Teknisk, plan, næring og miljø

Rammeoversikt teknisk, plan, næring og miljø

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø 12 601 12 245 11 995 11 745
Samfunn og plan 10 888 10 888 10 888 10 888
Byggesak og geodata 4 432 1 932 1 932 1 932
Kommunal drift 21 803 21 803 21 803 21 803
49 724 46 868 46 618 46 368

Presentasjon av sektor

Sektoren har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging og tjenesteformidling. Sektoren er organisert i tre enheter: samfunn og plan, byggesak og geodata og kommunal drift. I tillegg er det en egen stabsseksjon med hovedoppgaver innen miljø, klima, boligsosialt arbeid og grunnerverv. Enhetene er nærmere presentert i dokumentet. Kommunalsjef og de tre enhetslederne utgjør ledergruppen for sektoren.

De ansatte utgjør et felles kollegium som skal gi like tjenester i hele kommunen.

Utfordringer i perioden

Utfordringene er mange. Sektoren har oppgaven med å utarbeide forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Planen som baserer seg på FNs bærekraftsmål, skal gi retning og prioriteringer for utvikling av den nye kommunen. Planen skal vedtas i kommunestyret mot slutten av 2020.

Bærekraft vil være sentralt i alt utviklingsarbeid i kommunen. Sektoren har spesielle oppgaver innen miljø og klima. Oppgavene er viktige og vil kreve ressurser.

Det er stor etterspørsel etter planutredninger på ulike nivå. Det er følgelig behov for en streng prioritering av kompetanse og kapasitet. Dette gjør at flere planlagte planoppgaver må skyves ut i tid. Innen samferdsel står kommunen og regionen framfor store investeringer.

Det må i 2020 gjøres et omfattende arbeid på kort tid innenfor eiendomsskatt. Dette for å sikre nødvendige grunnlag for å fortsette med ordningen.

Det er stor aktivitet i kommunen. Dette øker oppgavene med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier, friområder og parkeringsareal. Reduserte parkeringsplasser i sentrum gir sektoren mindre inntekter. Klimaendringene med mer ekstremvær vil føre til større fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser for å forebygge uønskede hendelser.

Det blir lagt vekt på å utvikle en samordnet sektor med effektiv bruk av ressursene. Det er også behov for å etablere gode samhandlingsrutiner med hele organisasjonen og da spesielt Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Enhetene i sektoren har hele kommunen som arbeidsområde. Det er viktig å sikre lik tilgang og kvalitet til tjenestene. Dette fører til at det må innføres system for tilstedeværelse og forutsigbarhet. Det er som alltid behov for å vurdere nøye egne rutiner for å bedre effektivitet og kvalitet.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø
Fiberutbygging (Midsund) 3 000 1 000 1 000 1 000
Gruset gangveg Kringstad 3 600 1 600 2 000
Hjertøysundet – mottak av steinmasse 500 10 500 10 000
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 2 000 2 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 8 650 6 150 2 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 25 000 15 000 10 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 75 000 45 000 30 000 30 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 13 000 1 000 1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 130 000 150 500 13 100
Sjøfronten 2 114 000 175 000 16 000 54 000 100 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 60 000 8 000
Uteområde Antonbua 2 145 2 145
Sum investeringer 162 995 115 000 131 000 31 000
Samfunn og plan
BRM – Det gyldne triangel 3 330 3 330
BRM – gangbru over Moldeelva (Mexico) 2 500 5 000 1 000 4 000
Diverse erverv og tiltak 800 800 800 800
Infrastruktur Bolsøya 1 000 1 000
Sentrumstiltak 1 000 1 000 1 000 1 000
Sykkelparkering skoler 6 000 1 700
Årølivegen øst 2 000 1 000
Sum investeringer 9 830 5 800 1 800 1 800
Byggesak og geodata
Arkiv byggesak 500 300
Sum investeringer 300
Kommunal drift
Asfaltering lag 2 Årølia vest 2 900 2 900
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 550
Biler og maskiner 2 500
Biler og maskiner – park 950
Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken 9 000 4 000 8 665
Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund) 800
Kommunal veg Skarsvegen (Midsund) 3 649
Kommunale veger 3 470 3 540 3 590 400
Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund) 6 850 6 837
Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund) 100 100
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 2 700 2 700
Styringssystem gatelys 4 000 2 000
Trafikksikring – Eikrem 3 900 1 950
Trafikksikring – Moldelivegen 3 400 500 2 500
Veg- og gatelys 1 830 3 130 3 180 1 710
Sum investeringer 31 836 20 735 6 770 2 110
Sum investeringer 204 961 141 535 139 570 34 910

