Politisk behandling med vedlegg

Saksprotokoll i Molde kommunestyre 19. desember 2019 – k-sak 42/19

 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020–2023 med følgende endringer.
  Drift
  - økt ramme kommunedelsutvalg Nesset: + 4,0 mill. kroner hvert år 2020–2023
  - ikke eiendomsskatt Midsund og Sekken, reduksjon i eiendomsskatt: - 1,5 mill. kroner hvert år 2020–2023
  - fortsatt støtte Rabalderfestivalen: + 0,15 mill. kroner hvert år 2020–2023
  Sum drift: 5,65 mill. kroner hvert år 2020–2023

  Inndekning:
  - konsesjonskraft: 3,0 mill. kroner hvert år 2020–2023
  - salgsgevinst Nesset Kraft: 2,65 mill. kroner hvert år 2020–2023

  Investeringer
  Tiltak 2020 2021 2022 2023
  Kleive & Skåla omsorgssenter + 1,6 mill. +1,0 mill. + 20 mill. + 20 mill.
  Helsehus Molde sentrum planlegging + 1,0 mill.
  Sjøfronten 2 + 15 mill. + 30 mill. - 45 mill.
  Brannstasjon Hjelset - 19 mill. + 19 mill.
  Holtan bofellesskap, ramme 33,8mill - 1 mill. - 8 mill.
  Sum endringer - 2,4 mill. +50 mill. +12 mill. - 25 mill.
 2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og sektor med underliggende enheter/fagområder.
 3. Eiendomsskatten for nye Molde kommune skal harmoniseres over de kommende 3 år. Dette innebærer følgende skattesatser for de enkelte områder av nye Molde kommune for 2020:

  Den generell skattesatsen settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune

  Den generell skattesatsen settes til 3,57 promilles i "gamle" Molde kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,573 promille i "gamle" Molde kommune

  Den generell skattesatsen settes til 6,0 promille i "gamle" Nesset kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,58 promille i "gamle" Nesset kommune

  Eiendomsskattetaksten for boliger skal baseres på skatteetatens formuesverdier mens øvrige eiendommer skal takseres. Det tas forbehold om eventuell justering av skattesatsene før utskrivingen for 2020. Det beregnes ikke bunnfradrag i 2020.
 4. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på det enkelte område ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, flytting av tjenestetilbud fra et område til et annet og oppretting av feil som oppdages og som ikke har prinsipiell betydning.
 5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra kommunedirektøren ved analyse- og utviklingsavdelingen.
 6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene og Molde kirkelige fellesråd, blir som beskrevet i egne kapitler.
 7. Molde kommune bruker 598,8 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: morselskapet: 146,1 mill. kroner, Molde eiendom KF - formålsbygg: 292,1 mill. kroner, Molde eiendom KF – utleieboliger: 26,2 mill. kroner og Molde vann og avløp KF: 134,4 mill. kroner. Nytt lån fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.
 8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.
 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2020 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.
 10. Ordførerens godtgjørelse for 2020 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse

Kommunestyret ber om at Molde på skeiva og Molde Pride 2020 blir tilgodesett i kulturavdelinga sitt budsjett.

Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med oversikt over størrelsen på kostnadene det vil bli med å ta ut barnetrygden i beregning av inntekt hos foreldre som mottar sosialstønad


Behandling

Rolf Jonas Hurlen (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, SP, KRF og V:

1. …med følgende endringer:

Drift
- økt ramme kommunedelsutvalg Nesset: + 4,0 mill. kroner hvert år 2020–2023
- ikke eiendomsskatt Midsund og Sekken, reduksjon i eiendomsskatt: - 1,5 mill. kroner hvert år 2020–2023
- fortsatt støtte Rabalderfestivalen: + 0,15 mill. kroner hvert år 2020–2023
Sum drift: 5,65 mill. kroner hvert år 2020–2023

