Barneverntjenesten

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 45 625 49 346 49 346 49 346
Andre endringer 5 577
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 1 414
Husleie barnevern 1 663
Økte tiltaksutgifter 2 500
Gjeldende økonomiplan -1 856
Molde – k-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - økning i ressurskrevende barnevernstiltak -516
Molde – statsbudsjett – skjønnsmidler barnevernsvakten -1 340
Ny driftsramme 49 346 49 346 49 346 49 346

Tjenester og oppgaver i perioden

Barneverntjenesten i Molde kommune er en interkommunal barneverntjeneste som ivaretar oppgaver innen barnevern for Molde, Aukra og Vestnes kommuner per 1 januar 2020. Molde kommune er samarbeidets vertskommune. Målet for samarbeid innen barnevern er å sikre en robust barneverntjeneste med høy kvalitet.

Enheten skal sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til foreldre, unge og samarbeidspartnere. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å forhindre at barn får varige problemer ved å avdekke situasjoner som etter barnevernloven gir grunnlag for tiltak.

Barnevernstiltak

I barnevernet skilles det mellom tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet. I tillegg skilles det på frivillige tiltak (hjelpetiltak) og tvangstiltak (når kommunen overtar omsorgen for et barn).

Tiltak i hjemmet

Barnevernet har som mål at barn og unge med behov for tjenester skal få hjelp så tidlig som mulig i sitt biologiske hjem. Tiltakene i hjemmet har de senere årene utviklet seg fra å bli gitt som kompenserende tiltak, til i større grad å være tiltak som skal gi en positiv endring i barnets omsorgssituasjon. Endringstiltakene skal så langt det lar seg gjøre, bli gjennomført av ansatte i barnevernet og andre enheter i kommunene. Dette krever økt kompetanse og er mer tidkrevende for den enkelte ansatte.

Tiltak utenfor hjemmet

Molde kommune har per oktober 2019 omsorgen for 35 barn under 18 år. I tillegg bor 11 barn utenfor hjemmet som frivillig tiltak. Fra Molde kommune bor 46 barn i fosterhjem og 2 barn i barnevernsinstitusjon.

Antallet barn i beredskapshjem, fosterhjem og institusjon varierer i løpet av året. De fleste institusjonsplasseringer er av kort varighet. Dette er hovedsak hasteplasseringer av ungdommer med eller uten samtykke. Kommunens egenandel ved plassering i institusjon er svært høy (72 290 kroner per måned) og har derfor stor betydning for utgiftene til barnevernstiltak. Barneverntjenesten jobber målrettet for å hindre institusjonsplasseringer gjennom blant annet tjenestens eget tiltaksteam.

Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal

Barnevernvakten hadde oppstart 1 desember 2018. Tjenesten tilbys av den felles interkommunale barneverntjenesten for Molde Aukra og Vestnes.

Vis undermeny