PPT

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 10 880 11 217 11 217 11 217
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 337
Ny driftsramme 11 217 11 217 11 217 11 217

Tjenester og oppgaver i perioden

PPT driver forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til foreldre, samt ansatte i barnehager og skoler. PPT er sakkyndig instans når det gjelder blant fremskutt eller utsatt skolestart, behov for spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet og spesialundervisning i skolen.

Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester til Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven.

PPT har ansvaret for logopedtjenesten i kommunen. Per i dag har logopedtjenesten to stillinger som skal dekkes hele aldersspennet fra førskole til voksne, og tjenesten har store kapasitetsutfordringer.

Tjenesten har fått tilført to stillinger som jobber frem gode systemer for hvordan PPT kan bistå barnehager og skoler på systemnivå når det gjelder støtte til barn og unge med ulike utfordringer. PPT kan også bidra direkte i barnehage- og skoleutvikling knyttet til tema som læringsmiljø og generelle problemstillinger, som for eksempel voksenrollen eller klasseledelse.

PPT har jobbet mye sammen med barnehageområdet på området ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) og ønsker etter hvert å få til et lignende tilbud på skoleområdet. I tillegg bidrar PPT på områder som COS, (Circleof Security), Mestrende barn, Psykisk helse i ungdomsskolen, VIP m.m

En stor utfordring er antall henviste saker innen psykiske og psykososiale vansker, særlig på barneskolene. Andelen barn og unge som strever med sammensatt problematikk er stadig økende, og det er krevende for PPT å ha tid nok til å hjelpe skolene i denne type saker.

PPT vil sammen med fagavdeling skole ha fokus på andelen elever som mottar spesialundervisning. Her er det en stadig økning, og fokuset må være samarbeidfor at flere elever lykkes i den ordinære opplæringen gjennom gode tilpasninger.

Fagavdeling barnehage har per i dag spesialpedagoger. Det planlegges å flytte disse over til PPT, hvor de blir en egen tjeneste på linje med logopedtjenesten.

Vis undermeny