Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 176 347 186 529 176 279 172 379
Andre endringer 4 619 1 600 1 600
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 5 467
Omfordeling barnehage fra 1. januar 2020 219
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Flyt ressursstyring – barnehage -22
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Skole Timeplan -19
Tilskudd private barnehager -1 026
Ytterligere rammetrekk -2 500 -2 500
Ny skole Årølia 4 100 4 100
Rammesaken 101 -10 250 -5 500 -4 500
FN-sak 6/19 rammesak – rammetrekk -10 250 -5 500 -4 500
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing 101
Statsbudsjettet 2020 8 297
Tidlig innsats skole 2 375
Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 38
Tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.-10. trinn 4 904
Tilskudd til leirskoleopplæring 333
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener -8
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn 346
Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. trinn 125
Gratis kjernetidi barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt, helårseffekt 334
Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt -500
Skjønnsmidler – modell for desentralisert kompetanseutvikling i barnehage og skole 300
Skjønnsmidler – regionkontakt for barnehage og skole 50
Gjeldende økonomiplan -2 835
Nesset – redusert bruk av skoleplass Tøndergård -943
Molde – digitalisering av klasserommet 371
Molde – statsbudsjett korrigering nye elever i statlige og privatet skoler -304
Molde – statsbudsjett – styrking lærernorm 2019 -1 959
Ny driftsramme 186 529 176 279 172 379 169 479

Tjenester og oppgaver

Stabsavdelingene i oppvekst, kultur og velferd har koordinerende oppgaver og utviklingsoppgaver knyttet til fagområdene i sektoren. I budsjettet for oppvekst, kultur og velferd ligger mellom annet fellesmidler til fordeling til skolene og barnehagene, i tillegg til lønnsmidler. Tilskudd til private barnehager ligger også i sektorens budsjett. Inntekter er mellom annet foreldrebetaling for barnehage og SFO

Vis undermeny