Analyseavdelingen

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 40 560 48 602 47 418 48 212
Andre endringer 6 971 -256 794 442
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 1 312
Endring overhead utover deflator -317
Økning til ROR-IKT utover deflator 2 842 1 244 794 442
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT 884
Utskifting av PC-er 2 250 -1 500
Rammesaken 1 071
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing 1 071
Gjeldende økonomiplan -928
Molde – spredningsprosjektet -928
Ny driftsramme 48 602 47 418 48 212 48 654

Tjenester og oppgaver i perioden

Analyse- og utviklingsavdelingen er en nyopprettet stabsavdeling i Molde kommune. Avdelingen skal være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av kommuneorganisasjonen og de kommunale tjenestene.

Avdelingen, som til sammen har åtte stillinger, har fått ansvaret for en rekke oppgaver og funksjoner. Avdelingen skal ha ansvar for analyser og kartlegginger, både når det gjelder interne forhold, men også samfunnsanalyser og demografiutvikling. Kommunenes rådgiver innenfor folkehelse er organisert i avdelingen. Ansvaret for å koordinere prosessen med utarbeidelse av kommunens planstrategi ligger til avdelingen, det samme gjelder funksjonen som kommunenes barnerepresentant. Avdelingen skal ha spisskompetanse innenfor planarbeid, og bistå sektorene i utarbeidelse av kommunedelplaner og tema- og fagplaner ved behov. Avdelingen skal også bistå sektorene med kompetanse innenfor prosjektledelse og prosessveiledning.

Analyse- og utviklingsavdelingen har videre ansvar innenfor IKT og digitalisering, herunder bestillerfunksjonen til ROR-IKT, oppfølging og implementering av digitaliseringsstrategien gjennom både kompetanseheving og samordning/prioritering av kommunens avsetning til digitaliseringsmidler samt gevinstarbeid. Avdelingen skal også bistå sektorene med gjennomføring av brukerundersøkelser og annet evaluerings- og forbedringsarbeid.

Molde kommune har inngått en avtale med Smart Innovation Norway om bistand i «Smart Molde»-programmet. Kommunens koordinator er organisert i analyse- og utviklingsavdelingen. Prosjektene skal være fremtidsrettede og vil ha fokus på klima og miljø, energi, vann, mobilitet, helse, bygg og hjem, offentlige tjenester og integrasjon mellom de forskjellige virksomhetsområdene.

Analyse- og utviklingsavdelingen har også fått ansvar for å koordinere investeringsbudsjett-prosessen i kommunen samt bestilling, dialog og eieroppfølging av de kommunale foretakene.

Utfordringer i perioden

I 2020 blir den største utfordringen å etablere den nye stabsavdelingen, og at den finner sin plass i kommuneorganisasjonen.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Helseplattformen 63 000 63 000
IKT-investeringer Molde kommune 4 600 4 730 4 845 4 400
ROR-IKT – fellesinvesteringer 11 519 11 519 11 519 11 519
Sum investeringer 16 119 16 249 79 364 15 919

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre en felles løsning for pasientjournal for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge. Denne skal eies og forvaltes i fellesskap. Alle kommunene i Helse- Midt Norge har signert samarbeidsavtale eller fullmakt med Helse Midt-Norge. Dette innebærer at disse kommunene kan velge å ta del i anskaffelsen på et senere tidspunkt, og at de kan ta i bruk den nye løsningen når den foreligger.

IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. Kommunene i samarbeidet må selv sørge for noe investering på IKT-siden.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 56,7 pst, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

Vis undermeny