Inndekning:
- konsesjonskraft: 3,0 mill. kroner hvert år 2020–2023
- salgsgevinst Nesset Kraft: 2,65 mill. kroner hvert år 2020–2023Investeringer

Tiltak2020202120222023
Kleive & Skåla omsorgssenter+ 1,6 mill.+1,0 mill.+ 20 mill.+ 20 mill.
Helsehus Molde sentrum planlegging+ 1,0 mill.
Sjøfronten 2+ 15 mill.+ 30 mill.- 45 mill.
Brannstasjon Hjelset- 19 mill.+ 19 mill.
Holtan bofellesskap, ramme 33,8mill- 1 mill.- 8 mill.
Sum endringer- 2,4 mill.+50 mill.+12 mill.- 25 mill.

6. Tillegg:
Molde kommune forventer en videreføring av Molde Havnevesen KF sine leieinntekter fra Molde og Romsdal Havn IKS på 1.600’ for 2020, dvs en økning på 400’ i forhold til det fremlagte driftsbudsjettet.

Kim Thoresen-Vestre (SV) fremmet følgende forslag:


Vi ønsker å styrke enkelte tjenester og tilbud, og til og med opprette noen tilbud som ikke finnes innenfor dagens tre kommuner.
1 Økt lærerressurs med 10 lærere for å få ned gruppestørrelser 10 000 000
2 Senke maksprisen på SFO betydelig 2 000 000
3 Økt voksentetthet i barnehagene 3 000 000
4 Økt timetall på skolesvømming 3 000 000
5 Inndekning mot avkorting av barnetrygden for foreldre på sosialstønad 1 000 000
6 Økt ressurs i barnevernet med to nye kontaktpersonstillinger 2 000 000
7 Ungdomstilbud med utstyrspool og frivilligsentral-avdeling på Midsund 1 000 000
8 Tilskudd til Hjertøybåten (ikke alle har råd til syden) 500 000
9 Tilskudd til lyntogforum Møre og Romsdal 100 000
10 Tilføring av midler til Tiltak funksjonshemmede 3 000 000
11 Hjelset-Fram tilgodesees med skyss for tapt fritidssvømming på Skjevik 200 000
12 Innføring av skolefrukt i Moldeskolene; forsøksprosjekt 500 000
13 Flyktningetjenesten styrkes mtp. introduksjonsprogrammet 3 500 000
14 Buss for skoleelever til «Jul på Krona» - Kulturhistorisk program på Romsdalsmuseet 200 000

Totalt kr. 30 millioner, dekkes inn med maksimal eiendomsskatt med bunnfradrag på 200.000. (ref. endringsforslaget under, forslag til nytt punkt 3)


Endringsforslag:
3. Eiendomsskatten for nye Molde kommune skal harmoniseres over de kommende 3 år. Dette innebærer følgende skattesatser for de enkelte områder av nye Molde kommune for 2020:
Den generelle skattesatsen settes til maksimal tillatt skattepromille i hele nye Molde kommune.
Skattesatsen for bolig og fritid settes til maksimal tillatt skattepromille i hele nye Molde kommune.
Eiendomsskattetaksten for boliger skal baseres på skatteetatens formuesverdi mens øvrige eiendommer skal takseres. Det tas forbehold om eventuell justering av skattesatsene før utskrivingen for 2020.
Det beregnes bunnfradrag i 2020 på 200.000.
4. Det opprinnelige punktet strykes fordi kommunedirektøren allerede har maksimal delegering, og vi politikere skal bli fremlagt forslag til vedtak dersom tjenestetilbudet skal flyttes innen kommunen. Dette er spesielt viktig i disse fire første årene for nye Molde kommune)
10. Ordførerens godtgjørelse for 2020 settes til 10 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse. Innsparelsen på 1 G gis som bidrag til Frelsesarmeen i Molde for drift av varmestua og akuttpakkene de deler ut til de aller mest sårbare i Molde.