Kommunalsjef teknisk-, plan-, næring og miljø

Fiberutbygging (Midsund)

Prosjekt er ikke igangsatt. Det er lagt inn 1,0 mill. kroner i 3 år. Usikkert om hvordan fiberutbygging kan håndteres i kommunens regi. Normalt private utbyggere som står for denne type utbygging.

Gruset gangveg Kringstad

Planlegging av infrastruktur for utbygging av boligområdet på Kringstad pågår. Byggestart er skissert til april 2020. Det er forutsatt at det aller meste av kostnadene skal dekkes av grunneiere. I avtalene mellom kommunen og grunneierne om utbyggingsområdet, skal kostnadene til gangveg langs sjøen dekkes med lik fordeling mellom kommunen og grunneierne. Kostnadene til gangvegen er kalkulert til 3,6 mill. Kroner. Det bevilges 1,6 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 2,0 mill. kroner i 2021.

Hjertøysundet – mottak av steinmasse

Kystverket vil starte utbedringen av Hjertøysundet i 2020. Molde kommune er i den sammenheng forespurt om å motta steinmassene som blir sprengt ut. Kommunen har vurdert flere lokasjoner for mottak av massene. Etter en nærmere vurdering blir Bolsønes-området sør for brannstasjonen det mest sannsynlige området. Utfylling her er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Alternativet for mottak av massene kan være området ved Reknesmoloen. Det må gjennomføres grunnarbeid for å sikre massene som mottas på en forsvarlig måte. Kostnadene er ikke klare i dag. Kommunedirektøren vil tilrå at det bevilges 10,0 mill. kroner til prosjektet i 2020. Det vil bli lagt fram egen sak når kostnadene for prosjektet er klare.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Finplanering av halltomt og infrastrukturtiltak idrett og friluftsliv i Stormyra.

I dette ligger også tilrettelegging for nyetableringer næring i Stormyrområdet i tilknytning til idrettsanleggene. 2,0 mill. kroner i 2020.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Bygging av nytt sykehus på Hjelset gir både utfordringer og muligheter for Molde kommune. Det er en rekke tiltak som må gjennomføres på Hjelset. Dette gjelder blant annet investeringer i kommunale veger. Utbedring av Langåsvegen er ferdigstilt, mens andre vegløsninger, herunder Opdølvegen, må skje senere. Kostnadene for gjennomføring foreligger ikke i dag.

I og med at byggingen av det nye sykehuset er skjøvet noe ut i tid, har en ikke fått fremdrift i tiltakene slik som forutsatt i gjeldende økonomiplan. Det er nå aktuelt at kommunen gjennomfører tiltak for gang- og sykkelvei på nordsida av elva, nær Hjelset barnehage. Ytterligere tiltak ventes å komme. Kommunedirektøren tilrår at det blir bevilget 6,150 mill. kroner i 2020 og avsatt ytterligere 2,0 mill. kroner i 2021.

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset

Nytt sykehus på Hjelset fører til behov for å erverve areal. I 2017 ervervet kommunen om lag 46 dekar til boligformål samt areal til gravlund og massedeponi.

Det vil være behov for å erverve ytterligere areal til bolig. På grunn av blant annet forsinkelser i sykehusprosjektet og prioritering av andre arbeidsoppgaver, har det ikke blitt ervervet areal i 2019. Det bevilges derfor 15,0 mill. kroner i 2020, og avsettes 10,0 mill. kroner i 2021 til formålet.

Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Kommunen gjennomfører planlegging og utbygging av nye boligfelt. I forbindelse med etablering av den nye kommunen har en ikke oppdatert fremdrift for alle feltene. Som tidligere år blir det lagt inn en overslagsbevilgning til utbygging av infrastruktur.

