Kulturskolen

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 11 987 12 488 12 617 12 617
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 372
Molde – breddetilbudet – økning av aktivitet 129 129
Ny driftsramme 12 488 12 617 12 617 12 617

Tjenester og oppgaver i perioden

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene dans, kunst, musikk og teater. Tjenesten skal så langt mulig tilbys desentralisert og i god samhandling med lokalt kulturliv.

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven § 13-6. For Molde kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for programfagene musikk, dans og drama styringsverktøy for innhold og organisering.

Breddetilbud

Enheten skal:

  • Koordinere og produsere verksteder for den lokale kultursekken i samarbeid med andre profesjonelle kulturaktører og grunnskolene i Molde og regionen.
  • Samarbeide med grunnskolene, SFO, barnehagene og andre tjenesteområder for å oppnå læreplanmål og/eller skape gode arenaer og fellesopplevelser.
  • I samarbeid med andre tjenester utvikle målrettet aktivitet for nye målgrupper (f.eks Flyktningetjenesten og Psykisk helse- og rustjenester)

Kjernetilbud

Enheten skal:

  • utøve undervisning for ca 1500 elevplasser innen dans, kunst, musikk og teater
  • utøve instruktør- og dirigenttjenester for det frivillige musikkliv

Fordypningstilbud

Enheten skal:

  • utøve undervisning til elever som viser særlige evner og interesse for sitt fag med 15-20 elevplasser hvert år i samarbeid med profesjonelle aktører i kommunen og regionen

Programfag musikk- dans og drama ved Molde videregående skole.

Enheten skal:

  • undervise i programfag ved Molde videregående skole (MDD – musikk, dans og drama) i henhold til samarbeidsavtaler
  • Undervise programfag landslinje jazz, samt bidra til videre utvikling av dette nasjonale tilbudet

Vertskommuneavtale med Gjemnes kommune

  • Enheten skal utføre kulturskoletilbud for Gjemnes kommune i henhold til vertskommuneavtalen.Vis undermeny