Verbalforslag

Dersom budsjettforslaget til SV faller, ønsker vi sekundært at disse verbalforslagene stemmes over:

A. Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med oversikt over konsekvenser av og kostnad ved å sette ned prisen på SFO til 1000 kr pr. måned og til 0 kr pr. måned.

B. Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med oversikt over hvor mange svømmetimer den enkelte 1.klassing i Moldeskolen får, dersom man øker budsjettet for skolesvømming med 3 millioner.

C. Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med oversikt over størrelsen på kostnadene det vil bli med å ta ut barnetrygden i beregning av inntekt hos foreldre som mottar sosialstønad.

D. Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med en mulighetsanalyse for utstyrspool og frivillighetssentral-avdeling på Midsund og hva det vil innebære av utgifter til årlig forsvarlig drift og oppstarts-investering.

E. Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med oversikt over størrelsen på økte driftskostnader dersom man innfører daglig skolefrukt til alle elever i Moldeskolen.

F. Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med oversikt over kostnader ved å tilby busstransport for ekskursjon parallelt med julegudstjenestene, for alle elevene i Moldeskolen som velger et likeverdig alternativt opplegg.

G. Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med oversikt over hvor mange brukere tilknyttet flyktningetjenesten, som vil få tilbud om grunnskoleopplæring utfra en ekstrabevilgning på 3,5 millioner.

H. Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskap og kommunestyret med oversikt over antall barn pr kontaktperson i barnevernet, og utregning av hva det vil koste å ansette nok kontaktpersoner i barnevernet til å nå et ønsket mål om maks 15 barn pr kontaktperson i barnevernet.


Anders Vollan (FRP) fremmet følgende forslag:

FRP foreslår følgende kutt i budsjett:

Kulturtjenesten:

Renovering Lysløype -1250

Tennisanlegg-1800

Tråkkemaskin skiløyper-2600

Tursti Damefallet Tusenårsvarden -400

Tursti Skihytta Varden-100

Ungdomskvartalet-2000

Kutt: 8,150 000kr

Mye av dette er flotte tiltak, men få av disse kuttene tar vekk et tilbud som ikke finnes andre steder i kommunen, og dermed mener vi at det ikke ekskluderes, og folkehelsa kan ivaretas på andre arenaer. Vi må først sørge for at vi har på plass de grunnleggende, før vi kan bruke penger vi ikke har på slike ting.

Kommunalsjef Teknisk Plan Næring og Miljø:

Gruset gangveg Kringstad-3600

Sjøfronten 2-175000

Sjøfronten er selvfølgelig et flott løft for byen, og vi må ferdigstille det som er påbegynt. Sjøfronten 2 mellom torget og Moldeelva må utsettes til kommunen har fått bedret økonomi og bygget de funksjoner den trenger for å ivareta innbyggeren. Fylket jobber også med nedleggelse av hurtigbåt som berører dette området, så her er det grunn til å vente.

Kutt: 178 600 000kr

Samfunn og plan

BRM Det gylne triangel-3330

BRM Gangbru over moldeelva Mexico-5000

Sykkelparkering skoler-1700

Her finnes det nok gangveier, fotgjengeroverfelt og broer til at man kan gå mellom sentrum, kjøpesentrene og idrettens hus.

Folk har overlevd før med å legge en plastpose over setet på sykkelen når det regner.. Miljøvennlig er det også med gjenbruk!

Kutt: 10 030 000kr

Barnehage

Gjerdet barnehage barnevognlager-750

Vi kan dessverre ikke godta at et oppbevaringslager til barnevogner skal kostnads belastes med 750 000 kr.

Kutt: 750 000kr

Skole

Bergmo ungdomsskole ny parkeringsløsning-3700

Plassen er der, og slik økonomien er i dag, vil det ikke kunne forsvares å bruke 3,7 millioner på ny parkeringsløsning.

