Skoler

Ramme for skolene budsjett 2020 og økonomiplan 2020–202

Hele 1 000
Ramme for skolene budsjett 2020 og økonomiplan 2020–202
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Bolsøya barneskole 6 889 6 889 6 889 6 889
Bekkevoll ungdomsskole 35 782 35 782 35 782 35 782
Bergmo ungdomsskole 25 200 25 200 25 200 25 200
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 24 409 24 409 24 409 24 409
Indre Nesset barne- og ungdomsskole 11 398 11 398 11 398 11 398
Kvam skole 17 370 17 370 17 370 17 370
Kviltorp skole 37 782 37 782 37 782 37 782
Langmyra skole 39 052 39 052 39 052 39 052
Midsund skole 27 737 27 584 27 584 27 584
Nordbyen skole 22 889 22 889 22 889 22 889
Sellanrå skole 30 006 30 006 30 006 30 006
Skjevik barne- og ungdomsskole 20 306 20 306 20 306 20 306
Sekken oppvekstsenter 5 315 5 315 5 315 5 315
Kleive oppvekstsenter 11 812 11 812 11 812 11 812
Vågsetra barne- og ungdomsskole 25 139 25 139 25 139 25 139
341 086 340 933 340 933 340 933

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2020–2023

Skoleområdet


  • 8 barneskoler
  • 2 ungdomsskoler
  • 6 kombinerte barne- og ungdomsskoler

Grunnskole

I følge de siste offentliggjorte tallene fra GSI så var det per 1 oktober 2018 totalt 3 668 elever i de tre kommunene som utgjør nye Molde kommune.

Samme tidspunkt var det i de tre kommunene 309,6 årsverk pedagogisk personale og 55,3 årsverk assistentressurs i grunnskolen.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnskolen muligheter for positive aktiviteter på skolen i og utenom ordinær skoletid. Skolefritidsordningen er åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det skal legges til rette for funksjonshemmede elever fra 1. - 7. trinn. Høsten2 018 hadde totalt 922 elever tilbud i ordningen.

Sentrale måltall

Sentrale måltall
Grunnskole SFO
Elever per trinn Årsverk antall barn
1.–4. 5.–7. 8.–10. totalt lærer assistent
Kvam skole 99 57 156 13,3 2,7 76
Sellanrå skole 198 169 367 28,7 6,3 143
Langmyra skole 289 188 477 34,1 7,9 165
Nordbyen skole 150 123 273 19,4 3,8 107
Kviltorp skole 288 180 468 32,8 8,7 175
Kleive oppvekstsenter 40 30 70 5,7 1,2 34
Bolsøya skole 29 28 57 6,0 1,7 20
Vågsetra barne- og ungdomsskole 110 69 119 298 23,9 3,4 55
Sekken oppvekstsenter 5 8 7 20 3,9 0 3
Bekkevoll ungdomsskole 432 432 36,8 3,4
Bergmo ungdomsskole 315 315 27,9 2,4
Skjevik barne- og ungdomsskole 75 46 68 189 18,2 3,5 44
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 95 83 63 241 23,5 4,4 45
Eresfjord barne- og ungdomsskole 16 7 16 39 7,6 1,1 11
Vistdal skole 11 8 19 3,4 0,7
Raknes skule 91 91 7,7 2,2 39
Midsund skole 57 99 156 16,6 1,9
Tøndergård skole og ressurssenter 5
Totalt 1 496 1 053 1 119 3 668 309,6 53,3 922
Kilde: GSI per 1. oktober 2018

Ressurser til opplæring

De tre kommunene dimensjonerte skoleåret 2019/2020 med utgangspunkt i vedtatte budsjettrammer. Det vil si at driftsnivået videreføres inn i 2020, og vil innebære variasjon i tilbud, omfang og struktur i vårsemesteret. Målet er større grad av samordning i driften fra høsten 2020. For skoleområdet i Midsund og Nesset kommuner ligger det an til balanse i driften for 2019. For Molde kommune har skoleområdet meldt et merforbruk på 7 mill. kroner som årsprognose per 31 august 2019.

Driftssituasjonen for skoleområdet er krevende, og området må ha fokus på videreutvikling av praksis og samhandling for å redusere behovene for ekstra oppfølging. Flertallet av skolene har forholdsvis mange elever med store og sammensatte vansker. Som en konsekvens av dette, har mange skoler omfattende tiltak i drift. Denne driftssituasjonen vil bli videreført inn i 2020.


Antall elever per lærer

Gruppestørrelse (G2) 1.–10. trinn

Lærertetthet i ordinær undervisning (G2) er antall elevtimer delt på antall undervisningstimer der alle spesialpedagogiske- og norsk 2 timer er tatt ut.

Molde kommune har de siste årene nærmet seg kommunegruppe 13 i forhold til snittnivå å gruppestørrelse 1.-10 trinn. Snitttallet for Midsund og Nesset har vært lavere i samme periode, altså flere lærere pr. elev. Det er en del ulikheter mellom kommunene.Nesset skiller seg positivt ut, mens Molde og Midsund sin ressursbruk i større grad er lik. Nesset kommune har betydelig lavere prosentandel av elevene som får spesialundervisning, samtidig som de bruker et høyere antall timer til disse elevene enn Molde og Midsund kommuner.

Hovedutfordringen når det gjelder oppfølging av lærernormen er normtallet for 1.-4. trinn. Krav fra høsten 2019 er 1 lærer per 15 elever. Med mange enkeltvedtak om spesialundervisning og grunnleggende norsk, utfordrer ressursbruken i skolene det nasjonalt fastsatte normtallet. For de fleste elevene er spesialundervisningen bare et supplement til den ordinære opplæringen.

Videreutvikling av tjenestetilbudet

Skoleområdet, i samarbeid med aktuelle enheter og avdelinger i kommunen, ser for seg ressursbesparelser/forbedring av tjenestetilbudet på følgende områder:

  • digitale systemer/verktøy gir bedre oversikt knyttet til elevoppfølging og administrativt arbeid
  • direkte overføring mot arkiv ved at systemene «snakker sammen»
  • forenkling for administrasjon og oppfølging av SFO
  • effektiv oppfølging av «Min Timeplan» med fokus på oppgaveløsning og stram vikarbruk
  • gjennomgang av arbeidet med tilpasset opplæring, organisering og dimensjonering, slik at omfanget av spesialundervisning reduseres.
  • vektlegging overgang barnehage – skole, barnetrinn – ungdomstrinn for bedre tilpasset opplæring ved oppstart/innfasing i skole og trinn

Frigjorte ressurser benyttes til pedagogisk utviklingsarbeid, og dermed oppnås bedre læringsresultat.

Vis undermeny