Kulturtjenesten

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 39 486 41 436 40 654 40 654
Andre endringer 2 374
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 1 224
Etablering ungdomskvartalet 1 000
K-sak 42/19 - fortsatt støtte til Rabalderfestivalen 150
Gjeldende økonomiplan -424 -782
Molde – husleieøkning i byggeperiode -71
Molde – k-sak 75/18 – drift ungdomshus fra 2. halvår 2019 309
Molde – k-sak 75/18 – støtte Rabalderfestivalen 2019 -103
Molde – økte inntekter Molde idrettspark -688 -963
Molde – økte utgifter Molde idrettspark 129 180
Ny driftsramme 41 436 40 654 40 654 40 654

Tjenester og oppgaver i perioden

Kommunestyret vedtok i sak 42/19 fortsatt støtte til Rabalderfestivalen med 0,15 mill. kroner hvert år 2020–2023.

Molde kommunes kulturvisjon: «Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune»

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegg for et levende og pulserende kultur,- idrett- og friluftsliv som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle.

Kulturtjenesten er delt inn i tre hovedområder: allmenn kultur, bibliotek og idrett og friluftsliv. Fra 2020 har kulturtjenesten 28,3 årsverk og 36 fast ansatte.

Allmenn kultur

Til allmenn kultur ligger generelle kultursaker, som kulturminneforvaltning, samarbeid med frivillige organisasjoner, kulturtilskudd, kulturpris, frivilligpris, koordinator for ungdomsrådet, utleie kulturhus, rådhussal og navning av veier. Ungdomsfritidstilbudene og frivilligsentralene i Molde og Nesset, samt Eldres kultursenter. Midsund frivilligsentral har for tiden lav aktivitet. Videre kan nevnes ansvaret for fribyforfatterordningen, som skal opp til ny vurdering i 2020, vennskapsbysamarbeid for ungdom, planansvar for kulturfeltet, kulturminner og frivillighet. Oppfølging av kommunal utsmykkingsordning for bygg og anlegg, og prosjektet Ung i Molde – utredning av hvor, hvordan og med hvem det kan etableres et samlet fritidstilbud for ungdom. Samhandling med våre profesjonelle kulturinstitusjoner er viktig. De bidrar til lokalt forankret kunstproduksjon på høyt kunstnerisk nivå. Romsdalsmuseet er en viktig samarbeidspart for forvaltning og formidling av kulturarven vår.

Moldebiblioteket

Biblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og gratis tilgang til bøker og medier for alle, samt være møteplass for samtale og debatt. Moldebiblioteket er det nye navnet på bibliotektjenesten. Moldebiblioteket består av tre avdelinger og ledes av biblioteksjefen med tilhold i Molde. Avdelingene heter Midsund bibliotek, Molde bibliotek og Nesset bibliotek.

Idrett og friluftsliv

Idrett- og friluftslivsavdelingen har utleie av Idrettens hus, Træffhuset, Molde idrettspark, Fuglsethallen, Reknesbanen, Molde KGB, tennisanlegg, Nessethallen og Eidsvåg KGB. Her ligger vedlikehold av turstier og løypekjøring om vinteren, veiledning og oppfølging av spillemiddelsøknader, og rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Samarbeid med frivillig sektor om vedlikehold og utvikling av friluftsområdene er viktig for å lykkes.

Vis undermeny