Kutt: 3 700 000kr

Molde Eiendom KF

Molde idrettspark Overbygd skateanlegg (BRM)-3450

Molde Kunstgressbane Lubbenes-39600

Skatepark har flere områder som kan benyttes, og det vil ikke rettferdiggjøres at det brukes nærmere 3,5millioner på dette pr i dag.

Vi kan ikke bruke penger på flere kunstgressbaner før EU kommisjonen vedtar fremtiden for kunstgress granulat ila første halvår 2020. (MFK tok seriegull i år, selv om det ikke har vært vinterdrift siden 2015.) Det finnes flere kunstgressbaner i området, så ingen blir ekskludert om dette må vente noen år.

Kutt: 43 050 000kr

FRP går inn for at det i stedet bevilges 150 000 000 til utbygging av Kleive og Skåla omsorgssenter i kommende periode, samt at de 8 korttidsplassene ved Glomstua bofellesskap får bestå ved ferdigstilling av Råkhaugen.

Knut Iversen Foseide (MDG) fremmet følgende forslag:

Tallforslag:

A)
Molde kommune gir en engangsstønad på 3000 kr som stimulerer innbyggere til å gå til innkjøp av sin første elsykkel for å redusere bilkjøring.

Kostnadsanslag 0,3 mill (fotnote 1)
Inndekning: Klimasatsmidler og p-avgift ved fylkeshuset

B)
Molde kommune medvirker til å få etablert hurtigladestasjon for elbil på Otrøya/Midsund innen 2020, i samarbeid med ladeselskap og lokalt næringsliv.

Kostnadsanslag 0,5 mill

Inndekning: Klimasatsmidler og p-avgift ved fylkeshuset

C)
Molde kommune setter av midler i 2020 til en raskere og bredere sykkeltilrettelegging i Molde sentrum og ved kommunale institusjoner, med mål om å øke antall sykkelreiser i henhold til Nasjonal Sykkelstrategi 2014-2022; i tett samarbeid med frivillige og næringsliv (eksempelvis innkjøp og utlån av elsykler til innbyggere, sykkelparkeringer utenfor kommunale arbeidsplasser og kommunikasjonsknutepunkt, ladepunkter for elsykler, repareringsstasjoner, m.m.).

Kostnadsanslag 4,5 mill

Inndekning: Klimasatsmidler og p-avgift ved fylkeshuset

D)
Molde kommune fullfører reguleringsarbeid og starter prosjektering av sykkelveg med fortau med undergang ved Frænavegen i løpet av 2020 – med utbygging i 2021

Kostnadsanslag 3,0 mil l(fotnote 2)

Inndekning: Utsettelse av Sjøfronten 2

E)
Molde kommune fullfører reguleringsarbeid og starter prosjektering av gang- og sykkelveg ved Felleskjøpet til Nerlandsvegen i løpet av 2020, med mål om utbygging i 2021

Kostnadsanslag 21,0 mill (fotnote 3)

Inndekning: Utsettelse av Sjøfronten 2

 1. Estimert ut fra at 100 familieenheter/personer tar i bruk incentivordningen med å gå til innkjøp av elsykkel til bruk i jobbpendling, fritidsaktiviteter, etc.
 2. Handlingsplan for tiltak i hovednettet for gående og syklende, 15.05.14
 3. Handlingsplan for tiltak i hovednettet for gående og syklende, 15.05.14
Oversendelsesforslag:

Molde kommune skal kutte matsvinn i kommunens enheter med 50% innen 2023.

Molde kommune skal ikke kjøpe inn engangsprodukter av plast i sine enheter, og skal gå over til alternativer produkter som kan brukes flere ganger – der dette er mulig – innen utgangen av 2020.

Molde kommune tar initiativ til et bredt samarbeid med fylkeskommunen, Statens Vegvesen og andre aktører med mål om å revidere Bypakken fra 2015. Kommunedirektøren bes legge dette fram som en sak for kommunestyret i løpet av 2020.

