Oppvekst, kultur og velferd

Rammeoversikt oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd 186 529 176 279 172 379 169 479
Barnehager 104 346 104 346 104 346 104 346
Skoler 341 086 340 933 340 933 340 933
PPT 11 217 11 217 11 217 11 217
Molde voksenopplæringssenter 13 011 13 011 13 011 13 011
Tøndergård skole og ressurssenter 3 951 3 951 3 951 3 951
Kulturskolen 12 488 12 617 12 617 12 617
Kulturtjenesten 41 286 40 504 40 504 40 504
Moldebadet -1 869 -2 569 -2 569 -2 569
Barnevernstjenesten 49 346 49 346 49 346 49 346
Flyktningtjenesten 53 677 39 042 28 926 27 387
Sosialtjenesten NAV Molde 37 171 36 707 36 707 36 707
852 239 825 384 811 368 806 929

Presentasjon av sektor

Sektor for oppvekst, kultur og velferd har 34 enheter og tre fagavdelinger. Fagavdeling skole, fagavdeling barnehage og fagavdeling oppvekst kultur og velferd.

Flyktningtjenesten, Molde voksenopplæringssenter, PPT, Kulturtjenesten, Molde kulturskole, Barneverntjenesten og NAV er egne enheter. Det er 10 barnehager og 17 skoler. Moldebadet KF avvikles som kommunalt foretak fra 01.01.2020 og blir en enhet i denne sektoren.

Tøndergård skole- og ressurssenter har vært et interkommunalt samarbeid med mer selvstendig drift. Det arbeides sammen med samarbeidskommunene for å endre dette til et vertskommunesamarbeid med Molde som vertskommune fra 01.01.2020. Derfor er skolen foreløpig lagt inn som en enhet under oppvekst kultur og velferd.

Sektor Oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunes tjenester. Skole og barnehage er allmenne arena som omfatter alle barn og unge. Kulturtjenesten, Moldebadet og Molde kulturskole er frivillige opplæringstilbud, opplevelse og tjenester rettet mot frivillighet. PPT og barnevern yte tjenester og tiltak for barn, unge og familier som har behov for det, men er også støtte og veiledningstjeneste til de øvrige tjenestene i kommunen.

Det er god kompetanse i alle tjenestene i sektoren. Tverrfaglig samhandling på tvers av tjenester og fagområder blir vektlagt og anses som en nødvendighet for å kunne møte de utfordringer som kommunen har.

Utfordringer

De fleste tjenestene i sektoren er under et økende press. Sektoren arbeider med utviklingsarbeid der fokus på at barn og familiers helhetlige behov blir satt i sentrum og at tjenestene må samhandle enda mer for å kunne møte bedre behovene for det enkelte barn og familie. Tidlig innsats og helhetlige tjenester er viktige strategier i den sammenheng.

Tjenestene er av en slik art at gevinstene for målrettet og systematisk arbeid ikke nødvendigvis kan hentes inn i samme budsjettår eller i økonomiplanperiode. Gevinster må ofte sees i et livsløpsperspektiv og forbyggende tiltak kan ha stor innvirkning på hvordan innbyggere vil mestre voksenlivet.

På barnehage ses det noen usikkerhetsmoment for budsjettåret 2020. Blant annet omfanget av særskilte tiltak til enkelt barn og tilskuddene til private barnehager. I tillegg meldes det behov for økt ramme til barnehagene i Nesset knyttet til vedtak om spesialpedagogisk tiltak i barnehagen. Det må arbeides med å finne løsninger og arbeidsformer som kan bidra til å møte utfordringene

På skoleområdet er behovet for spesialundervisning økende. Molde ligger over kommunegruppe 13 når det gjelder andel av elever som har vedtak om spesialundervisning. Dette utfordrer sterkt økonomien i skolen. Forholdsvis mye ressurser blir bundet i rettighetsfestede tiltak rettet mot enkeltelever. Lærernormen blir også utfordret av samme årsak. Ressurser brukt til spesialundervisning er ikke med i beregning om lærernormen oppfylles. Det arbeides for å bedre tilpasset opplæring for å mulig kunne redusere behovet for spesialundervisning og frigjøre ressurser til å styrke tilpasset opplæring.

