Administrasjonsavdelingen

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 94 543 90 169 88 575 88 797
Andre endringer 5 211 -250 -750 -250
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 2 847
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Flyt ressursstyring -652
Økt tilskudd Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 4 793
Endring overhead utover deflator -378
Fordeling av husleiebuffer -3 360
Husleie ROR-innkjøp 378
Konsekvens av ny fordelingsmodell og komunereform -313
Omprofilering kommunevåpen 500 -500
Tilskudd til Astero – medfinansiering 816
Medlemskontigent til LVK - vassdragsutbygging 210
Beredskapsferge Eikesdalsvannet 120
Molde kommunes andel av økte utgifter grunnet kjøp av tjenester 250
Ytterligere rammetrekk stab -250 -250 -250
Rammesaken -5 132 -522
FN-sak 6/19 rammesak – politisk styring og controll – konsekvens av sammenslåing -3 743 -522
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing -1 169
FN-sak 6/19 rammesak – ROR-innkjøp – ny fordelingsmodell -220
Statsbudsjettet 2020 2 000 -2 000
Prosjektskjønn – helseplattform (Molde har fått innvilget 1,0 mill. kroner ekstra til dekking av felleskostnader for alle 4 prosjekt) 2 000 -2 000
Gjeldende økonomiplan -6 453 928 722
Nesset – kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg -361 103 -103
Molde – K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – kommunereformen, regionsentertilskudd -4 576
Molde – opplæring folkevalgte -206
Molde – kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg -1 083 825 825
Nesset – avslutning av arkiv 2019 som ikke videreføres -227
Ny driftsramme 90 169 88 325 88 297 88 047

Tjenester og oppgaver i perioden

Administrasjonsavdelingen ledes av assisterende kommunedirektør og består av fire seksjoner. Avdelingen ivaretar i tillegg fagområdene:

  • eierstyring for alle interkommunale samarbeid, selskap og aksjeselskap
  • overordnet samarbeid med spesialisthelsetjenesten
  • overordnet beredskap
  • forhandlinger om konsesjonskraftsinntektene
  • rapportering om virksomhetsstyring og balansert målstyring

Seksjon for kommunikasjon og service

Seksjonen ivaretar drift og utvikling av en rekke digitale publikumskanaler: kommunens nettsider, kommuneTV, intranettet, sosiale medier med mere. Seksjonen har ansvar for daglig drift og utvikling av resepsjon/skranke i rådhusene, sentralbord og telefoni. Skjenke- og serveringsbevillinger og koordineringsansvar for borgerlige vigsler er også ivaretatt i denne seksjonen.

Seksjon for dokumentforvaltning og arkiv

Seksjonen har ansvar for kommunens post og hovedarkiv, samt oppfølging og kvalitetssikring av dette. Seksjonen server organisasjonen gjennom opplæring og brukerstøtte, vedlikehold av arkivplan og systemadministrasjon. Det er høsten 2019 innført nytt sak- og arkivsystem.

Seksjon for politisk sekretariat

Seksjonen har ansvar for sekretariatsfunksjon og praktisk tilrettelegging av politiske møter og valggjennomføring. Seksjonen gir brukerstøtte og opplæring for politikere og saksbehandlere. Seksjonen bistår ordfører og varaordfører og gir informasjon til publikum og media om møter, vedtak og politisk system.

ROR-innkjøp

Seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Rauma og Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Kommuneadvokaten er juridisk rådgiver for folkevalgte organ, kommunedirektøren og kommunens øvrige enheter. Det ytes tjenester til nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.

Utfordringer i perioden

Avdelingen har ansatte med arbeidssted i alle de tre gamle kommunene og det utfordrer med henhold til å benytte digital samhandling også i det daglige. Det er en omstilling, men kommunen har system som tilrettelegger for dette, og som vil gjøre behovet for å reise mindre. Dette er viktig for de enkelte ansatte, men også i et bærekraftperspektiv.

Vis undermeny