Molde kommune tar initiativ til å reforhandle parkeringsavtalene med Møre og Romsdal fylkeskommune med sikte på å starte med p-avgift for min. halvparten av dagens p-plasser (= 100 plasser).

Helene Wahlstrøm (AP) fratrådte og og Hege Karina Bøe tiltrådte møtet 13:30.

59 voterende.

Svein Atle Roset (KRF) fremmet følgende forslag oversendelsesforslag:

KRF ønsker å få utredet de økonomiske konsekvensene av at barnetrygden i Molde kommune ikke skal regnes inn i grunnlaget for beregningen av ytelser etter lov om sosiale tjenester og om bostøtte. En avklaring må komme i god tid før revidert kommunebudsjett 2020.

Virkningen av eventuell revisjon av regelverket iverksettes senest 1. september 2020.

Molde kommune legger til rette for å søke om å bli Miljøkommune i samsvar med målsetting om bærekraft og energiøkonomisering. Det vises til Miljøkommuneprosjektet nasjonalt.

Mellvin Steinsvoll (AP) fremmet følgende verbalforslag:

Det forutsettes at de lovpålagte tjenesteområder blir fulgt opp i tråd med inngått intensjonsavtale mellom Molde, Nesset og Midsund samt videreutviklet til det beste for innbyggerne i alle deler av vår nye kommune.
Det vises til St. meld. 15 2017-2018 "Leve hele livet" - en kvalitetsreform for eldre. Kommunestyret ser for seg at arbeidet med reformen går videre i tråd med fremdriftsplan lagt av sentrale myndigheter.

Det forventes at det avsettes tilstrekkelig økonomi og personalressurser for å følge opp reformen.

Rannveig Hana (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

A) Alle nykjøp av kommunens biler skal være utslippsfrie fra og med 2020, der det er mulig.

B) Kommunen skal tilby og ha tilgjengelige el-sykler og el-lastesykler til tjenestereiser i
kommunen der det er ønska og aktuelt.

Mette Lassen Buchholz (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Molde kommune gjennomfører den ferdigstilte planen med å sertifisere kommunen som et Miljøfyrtårn i løpet av 2020.

Ingvild Espelid Wold (MDG) fremmet følgende forslag:

Oversendelsesforslag:

Kommunedirektøren undersøkjer moglegheitene for at nytt skulebygg på Årø blir sertifisert med BREEAM-standard og legg fram dette som ei sak til politisk behandling.

Verbalforslag:

Kommunedirektøren førebur ei sak til kommunestyret om korleis kommunen kan gå inn som deltakar i Fairtrade-ordninga.

Victor Starheim (SV) fremmet følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber om at Molde på skeiva og Molde Pride 2020 blir tilgodesett i kulturavdelinga sitt budsjett.

Jens Peter Ringstad (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

Molde kommune skal kome i gang med klimabudsjett frå og med 2021. Kommunedirektøren undersøkjer korleis modellane for klimabudsjett som blir brukt for kommunane Hamar og Trondheim kan nyttast for Molde kommune med sikte på å ta i bruk klimabudsjett som styringsverktøy fra og med 2021. Kommunedirektøren legg fram dette som sak for kommunestyret hausten 2020.

Rannveig Hana (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag:

A) Molde kommune skal legge til rette for biologisk mangfold i byens parker og ved blokkbebyggelse.

B) Større del av nyplantinger av stedegne nyttevekster som gir frukt og bær til fri plukking av innbyggerne i Molde.

Molde kommune skal støtte lokale matprodusenter og samtidig bidra til lavere klimagassutslipp ved å kjøpe en andel kortreist mat fra lokale matprodusenter til egne virksomheter. Samtidig får innbyggere i virksomhetene tilgang til kortreist lokal mat.