Digitaliseringen ved skoleområdet er utfordrende økonomisk. Det er behov for å følge opp satsingen på digitalisering både i forhold til kompetanse og infrastruktur.

Planene for ungdomskvartalet vil medføre økte utgifter om det blir vedtatt. Per nå er det usikkert om når saken legges frem for behandling.

Moldebadet inngår fra 01.01.2020 som en enhet i sektoren. Moldebadet har hatt merforbruk gjennom flere år. Innføring av merverdiavgift på opplevelsesdelen gir en ytterligere utfordring. I 2020 må det arbeides for å finne en prispolitikk som kan ivareta at salgsomfanget opprettholdes. Det arbeides for å øke inntektene både gjennom økt salg og eksternt finansierte prosjekter.

Det er ledig kapasitet til økt svømmeopplæring for skolene. Per i dag har ikke skoleområdet mer ressurser som kan avsettes til svømmeopplæring. Omfanget av skolesvømming er ulikt i den nye kommunen. Elever som tilhører gamle Molde kommune har tilbud om et minimum av svømmeopplæring.

Barnevernet kan være en uforutsigbar tjeneste i økonomisk perspektiv. Økonomien er i stor grad avhengig av hvilke tiltak som må settes inn. Omfattende tiltak som omsorgsovertakelse er kostnadskrevende. Det arbeides forebyggende for å unngå de mest omfattende tiltakene. Noen ganger er det behov for slike tiltak og det kan være vanskelig å forutse når det må iverksettes.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Kulturtjenesten
Biblioteket – selvbetjeningsautomater 620 620
Renovering lysløypa 1 250 1 250
Tennisanlegg 1 800 1 800
Tråkkemaskin skiløyper 2 600 2 600
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 585 400
Tursti Skihytta–Varden 675 100
Ungdomskvartalet (BRM) 2 000 2 000
Sum investeringer 6 170 2 600

Biblioteket - selvbetjeningsautomater

Dagens selvbetjeningsautomater og frasorteringsbokser er basert på Windows XP og lar seg ikke lenger oppdatere. Slitasjen er stor og reparasjoner er dyre.

Renovering lysløypa

Underlaget i lysløypetraseen er blitt dårlig med årene og stein kommer opp i dagen. Dette gjør at det er fare for å ødelegge tråkkemaskinen, og en må ha mer snø for å tråkke traseene. Det er også behov for å gjøre traseen bredere noen plasser, samt at noe fjell må sprenges for å drenere vekk overflatevann. Tiltaket er vedtatt som en del av delplan idrett og fysisk aktivitet 2015–2019 og det er søkt om spillemidler som delfinansiering.

Tennisanlegg

I forbindelse med vedtaket om nybyggløsning for Idrettens hus, ba også kommunestyret i gamle Molde kommune rådmannen om å jobbe videre for å finne erstatning for dagens tennisbaner. Ny plassering blir på friområdet Dalen ved Moldeelva. Det er ønske om tre baner, men kommunedirektøren har bare funnet rom for en løsning med to baner i sin skisse. Det er søkt om og innvilget tilskudd fra spillemidler.

Tråkkemaskin skiløyper

Tråkkemaskinen i Moldemarka er i ferd med å bli utslitt. Det vil være behov for å erstatte denne i løpet av økonomiplanperioden. Utvidelse av løypenettet, som nå går fra Kvam til Tusten, vil også øke slitasjen i årene som kommer.

Tursti Damefallet–Tusenårsvarden

Det videreføres 0,4 mill. kroner fra 2019 og bevilges på nytt i 2020.