Infrastrukturen i de store tomtefeltene Elgsåslia og Hasleliåsen blir ferdig i 2020. Utbygging av infrastrukturen på Kringstad blir startet våren 2020.

Kommunen vil starte med videreutvikling av boligområdene på Hungnesmarka i 2020. I første omgang vil dette skje ved regulering. Kostnader for utbygging av infrastruktur vil ventelig først påløpe i 2022.

Kommunedirektøren legger til grunn at kostnadene kommunen har med opparbeiding av tomtefelt i sin helhet dekkes av salgsinntekter av tomter.

Opparbeidelse tomtefelt næring

Kommunen har tilgjengelige tomter til næringsareal. Det bevilges ikke midler til nye erverv i 2020, men i samsvar med gjeldende økonomiplan i Molde kommune bevilges det midler til opparbeidelse av infrastruktur på Åsane (Skåla) og på Skjevikåsen for å gjøre disse salgsklare. Det bevilges 11,0 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 6,0 mill. kroner i 2021, noe som er en forskyvning av ubrukte midler i vedtatt økonomiplan med ett år.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Molde kommunestyre vedtok gjennomføring av investeringene i Sjøfronten 1 i september 2017 (sak 53/17). Prosjektet hadde en godkjent ramme på 130,0 mill. kroner. I 2019 er ramma utvidet to ganger, sist som følge av etablering av ny varmeløsning for torget. Ny ramme er 150,5 mill. kroner. Prosjektet har medfinansiering fra flere andre aktører. Kommunens andel av investeringene vil utgjøre om lag 115,0 mill. kroner. Prosjektet skal stå ferdig mai 2020. Det bevilges 13,1 mill. kroner til sluttføring av prosjektet i 2020.

Sjøfronten 2

Kommunestyret vedtok i sak 42/19 økning av Sjøfronten 2 med 15,0 mill.kroner (2020), 30,0 mill. kroner (2021) og en reduksjon med 45,0 mill. kroner (2023).

Utbygging av området mellom Sjøfronten 1 og 3 - Sjøfronten 2 - er under planlegging for å skape en helhetlig og sammenhengende sjøfront. Det er bevilget 5,0 mill. kroner i 2019 til plan- og prosjekteringsarbeid, samt arbeid med anbudsgrunnlag og inngåelse av kontrakt. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,5 mill. kroner til medfinansiering av planleggingen gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Kostnadene med selve investeringen vil først foreligge når anbudene er kommet inn. Basert på tall fra prosjekteringsarbeidet er foreløpig totalramme for prosjektet 175 mill. kroner. Forprosjektet skulle etter planen legges frem i januar 2020.

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommunen.

Det er derfor bevilget 1,0 mill. kroner i 2020, og avsatt ytterligere 24 mill. kroner i 2021, 100 mill. kroner i 2022 og 45 mill. kroner i 2023. Det kan være aktuelt å søke om ytterligere tilskudd fra fylkeskommunen til realiseringen.

Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)

Prosjektet har en kostnadsramme på 60,0 mill. kroner. Prosjektet er delfinansiert med bidrag fra private aktører og Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom “Byen som regional motor”. Prosjektet skal stå ferdig i mai 2020. Det bevilges 8,0 mill. kroner til sluttføring av prosjektet i 2020.

Uteområde Antonbua

Ferdigstillelse av uteområdet rundt Antonbua ligger inne med 2,0 mill i 2020. Prosjektet er forutsatt delfinansiert av midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune (tettsetedsutvikling).

Samfunn og plan

BRM – Det gyldne triangel

«Det gylne triangel» er kommunikasjonslinjene mellom Molde sentrum, kjøpesentrene i øst og Molde Idrettspark. Omfattende endringer i de tre kjernepunktene er nært forestående, og det er nødvendig med en konkret vurdering av mobiliteten i og mellom disse punktene. Arbeidet med en helhetlig og integrert trafikkhåndteringsmodell bør ta i seg både privatbilisme, kollektivtrafikk, parkering og vareleveranser, men ha særlig fokus på syklende og gående.

