Økonomiavdelingen

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 22 304 15 694 13 611 12 213
Andre endringer 363 1 269
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 691
Endring overhead utover deflator -744
Overføring av skatteinnfordringen trekket er større en utgiftene 1 216 869
Utsette ansettelse på seksjon budsjett, finans og controll -800 400
Rammesaken -3 083 -573 -1 398
FN-sak 6/19 rammesak – skatteoppkreverfunksjonen – ny fordelingsmodell -749
FN-sak 6/19 rammesak – regnskapstjenester Vestnes kommune – ny fordelingsmodell -247
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing -2 087 -573 -1 398
Statsbudsjettet 2020 -3 890 -2 779
Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten -3 890 -2 779
Ny driftsramme 15 694 13 611 12 213 12 213

Tjenester og oppgaver i peroden

En økonomifunksjon som i all hovedsak er samlet i økonomiavdelingen, stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapasitet. Avdelingen er etter organisatoriske endringer gjennomført ved etableringen av nye Molde kommune per 1. januar 2020, inndelt i tre seksjoner.

Seksjon budsjett, finans og controll

Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging overfor avdelinger og sektorer, avviksrapportering og fagstøtte til avdelinger og sektorer samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant annet årsrapporten her. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen og utføres av denne seksjonen. Finansområdet som inkluderer forvaltning og rapportering, er også tillagt denne seksjonen. Seksjonen bistår også de kommunale foretakene innen økonomiområdet.

Seksjon regnskap og lønn

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF, Krisesenteret for Molde og omegn IKS, Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, Molde kirkelige fellesråd og 5 menighetsråd. I tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS og ROR med flere. Videre har seksjonen ansvaret for innfordring, innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet og koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med mer. Seksjonen har ansvaret for utbetaling av lønn til ansatte i Molde kommune samt en rekke selskaper og foretak som kommunen fører regnskap for. Seksjonen er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personal- og organisasjonsavdelingen.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen og har tilhold i Skattens Hus. Videre sørger seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid, og den utfører regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig som den forbereder saker for behandling i skatteutvalget. Seksjonen utfører alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes og Aukra i tillegg til Molde kommune. I forslaget til statsbudsjett for 2020, er det lagt inn forutsetning om at ansvaret for skatteinnfordringen fra 1. juni 2020 skal overføres fra kommunene til staten.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Den største utfordringen ved inngangen til 2020 har vært etableringen av nye Molde kommune og konsolideringen av ansatte og økonomi i de tre kommunene Midsund, Molde og Nesset. Videre betyr etableringen av branntjenesten i et eget interkommunalt selskap et betydelig merarbeid i form av regnskaps- og økonomitjenester. Vedtas statsbudsjettet som foreslått, vil overføringen av skatteinnkrevingen fra 1. juni 2020 også bety en vesentlig endring av avdelingens tjenester.

Utfordringer i perioden

Ved inngangen til 2020 står avdelingen overfor betydelige endringer og utfordringer innenfor sitt ansvarsområde. Som om kommunereformen og etablering av ny kommune fra 1. januar 2020 ikke var nok, vil endringene på skatteområdet medføre betydelige utfordringer og sannsynligvis bli særdeles arbeidskrevende. Sannsynligheten tilsier at skatteinnfordringen som kommunene i alle år har hatt ansvaret for, blir overført til staten i og med at forslaget fremmes av en flertallsregjering. Det vil være særdeles viktig i de omstillingsprosessene avdelingen nå står i, at solid og riktig kompetanse kan beholdes og videreutvikles.

Vis undermeny