Tursti Skihytta–Varden

Det videreføres 0,1 mill. kroner fra 2019 og bevilges på nytt i 2020.

Ungdomskvartalet (BRM)

Ungdomskvartalet har 3 pilarer: ungdomskulturhus, utstyrssentral og ungdomskontor med blant annet ulike kommunale tilbud rettet mot unge. Molde kommune har mange gode og positive indikatorer i UNGDATA-undersøkelsen, men scorer dårlig på møteplasser for ungdom. Det har vært arbeidet med ulike alternativ for lokalisering av et slikt tilbud gjennom 2019, uten at det er inngått avtale om leie av lokaler for et slikt tilbud. Midlertidig lokalisering vil derfor blir aktuelt. Det avsettes 2,0 mill. kroner til tiltaket i investeringsbudsjettet for 2020. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 0,7 mill. kroner til medfinansiering gjennom prosjektet «Byen som regional motor».

Investeringer i Molde eiendom KF

Barnehager

Hele 1 000
Barnehager
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Eresfjord barnehage – tilbygg (Nesset) 8 000 4 000
Gjerdet barnehage – barnevognlager 750 750
Hatlelia barnehage 50 000 10 000
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg 400 400
Kommunale barnehager – tilpasninger 400 400 400 500
Lillekollen – ny barnehage 83 000 1 000 29 000 42 400 10 000
Sum investeringer 16 150 29 800 42 800 10 500

Eresfjord barnehage – tilbygg (Nesset)

Tilbygg i Eresfjord barnehage skal imøtekomme økende antall barn med behov for barnehageplass i Eresfjord og Eikesdal, samt behov for tilfredsstillende areal til personalet. Kommunestyret i Nesset vedtok i møte 19.09.2019, PS 79/19, byggestart for prosjektet og økt totalbudsjett til 8 mill. kroner. Byggestart i november 2019 med avslutning i april 2020. Det bevilges 4,0 mill. kroner i 2020.

Gjerdet barnehage – barnevognlager

Stort behov for vognlager ved Gjerdet barnehage. Prosjektet er blitt forskjøvet i flere år og er nå nedskalert i forhold til tidligere planer. Totalrammen på 0,75 mill. kroner bevilges i 2020.

Hatlelia barnehage

Molde kommunestyre vedtok i mai 2017 å rive eksisterende Hatlelia barnehage og bygge en ny barnehage på tomten med plass til cirka 90 barn. Den nye barnehagen er under bygging, og vil bli tatt i bruk tidlig i 2020.

Totalrammen for prosjektet er 50,0 mill. kroner. Det bevilges 10,0 mill. kroner i 2020.

Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregatet i barnehagen er fra 1993 og kan ikke forventes å vare så veldig mye lenger. For å opprettholde normal drift, er det nødvendig å skifte det ut. Det avsettes 0,4 mill. kroner i 2021.

Kommunale barnehager – tilpasninger

Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpasninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte behov eller andre krav som dukker opp. Det bevilges 0,4 mill. kroner i 2020, og et tilsvarende beløp avsettes hvert år i økonomiplanperioden.

Lillekollen – ny barnehage

Som et ledd i oppfølgingen av den strategiske planen for utvikling av det fremtidige barnehagetilbudet i Molde kommune, ble det bevilget planleggingsmidler til nye Lillekollen barnehage i 2018.Molde formannskap sluttet seg i juli 2018 til at videre planleggings- og prosjekteringsarbeid skulle legge til grunn at eksisterende bygg, med unntak av Bjørsito, rives og erstattes med nybygg. Dette hovedsakelig som følge av bygningsmassens dårlige standard og egnethet for barnehagedrift. Barnehagen er foreløpig planlagt med 120 barn, men med mulig utvidelse til 150 barn.

