Barnehager

Ramme for barnehagene budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Ramme for barnehagene budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Barnas Hus barnehage 9 538 9 538 9 538 9 538
Banehaugen og Langmyra barnehager 4 565 4 565 4 565 4 565
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager 15 395 15 395 15 395 15 395
Gjerdet barnehage 8 801 8 801 8 801 8 801
Hatlelia barnehage 9 930 9 930 9 930 9 930
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 15 511 15 511 15 511 15 511
Kvam og St. Sunniva barnehager 12 435 12 435 12 435 12 435
Lillekollen barnehage 12 807 12 807 12 807 12 807
Midsund barnehage 5 961 5 961 5 961 5 961
Hjelset barnehage 9 403 9 403 9 403 9 403
104 346 104 346 104 346 104 346

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2020–2023

Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt barnehagetilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Kommunen skal sikre finansieringen av all kommunal og privat barnehagedrift, i tråd med lov og forskrift. Kommunen skal gi veiledning og påse at lovverket i kommunale og private barnehager følges gjennom sin rolle som barnehagemyndighet. Kommunen er både barnehageeier og lokal barnehagemyndighet.

Nye Molde kommune har et mangfoldig barnehagetilbud:

  • Kommunen eier og driver 16 barnehager. De kommunale barnehagene er organisert i 10 større barnehageenheter og 2 oppvekstsenter.
  • Det er 17 private barnehager i kommunen. Det er 12 ulike private aktører som eier og driver de private barnehagene.

Samtlige eiere er viktige samarbeidsparter for kommunen, og samlet gis det barnehagetilbud til
1 611 barn per desember 2018. I tillegg gis det tilbud i åpen barnehage i Mordalstua barnehage (privat).

Oversikt over eierform, antall barnehager og barn

Oversikt over eierform, antall barnehager og barn
Nesset Midsund Molde Nye Molde
barnehager barn barnehager barn barnehager barn barnehager* barn
Kommunale barnehager 3 93 2 105 12 593 16 791
Private barnehager 2 33 - - 15 787 17 820
Totalt 5 126 2 105 27 1 380 33 1 611
*Banehaugen barnehage lagt ned august 2019
Kilde: BASIL per 15. desember 2018

Kommunen som barnehagemyndighet

På barnehageområdet har kommunen to sentrale roller. Den ene som barnehageeier og den andre som barnehagemyndighet. Rollen som barnehagemyndighet ivaretas i fagavdeling barnehage. Myndighetens oppgaver omfatter all barnehagevirksomhet i kommunen, både den kommunale og den private. Viktige oppgaver er å påse at lov- og regelverk følges, sikre helhetlig utvikling, kvalitet og kapasitet i tråd med sentrale og lokale føringer. Herunder føre tilsyn, godkjenne barnehager og gi veiledning.

Kommunen som eier

Rollen som barnehageeier for kommunale barnehager ivaretas primært gjennom driftslinjen. Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Eier skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Eier skal sikre barn og foreldre et tilbud i tråd med barnehagelov og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Enhetsleder i de kommunale barnehagene har fag-, personal- og økonomiansvar for sin enhet.

Kvalitet i barnehagene

Barnehagene skal gi et pedagogisk tilbud med høy kvalitet. Tilbudet skal være i tråd med barn og foreldres behov, lover, forskrifter og retningslinjer, nyere forskning og kommunens strategier.

Store endringer i sektoren har ført til endringer i lovverket som har betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet:

  • retten til plass er utvidet og innbefatter alle barn som fyller ett år i løpet av november
  • ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
  • lovendringer i forhold til barn med særskilte behov
  • ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehager
  • innføring av minimumsnorm, skjerpet pedagogisk bemanning og overgang mellom barnehage og skole
  • innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll med mer er under behandling

Barnehagesektoren i Nesset, Midsund og Molde har mange felles satsingsområder; språkkommune, implementering av ny rammeplan, I-e-Vi-koret, arbeid med Circle og Security (COS), implementering av nytt fagsystem Visma Flyt barnehage. Våren 2020 vil samtlige kommunale barnehager i nye Molde delta i Ipad-prosjekt i barnehagene. Dette er en utrulling av pilotprosjektet i Barnas Hus og en kompetanseheving for pedagogiske ledere i bruk av Ipad som pedagogisk verktøy. Videre er det en viktig oppgave å sikre inkludering og integrering av en stadig økende andel barn med flerkulturell bakgrunn. Utbygging og renovering av barnehager (Eresfjord, Hatlelia og Lillekollen) er sentrale tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og gode barnehagebygg for barna. Lillekollen er et av Molde kommunes Smartbyprosjekt.

Barnehagesektoren vil bruke 2020 til kulturbygging, tjenesteutvikling, samskaping og harmonisering til beste for alle barnehagebarna i nye Molde kommune.

Vis undermeny