Byggesak og geodata

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 1 869 4 432 1 932 1 932
Andre endringer 2 808 -2 500
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 58
Taksering eiendomsskatt 2 500 -2 500
Dekning av byggesaksbehandling 250
Statsbudsjettet 2020 10
Overføring av myndighet etter forurensningsloven 10
Gjeldende økonomiplan -255
Molde – kapitalkostnader skanning av byggesaksarkiv -255
Ny driftsramme 4 432 1 932 1 932 1 932

Tjenester og oppgaver i perioden

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B-delen
 • kontaktkommune for nettverk for byggesaksbehandling, Romsdalsregionen

Byggesak vil i nye Molde kommune behandle anslagsvis rundt 700 søknader (byggesøknader og delingssøknader) etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager. Utover dette følges ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betydelig mengde saker utredes også for avgjørelse i hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø. Aktiviteten i markedet har stor betydning for virksomhetens aktivitet og økonomiske resultater.

Geodata

 • opprette nye eiendommer
 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
 • behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata i henhold til geovekstavtalen
 • «Romsdalskart samarbeid om programvaretjenester»
 • salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)
 • eiendomsopplysninger

Geodata vil i nye Molde kommune gjennomfører rundt 150 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering og adressering. Det selges et betydelig antall meglerpakker gjennom året. Geodata selger også tjenester til andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Eiendomsskatt

 • forberedelse av saker til nemndsbehandling
 • administrasjon av takstmann
 • ajourføring av register
 • service overfor publikum

Enhetens vil oppleve endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det blir tilført medarbeidere fra Nesset og Midsund, samtidig som enheten får et utvidet ansvarsområde. Dette gir muligheter og utfordringer. Eiendomsskatten skal legges om og Skatteetatens tall skal tas i bruk som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt i nye Molde kommune. I tillegg har enheten fått tillagt ansvar for kommunens oppfølging etter forurensningsloven.

Vis undermeny