Det bevilges 3,3 mill. kroner til planlegging, analyse og kartlegginger i 2020. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,0 mill. kroner til medfinansiering av planleggingsarbeidet gjennom prosjektet «Byen som regional motor» (BRM).

BRM – gangbru over Moldeelva (Mexico)

Gangbroen over Moldeelva i Mexico-området skal være et bindeledd i det gylne triangel mellom Molde sentrum og Rosebyområdet. Den ligger også i kommuneplan-dokumentene som del av hovednett for gående og syklende i Molde. Broen er også en del av en helhetlig løsning for gang- og sykkelveg mellom Elvegata og Kviltorp skole.

Det bevilges 1,0 mill. kroner til planlegging og realisering av tiltaket i 2020. I tillegg avsettes det 4,0 mill. kroner til realisering i 2021. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,0 mill. kroner til medfinansiering av prosjektet gjennom «Byen som regional motor».

Diverse erverv og tiltak

I tråd med tidligere år, foreslås det å bevilge midler til diverse tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides. Det bevilges 0,8 mill. kroner for hvert år i planperioden.

Infrastruktur Bolsøya

Behovet for ny infrastruktur på Bolsøya er stort. For vannforsyningen gjelder dette vann til Bolsøya og distribusjon på Bolsøya. Det er bevilget 1,0 mill. kroner i 2019 til planlegging og prosjektering i økonomiplan for 2019–2022. Dette arbeidet er av kapasitetsmessige hensyn ennå ikke igangsatt, og hele beløpet på 1,0 mill. kroner bevilges dermed på nytt i 2020.

Sentrumstiltak

Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i september 2009. Det er løpende behov for midler til mindre tiltak og endelig klargjøring, og det bevilges 1,0 mill. kroner årlig i perioden.

Sykkelparkering skoler

Molde kommune ønsker å legge til rette for økt sykkelbruk blant elevene i Moldeskolen. Sykling skal være både sikkert og attraktivt. Det er derfor satt i gang et arbeid for å etablere et tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser ved skolene, der en viss andel skal være under tak. Molde kommune søkte Statens vegvesen om 50 pst. tilskudd for de planlagte tiltakene i 2018 og 2019 (tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner). Søknaden ble innvilget, og 600 sykkelstativ er kjøpt. Det er bevilget midler til tiltaket i 2018 og 2019. Prosjektet er gjennomført ved flere av skolene. Resterende ramme for prosjektet på 1,7 mill. kroner bevilges i 2020.

Årølivegen øst

I vedtatt kommunedelplan Molde 1 skal Årølivegen forlenges og føres ned til et nytt kryss med E39. Bevilgningen til planarbeid på 1,0 mill. kroner i 2019 er ubrukt, og bevilges på nytt i 2020.

Byggesak og geodata

Arkiv byggesak

Arbeidet med digitalisering av byggesaksarkivet i Midsund går over to år. 0,3 mill. kroner av bevilget ramme fra 2019 bevilges på nytt i 2020.

Kommunal drift

Asfaltering lag 2 Årølia ves

På grunn av lang utbyggingsperiode i Årølia er det ikke lagt andre lag med asfalt på flere veier i Årølia. Det er også behov for noe utbedring av hovedvegnettet etter skader fra anleggstrafikk. Det avsettes 2,9 mill. kroner i 2021.

Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)

Sluttføring av Midsundtrappene ned mot sentrum. Det er innvilga et tilskudd til prosjektet fra GassRor med 250. Ramme 550 bevilga i 2019 bevilges på nytt i 2020.

Biler og maskiner

Bevilgning gjelder utbytting av MAN 14 (1998), en liten lastebil med plan og mye rustskader. Enheten vil også vurdere om det er mulig å bytte ut en unimog (2002), og om et nytt kjøretøy kan fylle funksjonene til begge disse bilene.

Biler og maskiner – park

Utbytting av Kubota gravemaskin til bruk i kirkegårdsdriften og en VW transporter. Det er forventet å få noe innbytte på gravemaskinen.

Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken

Prosjektet er en del av infrastrukturtiltakpakke Midsund (reformstøtte). Gangveiprosjektet er langs sterkt trafikkert fylkesvei. Reguleringsarbeidet er i gang.

Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund)

Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for gående ved Midsund omsorgssenter. Veien er uoversiktelig for myke trafikanter. Rammen med 500 er bevilga i 2019 og bevilges på nytt i 2020.

Kommunal veg Skarsvegen (Midsund)

Prosjektet er en del av infrastrukturtiltakpakke Midsund (reformstøtte). En dårlig grusvei fra fylkesvei og opp til turområdet Skarsvegen/Holsvatnet. Totalramme 3,7 mill i 2020. Prosjektet legges ut på Doffin i desember 2019.

Kommunale veger

Både Midsund, Nesset og Molde kommune har i sine økonomiplaner generelle bevilgninger med kommunale veger, asfaltering, trafikksikring og utskifting av sluker på vegnettet. Disse generelle prosjektene er slått sammen i prosjektet kommunale veger i nye Molde kommune.

Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund)

Prosjektet er en del av infrastrukturtiltakpakke Midsund (reformstøtte).

Hamna er et byggefelt med stor aktivitet og mange småbarnsfamilier. Veien fra fylkesvei og ut til Hamna er smal og trafikkfarlig. Mange barn som ferdes gående og på sykkel. Veien er ca 1 km og det kreves utbedringer av veistandard i forhold til dagens trafikk.

Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund)

Det er behov for undersøkelser/forprosjekt for evt utbedring av Magerøymoloen. Moloen er gjenstand for mye vær/tung sjø og det er usikkert om det er nødvendig med utbedringer i nær fremtid.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Etter ny parkeringsforskrift er det krav om at Molde Parkeringshus oppgraderes til en betalingsløsning som ikke innebærer manuell betjening av kortleser, automat eller lignende. Det er derfor nødvendig å erstatte dagens automater og bommer med kameraovervåkning med automatisk skiltgjenkjenning, nye bommer og nye betalingsautomater. Parkering dekker selv finanskostnadene ved investeringen. Prosjektet var bevilget i opprinnelig budsjett for 2019 i Molde kommune, men ble utsatt til 2020 i revidert budsjett.

Styringssystem gatelys

Molde kommuen er i dialog med statens vegvesen og fylket for overføring av gatelys langs riks og fylkesvegene. I den forbindelse skilles gatelyskretsene, og man kan anskaffe styringssystem på de kretsene som er kommunale. Det ble bevilget 4 mill. kroner i 2019, 2 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Trafikksikring – Eikrem

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det inngått egen utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger men det er avtalt en lik fordeling av kostnadene mellom kommunen og utbygger. Det ble bevilget 1,9 mill. kroner i 2019, dette videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Trafikksikring – Moldelivegen

Arbeidet med bygging av fortau i Moldelivegen del 1 og 2 er utført. Del 3 Moldelivegen-Damvegen gjenstår. Det ser nå ut til at det kan skje planvedtak og prosjektering i 2020, og bygging tidligst i 2021.

Det ble bevilget 3 mill. kroner i 2019, dette videreføres og bevilges på nytt 0,5 mill. kroner i 2020 og 2,5 mill. kroner i 2021.

Veg- og gatelys

Både Molde og Midsund kommune har i sine økonomiplaner generelle bevilgninger til veglys. Disse prosjektene er slått sammen i prosjektet veg- og gatelys i nye Molde kommune. Det gjelder særlig utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnett. Der tremastanlegg og luftspenn vil bli erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeidet samkjøres med prosjekter i regi av Molde Vann og Avløp KF for å redusere utgiftene. Fremdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket.

Investeringer i Molde eiendom KF

Kommunal drift

Hele 1 000
Kommunal drift
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Lager på Hjelset 4 000 5 000 1 000 4 000
1 000 4 000

Lager på Hjelset

Dagens strøsandlager på Hjelset er omregulert til sentrumsformål som et ledd i utviklingen av Hjelset. Det bygges derfor nytt strøsandlager i sammenheng med ny brannstasjon på Hjelset. Etter anbudsinnhenting er det behov for å utvide ramme fra 4,0 til 5,0 mill. kroner på grunn av mer omfattende grunnarbeid enn først antatt. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2020 og avsettes 4,0 mill. kroner i 2021.

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommunen