Tøndergård skole og ressurssenter

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 3 832 3 951 3 951 3 951
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 119
Ny driftsramme 3 951 3 951 3 951 3 951

Tjenester og oppgaver i perioden

Tøndergård skole og ressurssenter gir opplæring til elever med rett til spesialundervisning i alle fag. Skolen gir tilbud til 57 elever totalt, fordelt på barne-, ungdomsskole og til elever i videregående opplæring. Det gis tilpasset opplæringstilbud med fokus på mestring og utvikling både faglig og sosialt. Skolen har bred kompetanse og erfaring innenfor spesialpedagogisk arbeid. I tillegg til spesialpedagoger og fagarbeidere har skolen også vernepleiere, barnevernspedagoger, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og musikkpedagog.

Skolen tilbyr et tilrettelagt SFO tilbud som er ferieåpent, og har også tilbud til elever før og etter skoletid som er tilknyttet bo og habilitetstjenesten i Molde kommune.

Skolens veiledningstjeneste tilbyr hjelp til eierkommunene etter henvisning fra PPT. Dette er saker både på elev og systemnivå. Fagområder skolen ofte får henvendelser i forholdt til er ASK, autisme, ADHD, skolevegring, klasseledelse, logopedi og Asperger.

Ved skolen er det internat som tilbyr et miljøterapeutisk tilbud til elever i grunnskole og videregående opplæring fra mandag til fredag. Det gis et helhetlig tilbud sammen med skolen for å gi den enkelte elev muligheter for best mulig utvikling og selvstendiggjøring med tanke på voksenlivet.

Tøndergård skole- og ressurssenter har vært et interkommunalt samarbeid med mer selvstendig drift. Det arbeides sammen med samarbeidskommunene for å endre dette til et vertskommunesamarbeid med Molde som vertskommune fra 01.01.2020. Derfor er skolen foreløpig lagt inn som en enhet under oppvekst kultur og velferd.Vis undermeny