Flyktningtjenesten

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 76 619 53 677 39 042 28 926
Molde – rammeendring redusert bosetning -22 942 -14 635 -10 116 -1 539
Ny driftsramme 53 677 39 042 28 926 27 387

Tjenester og oppgaver i perioden

Flyktningtjenesten skal sikre gode tjenester, ha riktig tjenestekvalitet, og en effektiv ressursutnyttelse. Den skal være rustet til å møte både dagens og fremtidens utfordringer og sørge for at enheten er handlekraftig, nyskapende og omstillingsdyktig.

Kommunens etiske retningslinjer sier også at den skal ivareta kommunens ressurser på en økonomisk, rasjonell og bærekraftig måte innenfor det nasjonale fellesskapet.

Tjenestens hovedoppgavene

  • Bosetting av flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyret.
  • Praktisk hjelp og veiledning overfor flyktningene.
  • Iverksette introduksjonsprogram.
  • Koordinering og samhandling mellom offentlige og private organ.
  • Samarbeid med andre instanser for å bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid.
  • Arbeid for god integrering og samarbeid med frivilligheten.

Enhetens målsettinger

  • Styrke flyktningene sine muligheter til å bli selvstendige og aktive deltakere i samfunnet på lik linje med andre borgere.
  • Bidra til økt kvalifisering til utdanning eller arbeid.
  • Legge til rette for en god og positiv integrering i lokalsamfunnet gjennom bosetting, veiledning, miljøarbeid og introduksjonsprogram.

Lavere bosettingstall stiller store krav til enheten om å opprettholde et akseptabelt nivå på oppfølging for å få flest mulig av de bosatte inn i videregående utdanning eller i arbeid, samtidig som det er viktig at aktiviteten holdes innenfor de økonomiske rammene enheten disponerer.

Ny integreringslov er sendt ut på høring. Vedtas loven vil den regulere innhold og gjennomføring av introduksjonsprogrammet i større grad enn dagens lovverk. Lovforslag om krav til forsvarlighet vil ha betydning for enheten sin utføring av tjenester.

Vis undermeny