfatter følgende:

  • levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk på området
  • følge lokale bestemmelser, rundskriv og prosedyrer
  • utføre tjenester og oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtatte økonomiske rammer i budsjett og økonomiplan

Netto driftsutgifter i planperioden

Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2020–2023. Hvordan den enkelte avdeling eller sektors driftsramme er beregnet, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer i den avdeling og sektors driftskapittel.

Budsjettet vedtas som bindende ramme for avdelinger/enheter

Kommunestyret vedtok i sak 42/19 fortsatt støtte til Rabalderfestivalen med 0,15 mill. kroner hvert år 2020–2023.

Rammene i planperioden fremkommer etter følgende forutsetninger:

Kommunedirektøren har hatt som et overordnet mål å få til så riktige rammer som mulig. Det vil likevel være områder som vil oppleve at rammen ikke står i forhold til de tjenester som det forventes blir utført. Kommunedirektøren vil kontinuerlig følge opp enhetene gjennom rapporteringene slik at tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses rammene som er gitt. Samtidig må 2020 benyttes til å foreta kvalitetssikring av de ulike rammedannelsen i den grad dette av tidsmessige grunner ikke har latt seg gjøre ved konsolideringen av 3 kommunenes budsjetter gjennom årets budsjettprosess.

Driftsrammer for de enkelte avdelinger og sektorer er i hovedsak basert på revidert budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022 i de tre kommunene. Videre er rammene i rammesaken, som ble behandlet av fellesnemnda den 18. september, justert i forhold til tiltak/saker som kommunen ikke kommer utenom.

Rammene er kompensert for forventet årslønnsvekst fra 2019 til 2020 med 3,6 pst. Dette innbefatter lønnsoverheng, lønnsglidning samt forhandlingsresultatet ved de sentrale lønnsforhandlingene våren 2020.

Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP og Molde kommunale pensjonskasse på 15,2 pst. i 2020. For pedagogisk personell budsjetteres med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens pensjonskasse.

Arbeidsgiveravgiften budsjetteres ut ifra satsene som gjelder i de 3 kommunene i 2019.

Som det vil fremkomme på den enkelte avdeling og sektor med underliggende fagområder/enheter, er det en del kostnader man ikke vil komme utenom, og disse er kompensert i rammene og beskrevet der.

Fordeling driftsrammer i pst.

Hele 1 000

Fordeling driftsrammer

Fordeling driftsrammer
Budsjett 2020
Sentraladministrasjon 175 852
Oppvekst, kultur og velferd 852 389
Helse og omsorg 824 423
Teknisk-, plan, næring og miljø 49 724
Overføring til andre selskap 198 054
2 100 441
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Sentraladministrasjon
Administrasjonsavdelingen 90 169 88 325 88 297 88 047
Analyse- og utviklingsavdelingen 48 602 47 418 48 212 48 654
Personal- og organisasjonsavdelingen 21 387 21 375 21 375 21 375
Økonomiavdelingen 15 694 13 611 12 213 12 213
Sum ramme sentraladministrasjon 175 852 170 729 170 097 170 289
Oppvekst, kultur og velferd
Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd 186 529 176 279 172 379 169 479
Barnehager 104 346 104 346 104 346 104 346
Skoler 341 086 340 933 340 933 340 933
PPT 11 217 11 217 11 217 11 217
Molde voksenopplæringssenter 13 011 13 011 13 011 13 011
Tøndergård skole og ressurssenter 3 951 3 951 3 951 3 951
Kulturskolen 12 488 12 617 12 617 12 617
Kulturtjenesten 41 436 40 654 40 654 40 654
Moldebadet -1 869 -2 569 -2 569 -2 569
Barnevern 49 346 49 346 49 346 49 346
Flykningtjenesten 53 677 39 042 28 926 27 387
Sosialtjenesten NAV Molde 37 171 36 707 36 707 36 707
Sum ramme oppvekst, kultur og velferd 852 389 825 534 811 518 807 079
Helse og omsorg
Kommunalsjef helse og omsorg -92 570 -101 293 -107 767 -112 267
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 494 035 497 545 501 055 509 303
Akuttmedisin og legetjenester 51 995 50 995 50 995 50 995
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester 46 422 46 422 46 422 46 422
Bo- og habiliteringstjenester 266 648 266 648 265 411 265 411
Psykisk helse og rustjenester 57 893 57 893 57 893 57 893
Sum ramme helse og omsorg 824 423 818 210 814 009 817 757
Teknisk, plan, næring og miljø
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø 12 601 12 245 11 995 11 745
Samfunn og plan 10 888 10 888 10 888 10 888
Byggesak og geodata 4 432 1 932 1 932 1 932
Kommunal drift 21 803 21 803 21 803 21 803
Sum ramme teknisk, plan, næring og miljø 49 724 46 868 46 618 46 368
Sum ramme sektorer 1 902 388 1 861 341 1 842 242 1 841 493
Overføring til andre selskap
Overføring til Molde eiendom KF 178 567 188 856 197 103 201 409
Overføring til Molde kirkelig fellesråd 19 487 17 483 17 479 17 475
Sum ramme andre selskap 198 054 206 339 214 582 218 884
Sum ramme inkludert overføring til andre selskap 2 100 441 2 067 680 2 056 824 2 060 377
Vis undermeny