I juni 2019 ble det besluttet at Lillekollen barnehage skulle inngå i porteføljen av Smart-prosjekt i Molde kommune. Som følge av dette har planleggingsarbeidet tatt noe lengre tid enn tidligere forutsatt. Totalrammen for prosjektet er 83 mill. kroner.

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommunen. Det bevilges 1,0 mill. kroner til videre planleggings- og prosjekteringsarbeid i 2020, og det avsettes videre 29,0 mill. kroner i 2021, 42,4 mill. kroner i 2022 og 10 mill. kroner i 2023.
Skoler

Hele 1 000
Skoler
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning 3 700 300 3 400
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal 16 000 16 000
Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking 3 000 3 000
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 1 650 800
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll 420 100
Kviltorp skole – flerbrukshall 53 000 3 000 50 000
Kviltorp skole – dører mellom klasserom 300 300
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler 500 500
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon 2 800 2 800
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader 1 600 450
Midsund skule 130 000 90 000
Ny skole Årølia 900 187 000 10 000 86 100 90 000
Ny skole Årølia – gymsal 19 500 19 500
Ny skole Årølia – kjøp av grunn 22 000 22 000
Sellanrå skole – fase 3 73 000 3 500
Sellanrå skole – østfløy 8 500 6 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober 1 500 1 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget 200 200
Uteområde Midsund skule 5 000 5 000
Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune) 1 000
Sum investeringer 140 450 97 000 112 500 66 000

Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning

Parkeringssituasjonen ved skolen er uoversiktlig og trafikkfarlig, og må utbedres. Det avsettes 0,3 mill. kroner til planlegging i 2020 og ytterligere 3,4 mill. kroner til realisering i 2021.

Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommune.

Gjennom vedtak av ny skolebruksplan for Molde kommune 2020–2025 i mars 2019, herunder vedtak om å bygge ny skole i Årølia, ble det også vedtatt å bygge en ny flerbrukshall på Kviltorp skole. Planen legger videre til grunn at undervisning i kroppsøving ved Bergmo ungdomsskole flyttes til den nye flerbrukshallen på Kviltorp, og at dagens gymsal ved Bergmo deretter kan omdisponeres til å dekke behovet for flere spesialrom ved skolen. Prosjektet har en totalramme på 16 mill. kroner som avsettes i 2023.

Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking

Taket ved Bergmo ungdomsskole er dårlig isolert, og det er fare for lekkasjer fra vanndammer på taket. Det bevilges 3,0 mill. kroner i 2020 til tilleggsisolering og ny taktekking.

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak

Det er trafikkfarlige forhold i forbindelse med henting og levering av elever ved Bolsøya skole. Tiltaket ble sett i sammenheng med oppgraderingen av uteområdet ved skolen. Uteområdet er ferdigstilt, men det står igjen midler til utbedring av de trafikale forholdene. Det bevilges 0,8 mill. kroner i 2020.

Kvam skole – låssystem – adgangskontroll

Det er bevilget 0,4 mill. kroner til prosjektet i 2019. 0,1 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Kviltorp skole – flerbrukshall

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommune.

Gjennom vedtak av ny skolebruksplan for Molde kommune 2020–2025 i mars 2019, herunder vedtak om å bygge ny skole i Årølia, ble det også vedtatt å bygge en ny flerbrukshall på Kviltorp skole til erstatning for dagens “gymbygg” som er i svært dårlig stand. Prosjektet kan ikke gjennomføres før Årølia skole står ferdig. Prosjektet har en totalramme på 53 mill. kroner, og det avsette 3 mill. kroner i 2022 og 50 mill. kroner i 2023. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler.

