Molde voksenopplæringssenter

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 10 380 13 011 13 011 13 011
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 322
Finansiering av voksenopplæring i Nesset 2 309
Ny driftsramme 13 011 13 011 13 011 13 011

Tjenester og oppgaver i perioden

Molde voksenopplæringssenter ivaretar kommunens ansvar for grunnleggende opplæring for voksne, innen grunnskoleopplæring og spesialundervisning, og norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Pr 1. januar 2020 gis noe opplæring i Eidsvåg, men nedgang i elevtall og tilskudd kan medføre endringer i organisering. Skolen selger også tjenester til andre kommuner, og spiller en viktig rolle i utvikling av målrettet opplæring og kvalifisering av voksne i regionen.

Grunnskoleopplæring og spesialundervisning

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring kan søke om slik opplæring, jf. opplæringsloven. Mange nyankomne flyktninger mangler grunnleggende utdanning, som trenges for å ta fagbrev, annen videregående utdanning eller komme ut i arbeidslivet.

Det gis eksamensrettet opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag, og grunnleggende opplæring i regning, lesing, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.

Molde voksenopplæringssenter gir skoleåret 2019/2020 grunnskoleopplæring på heltid, og gjennomfører eksamen, til 86 personer bosatt i kommunen.

Forslag til ny integreringslov peker på økt satsing på grunnskoleopplæring og videregående opplæring for nyankomne innvandrere. Med reduserte tilskudd fra staten, er det utfordrende å gi nok opplæring til unge og voksne flyktninger så de får tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre videregående utdanning eller gå ut i arbeidslivet.

Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke får eller ikke kan få tilstrekkelig utbytte av ordinær opplæring. Opplæringen kan inkludere kommunikasjonsferdigheter, sosiale ferdigheter og mestring av dagliglivets gjøremål (ADL), og kan også gis etter sjukdom, skade eller ulykke. Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) ligger til grunn.

Norsk med samfunnskunnskap og introduksjonsprogram

Molde voksenopplæringssenter, i samarbeid med flyktningtjenesten, gir opplæring i introduksjonsprogrammet. Programmet innbefatter også språkpraksis i arbeidslivet, med språktrening og arbeidslivskunnskap.

Som vilkår for permanent opphold og statsborgerskap, stilles krav til alle i målgruppen om bestått muntlig prøve i norsk på A1- eller A2-nivå. Skolen arrangerer obligatoriske muntlige og skriftlig norskprøver fire ganger per år. Samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver arrangeres løpende.

Vis undermeny