Plan og strategier

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen startet våren 2019. Kommuneplanens samfunnsdel er en omfattende og sentral plan som vil gi retning og føringer for utvikling av kommunen de kommende årene. Planen legger også føringer for prioritering av annet planarbeid i kommunen. Prioriterte planoppgaver inngår i kommunal planstrategi.

Kommuneplanens samfunnsdel baserer seg på FNs bærekraftsmål. Arbeidet er organisert med god medvirkning. I startfasen er det gjennomført folkemøter i dagens tre kommuner. Medvirkningen fremover vil skje ved flere folkemøter, temamøter og digital kommunikasjon i tillegg til gode interne prosesser.

Planarbeidet ledes av prosjektgruppe med egen prosjektleder. Ledergruppen for kommunen er styringsgruppe. Det er prioritert egne midler til arbeidet i 2019 og 2020. Planprogrammet skal legges frem for politisk behandling i januar 2020. Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas av kommunestyret mot slutten av 2020.

Arbeidet med kommunal planstrategi vil foregå parallelt med kommuneplanens samfunnsdel og vedtas av kommunestyret etter samfunnsdelen.

Vis undermeny