Kviltorp skole – dører mellom klasserom

Det bel bevilget 0,7 mill. kroner til tiltaket i revidert budsjett 2019. 0,3 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler

Det er en utfordring ved skolen med ventiler som går tett og det er ansamling av støv over himling. Dette gir dårlig inneklima på skolen. For å bøte på situasjonen, er det nødvendig å flytte ventilasjonsventiler og -kanaler. Det bevilges 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon

Det er flere feil ved eksisterende anlegg som gjør det svært vanskelig å feilsøke og reparere feil og mangler. Dette gir lav driftssikkerhet og høye kostnader. Det bevilges 2,8 mill. kroner i 2020 til tiltaket.

Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader

Prosjektet er ikke ferdigstilt, og 0,5 mill. kroner bevilges på nytt i 2020.

Midsund skule

Prosjektet ble vedtatt av Midsund kommunestyre i sak PS 19/17, og fikk en ny totalramme på 130 mill. kroner i 2019. Prognosene tilsier et forbruk på 40 mill. kroner i 2019 og 90 mill. kroner bevilges på nytt i 2020.

Ny skole Årølia

Gjennom vedtak av ny skolebruksplan for Molde kommune 2020–2025 i mars 2019, ble det besluttet å bygge ny skole i Årølia. Vedtaket må sees i sammenheng med elevtallsutviklingen i dagens skolekrets for Kviltorp skole, samt planene for videre utbygging av tomtefelt i Røbekklia, Elgsåslia og Strandelia. Tomten som kommunen allerede eier har vært regulert til skoleformål siden forrige arealplan ble vedtatt i år 2000.

Skolen er planlagt som en 2-parallell barneskole, og dimensjoneres for 392 elever. Det ble bevilget 0,9 mill. kroner til oppstart av planarbeid for prosjektet i revidert investeringsbudsjett i 2019. Gjennom dette arbeidet foreligger det nå en milepælsplan som tilsier at den nye skolen kan stå ferdig tidlig våren 2022. Oppstart av ny skole kan dermed skje ved oppstart av skoleåret 2022/2023. Totalramme for prosjektet er 187 mill. kroner. Det bevilges 10 mill. kroner i 2020, og avsettes ytterligere 86 mill. kroner i 2021 og 90 mill. kroner i 2022.

Ny skole Årølia – gymsal

Areal for kroppsøving ved nye Årølia skole er eget delprosjekt. Dette som følge av prosess og dialog med Sportsklubben Rival om mulig sambruk av areal i tilknytning til Rival sine planer om å bygge egen flerbrukshall. Det er nå konkludert med at avstanden mellom en eventuell ny flerbrukshall på Rivalområdet og skoletomta blir for stor. Det må derfor bygges areal til kroppsøving ved den nye skolen.

Totalramme for prosjektet er 19,5 mill. kroner. Beløpet avsettes i 2022. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler.

Ny skole Årølia – kjøp av grunn

I forbindelse med utbyggingen av boligfeltet i Årølia ble det avsatt en tomt til skoleformål som Molde kommune eier. Prisen på hver tomt ble belastet etter kvaderatmeter med sin andel av grunnkjøp og utbyggingskostnader, det gjelder også skoletomten. Når nå tomten skal tas i bruk som skole blir det derfor en inntekt i boligprosjektet og en kostnad i skoleprosjektet.

Sellanrå skole – fase 3

Ny klasseromsfløy ved Sellanrå skole ble tatt i bruk fra august 2018. Som følge av at det ikke ble tatt stilling til om østfløya ved skolen (eget delprosjekt) skulle rives eller renoveres før ved behandling av skolebruksplanen i mars 2019, er ikke prosjektet helt fullført. Det vil skje i forbindelse med renovering av østfløya i 2020. Det bevilges 3,5 mill. kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2020. Beløpet er innenfor vedtatt totalramme.

Sellanrå skole – østfløy

I forbindelse med behandling av skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2020-2025 (med hovedfokus på sentrumsskolene) ble det blant annet gjort følgende vedtak:

“Østfløya ved Sellanrå skole pusses opp i et levetidsperspektiv på 10-15 år, ferdigstilling 2019/2020. Behov for investeringsmidler i 2019 innarbeides i revidert investeringsbudsjett for 2019.”

Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober

De tekniske anleggene i gymsalen og garderobene ble ikke oppgradert da resten av skolebygningene ble rehabilitert. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2020.

Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget

Bygget er gammelt, og det er behov for å kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres for at bygget skal få en tilfredsstillende standard. I bygget er det problematikk knyttet til dusjanlegget. Det bevilges 0,2 mill. kroner til utredning i 2020, noe som er en forskyving av rammen som ble bevilget i 2019.

Uteområde Midsund skule

I forbindelse med sammenslåing av Midsund og Raknes er det behov for å gjøre noe med uteområdet. Dette gjelder både selve uteområdet rundt nyfløyen med lekeapparat m.m., men og trafikksikringstiltak rundt henting/bringing og selve bussområdet. Det jobbes med å styrke prosjektet med eksterne midler. Midlene var i utgangspunktet bevilga i 2021 og 2022 men det er hensiktsmessig å ta dette arbeidet sammen med det øvrige arbeidet med skolen som er igangsatt. Totalrammen på 5,0 mill. kroner bevilges i 2020.

Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune)

I skolebruksplanen er det skissert en rekke utbedringsbehov ved skolene. Det avsettes 1,0 mill. kroner i 2021 til nærmere utredning samt utarbeidelse av en plan for gjennomføring av tiltakene.

Kulturskolen

Hele 1 000
Kulturskolen
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 6 600 500
Sum investeringer 500

Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering

Det gjenstår noe arbeider i prosjektet. Ubenyttet bevilgning på 0,5 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Kulturtjenesten

Hele 1 000
Kulturtjenesten
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Idrettens hus 183 000 61 500 7 500
Idrettens hus – programsatsningsmidler 5 000 5 000
Kulturhuset – oppgradering av fasader 1 410 250
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg 200 50
Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM) 3 450 3 450
Molde Kunstgressbane Lubbenes 39 600 24 600 10 000
Reknesbanen 10 230 500
Træffhuset – garasje og lager 2 000 500
Uteområde Molde idrettspark 14 800 12 300 1 500
Sum investeringer 108 150 19 000

Idrettens hus

Molde kommunestyre har gjort vedtak om nybyggløsning for Idrettens hus innenfor en samlet kostnadsramme på 183 mill. kroner inkl. areal for undervisning og lærerarbeidsplasser for Møre og Romsdal fylkeskommune, garderober for utendørsaktivitet til friidrettsbanen/gressmatta og areal knyttet til annen kommunal virksomhet i kulturtjenesten som ungdomsværested, utstyrspool med mer. I tillegg er det i løpet av prosessen besluttet å utvide tribunekapasiteten (fra 250 til cirka 400) og lagerkapasiteten i flerbrukshallen (25 kvm x 3) ut over kravene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet etter innspill fra brukerne. Bygget er under oppføring og skal tas i bruk i august 2020. Det bevilges 61,5 mill. kroner i 2020 og avsettes 7,5 mill. kroner til 2021.

Idrettens hus – programsatsningsmidler

Idrettens hus inneholder en flerbrukshall, en basishall for turn, seks mindre aktivitetsflater (1 300 kvm) samt styrke- og utholdenhetsrom.

Kulturdepartementet ønsker å stimulere til etablering av slike tilleggsareal som de mindre aktivitetsflatene i Idrettens hus representerer, og som en del av anleggspolitisk program for 2018 ble det satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning for tilleggsarealer til ordinære idrettshaller. Med aktivitetssaler menes saler egnet for sambruk mellom ulike idretter som er eksemplifisert som kampsport, dans, fekting, bordtennis etc.

