Sosialtjenesten NAV Molde

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 35 903 37 171 36 707 36 707
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 1 113
Molde – individuell jobbstøtte (IPS) – egenandel 3 prosjektstillinger 155 -464
Ny driftsramme 37 171 36 707 36 707 36 707

Tjenester og oppgaver i perioden

NAV Molde utfører både statlige og kommunale oppgaver. Enheten følger hovedprinsippet om helhetlig oppfølging og veilederne jobber på tvers av statlige og kommunale tjenester. Enheten har totalt 75 ansatte, hvor av 33 av disse er kommunalt ansatt..

Arbeid og aktivitet er hovedsatsingsområdet i NAV. Det å gi mennesker muligheter til å være i inntektsgivende arbeid og kunne forsørge seg selv og sin familie, er med på å bekjempe sosiale forskjeller og er helsefremmende. NAV Molde har ansvar for de kommunale oppgavene etter lov om sosiale tjenester i NAV. Dette innebefatter opplysning, råd og veiledning, kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp, midlertidig husvære, økonomisk rådgivning, herunder frivillig bankforvaltning og gjeldsrådgivning, samt tilbud om individuell plan.

NAV Molde har et aktivitetstiltak for ungdom som mottar sosialhjelp, «Jobbstart», som drives sammen med enhet for rus og psykiatri. Enheten har også to veiledere på Romsdal videregående skole som yter NAV-tjenester for ungdom på skolen tre dager i uka. Enheten yter videre oppfølgingstjenester som er rettet mot personer som ønsker hjelp til å få og beholde arbeid, men har behov for tett individuell oppfølging. Individuell jobbstøtte (IPS) er en tjeneste for arbeidssøkere med moderate og alvorlige psykiske lidelser og eventuelle ruslidelser og som krever et integrert samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Enheten har et godt etablert samarbeid med spesialisthelsetjenesten. I 2020 går enheten inn i det tredje prosjektåret for implementering av IPS tjenestene i kommunehelsetjenesten. Utvidet oppfølging er en tjeneste for arbeidssøkere som har sammensatte utfordringer og behov for tverrfaglig samarbeid i NAV og med andre kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenesten. Både Individuell jobbstøtte og Utvidet oppfølging følger metoden Supported Employment. Kvalifiseringsprogrammet er en tjeneste for arbeidssøkere med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen, eller svært begrensede ytelser fra NAV. Ved å se tjenestene som et helhetlig tjenestetilbud har enheten et godt handlingsrom for å tilpasse tjenesten til arbeidssøkers behov.

Vis undermeny