Ann-Heidi Paulsen Orvik (AP) fremmet følgende verbalforslag:

Flere av kommunens oppgaver må løses på tvers av kommunalt organiserte siloer, og i samarbeid mellom det offentlige, lokalsamfunnene og andre lokale ressurser.

Arbeiderpartiet ber om at et godt fungerende ungdomstilbud i alle deler av kommunen søkes løst i form av innovativt sosialt entrepenørskap, der kommunen sikrer faglig kvalitet og stabil drift i tråd med lovkrav over tid.


Celine Aastebøl Nerland (H) fratrådte og Kristine Gautvik-Dahl (H) tiltrådte møtet 15:15.

59 voterende.

Det ble avholdt gruppemøter i partiene for drøfting og samordning av forslag.

Knut Iversen Foseide (MDG) trakk oversendelsesforslagene som var fremmet av MDG.

Svein Atle Roset (KRF) trakk sine fremsatte oversendelsesforslag.

Ann-Heidi Paulsen Orvik (AP) trakk sitt fremsatte oversendelsesforslag.

Votering:

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 3 g SVs fremsatte forslag punkt 3 der førstnevnte ble vedtatt med 50 mot 9 (SV, Rødt) stemmer.

Votering over SVs fremsatte tallforslag bortfalt derved.

Drift:

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert punktvis over H, SP, KRF og Vs fremsatte tilleggsforslag til innstillingens

punkt 1 - drift:

Første kulepunkt ble vedtatt med 54 mot 5 (MDG) stemmer.

Andre kulepunkt ble vedtatt med 37 mot 22 (AP, SV, MDG, Rødt) stemmer.

Tredje kulepunkt ble vedtatt med 56 mot 3 (MDG) stemmer.

H, SP, KRF og Vs fellesforslag til inndekking ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert samlet over MDGs fremsatte tallforslag punktene a, b og c som falt med 14 (SV, MDG, Rødt) mot 45 stemmer.

Investering:

MDGs fremsatte tallforslag punktene d og e falt med 5 (MDG) mot 54 stemmer.

FRPs fremsatte forslag falt med 7 (FRP) mot 52 stemmer.

Det ble votert samlet over H, SP, KRF og Vs fremsatte tilleggsforslag til innstillingens

punkt 1 – investeringer, som ble vedtatt med 52 mot 7 (MDG, 1 SV, Rødt) stemmer.

Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 4 ble vedtatt med 50 mot 9 (SV, Rødt) stemmer.

Innstillingens punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 6 ble enstemmig vedtatt.

H, SP, KRF og Vs tilleggsforslag til innstillingens punkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 7 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert samlet over innstillingens punkt 8 og 9 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 10 og SVs fremsatte endringsforslag

punkt 10 der førstnevnte ble vedtatt med 48 mot 11 (SV, 2 MDG, Rødt) stemmer.

Verbalforslag:

Victor Starheims (SV) fremsatte verbalforslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert samlet over MDGs fremsatte verbalforslag som falt med 22 (AP, SV, MDG og Rødt) mot 37 stemmer.

Aps fremsatte verbalforslag falt med 17 (AP, SV, Rødt) mot 42 stemmer.

Det ble votert punktvis over SVs fremsatte verbalforslag:

Punkt A) falt med 16 (7 AP, SV, Rødt) mot 43 stemmer.

Punkt B) falt med 17 (AP, SV, Rødt) mot 42 stemmer.

Punkt C) ble vedtatt med 30 (AP, SV, 5 FRP, MDG, KRF, Rødt) mot 29 stemmer.

Punkt D) falt med 17 (AP, SV, Rødt) mot 42 stemmer.

Punkt E) falt med 9 (SV, Rødt) mot 50 stemmer.

Punkt F) falt med 15 (6 AP, SV, Rødt) mot 44 stemmer.

Punkt G) falt med 14 (SV, MDG, Rødt) mot 45 stemmer.

Punkt H) falt med 14 (SV, MDG, Rødt) mot 45 stemmer.

Vis undermeny