Molde kommune søkte om slike programsatsingsmidler (frist 15. mars 2019), og fikk tildelt 5 mill. kroner. Tiltakene som disse midlene er tenkt å skulle finansiere (spesielle gulv, andre bygningsmessige tilpasninger, utstyr med mer) er i varierende grad lagt inn i totalbudsjettet for Idrettens hus, derfor bevilges tilsvarende beløp i budsjettet for 2020.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Det er bevilget 1,4 mill. kroner til tiltaket i 2019. 0,25 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg

Det er bevilget 0,2 mill. kroner til tiltaket i 2019. 0,05 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM)

I forbindelse med planlegging og prosjektering av nytt Idrettens hus og delprosjekt Uteområdet for egenorganisert aktivitet mellom Idrettens hus og gressbanen, åpnet det seg en mulighet for å ta i bruk deler av sokkeletasjen i Idrettens hus til en innendørs skatebane. Ved bruk av skyvedører vil innendørs banen bli koblet på den utendørs skatebanen. Molde kommune søkte om midler til delfinansiering av denne utvidelsen av prosjektet gjennom «Byen som regional motor» i 2019, og har fått tilsagn om medfinansiering på 1,0 mill. kroner. Totalrammen for prosjektet på 3,45 mill. kroner bevilges i 2020.

Molde kunstgressbane Lubbenes

Molde kunstgressbane, kanskje best kjent som Lubbenes KGB, er et gammelt fotballanlegg med tilhørende garderobe, som har vært i kommunens eie fra anlegget ble bygget i 1978. I sin tid var dette et av landets første kunstgressbaner med undervarme. Varmeanlegget er defekt, og det har ikke vært vinterdrift på banen siden 2015. Det ble lagt fram en egen sak om renovering av kunstgressbanen i Molde kommunestyre i juni 2019 der det ble fattet følgende vedtak:

Molde kommunestyre vedtar å renovere Molde kunstgressbane, inkludert nytt garderobebygg og tilhørende parkeringsplass. Oppstart i 2019, med planlagt ferdigstillelse i 2020. Totalramme for prosjektet er beregnet til 39,6 mill. kroner inkl. mva. Det bevilges 5 mill. kroner til prosjektet i 2019. Rådmannen gis myndighet til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår. Ved ferdigstillelse av renovering Molde kunstgressbane skal tilstrekkelig areal til snødeponi og sikring av granulatfangst være på plass. Det bør etterstrebes å unngå bruk av gummigranulat som fyll i kunstgressbanen, og miljøvennlige alternativ skal undersøkes.

Molde kommune ønsker å signalisere at kommunen fortsatt er interessert i å utvikle området i samarbeid med blant annet Molde fotballklubb. Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommune. Noe av bevilgningen (knyttet til nytt bygg) skyves derfor ett år ut i tid. Det bevilges 24,6 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 10 mill. kroner i 2021.

Reknesbanen

I forbindelse med bygging av lager ved Træffhuset er det bevilget midler til å asfaltere området ved kunstgressbanen, vest for Træffhuset. Granulatfangere vil også bli etablert. Som finansiering benyttes gjenstående ramme til utbedring av Reknesbanen. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2020.

Træffhuset – garasje og lager

Et garasje- og lagerbygg er under oppføring i tilknytning til Træffhuset/Molde arena. Bygget skal huse materiell og maskiner knyttet til helårsdrift av anleggene i Molde idrettspark, samt friområder som kulturtjenesten ved idrett og friluftsliv har ansvar for. Det er bevilget 2,0 mill. kroner til prosjektet, og ubrukt ramme på 0,5 mill. kroner bevilges på nytt for 2020.


Uteområde Molde idrettspark

Uteområdet for egenorganisert aktivitet, planlegges gjennomført parallelt med bygging av nytt Idrettens Hus og skal stå ferdig i august 2020. Prosjektet vil få både spillemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Totalrammen for delprosjektet er 14,8 mill. kroner (inkl. 1,2 mill. kroner til parkering). Det bevilges 12,3 mill. kroner i 2020, og avsettes 1,5 mill. kroner i 2021.