Obligatoriske oppstillinger

Bevilgningsoversikt – drift § 5-4
Budsjett 2020
Rammetilskudd 918 888 000
Inntekts- og formueskatt 960 000 000
Eiendomsskatt 113 020 000
Andre generelle driftsinntekter 134 876 000
Sum generelle driftsinntekter 2 126 784 000
Sum bevilgninger drift, netto 2 034 731 465
Avskrivninger 40 000 000
Sum netto driftsutgifter 2 074 731 465
Brutto driftsresultat 52 052 535
Renteinntekter 71 627 000
Utbytter 11 650 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 1 950 000
Renteutgifter 94 200 000
Avdrag på lån 70 739 000
Netto finansutgifter -79 712 000
Motpost avskrivninger 40 000 000
Netto driftsresultat 12 340 535
Disp. eller dekning av netto driftsresultat -
Overføring til investering -
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -6 465 688
Netto avsavsetning til eller bruk av disposisjonsfond -5 874 847
Dekning av tidligere års merforbruk -
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat -12 340 535
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0
Bevilgningsoversik – investering § 5-5
Budsjett 2019
Investeringer i varige driftsmidler 228 800 000
Tilskudd til andres investeringer 5 000 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 9 700 000
Utlån av egne midler 527 750 000
Avdrag på lån 95 524 000
Sum investeringsutgifter 866 774 000
Kompensasjon for merverdiavgift 23 950 000
Tilskudd fra andre 36 485 000
Salg av varige driftsmidler 27 000 000
Salg av finansielle anleggsmidler -
Utdeling fra selskaper -
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 95 524 000
Bruk av lån 598 845 000
Sum investeringsinntekter 781 804 000
Videreutlån -
Bruk av lån til videreutlån 75 000 000
Avdrag på lån til videreutlån -
Mottatte avdrag på videreutlån -
Netto utgifter videreutlån -75 000 000
Overføring fra drift -
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond -
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond -
Dekning av tidligere års udekket beløp -
Sum overføring fra drift og netto avsetn. -
Fremført til inndekn. i senere år(udekket beløp) -
Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6
Budsjett 2020
Driftsinntekter
Rammetilskudd 918 888 000
Inntekts- og formuesskatt 960 000 000
Eiendomsskatt 113 020 000
Andre skatteinntekter 19 387 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten 115 489 000
Overføringer og tilskudd fra andre 431 542 808
Brukerbetalinger 118 069 037
Salgs- og leieinntekter 109 854 211
Sum driftsinntekter 2 786 250 056
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 456 271 280
Sosiale utgifter 376 470 346
Kjøp av varer og tjenester 514 164 252
Overføringer og tilskudd til andre 347 291 643
Avskrivninger 40 000 000
Sum driftsutgifter 2 734 197 521
Brutto driftsresultat 52 052 535
Finansinntekter
Renteinntekter 71 627 000
Utbytter 11 650 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 1 950 000
Renteutgifter 94 200 000
Avdrag på lån 70 739 000
Netto finansutgifter -79 712 000
Motpost avskrivninger 40 000 000
Netto driftsresultat 12 340 535
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering -
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -6 465 688
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond -5 874 847
Dekning av tidligere års merforbruk -
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat -12 340 535
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -
Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser - §5-7
2020 2021 2022 2023
IB Netto lånegjeld 3 183 788 3 498 480 3 661 792 3 779 734
Låneopptak 438 254 299 410 261 893 86 533
Avdrag -123 561 -136 099 -143 950 -155 209
UB netto lånegjeld 3 498 480 3 661 792 3 779 734 3 711 059
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde Eiendom KF (formålsbygg)