Personal- og organisasjonsavdelingen

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 21 441 21 387 21 375 21 375
Andre endringer 102
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 665
Endring overhead utover deflator -563
Rammesaken -32 -12
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing -32 -12
Gjeldende økonomiplan -124
Molde – Sekretariatsfunksjon for oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn -124
Ny driftsramme 21 387 21 375 21 375 21 375

Tjenester og oppgaver i perioden

Personal- og organisasjonsavdelingen ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette gjøres gjennom aktivt og utviklingsrettet personal- og organisasjonsarbeid. Avdelingen jobber for å nå Molde kommunes overordnede mål om å ha en effektiv og veldrevet organisasjon, og styrke hele organisasjonens evne til måloppnåelse. Det leveres lederveiledning og -støtte, prosjektstøtte, prosessveiledning, tilrettelegging, oppfølging, ulike former for opplæring samt strategisk og analytisk arbeid. Avdelingen skal sikre at organisasjonen arbeider innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumenter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og lærlingene, ligger også på budsjettet til avdelingen. Eksterne midler delfinansierer flere av personal- og organisasjonsutviklingstiltakene.

Avdelingens viktigste oppgaver er å legge til rette for at kommunen når sitt mål om å være en attraktiv arbeidsgiver. Dette oppnås gjennom arbeidsgiverstrategi, kompetanseledelse, leder- og medarbeiderutvikling, rekruttering, personaloppfølging, medbestemmelse, HMS og avvikshåndtering samt juridisk kompetanse i henhold til lov- og avtaleverk.

Utfordringer i perioden

Personalpolitiske planverk og strategier er under utarbeidelse for å oppnå enda bedre og mer effektive tjenester. Dette medfører ekstra arbeid på ansatte i tillegg til ordinære oppgaver.

Ansatte må forberedes på de hyppige endringer som vil komme. Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må delta aktivt i prosesser for at den nye kommunen skal realisere sine mål.

Vis undermeny