Kommunal drift

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 20 863 21 803 21 803 21 803
Andre endringer 647
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 647
Statsbudsjettet 2020 293
Tilskudd til gang- og sykkelveier 293
Ny driftsramme 21 803 21 803 21 803 21 803

Tjenester og oppgaver i perioden

De viktigste oppgavene til kommunal drift er å forvalte, drifte og vedlikeholde offentlige rom i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted, som er sentral i driftssikkerheten til enheten. Enhetens tjenesteområder er veg og trafikk, parker og friområder, parkering og verksted.

Veg- og trafikk

Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet og veglysanlegget. Enheten har også ansvaret for trafikksikkerhet i Molde kommune, og opptrer som vegmyndighet på vegne av Molde kommune. I alt har enheten ansvar for cirka 305 km veg, og cirka 26 km med gang- og sykkelveg.

Parker og friområder

Enheten har ansvar for forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av Molde kommunes parker og friområder. I tillegg har kommunal drift en avtale med kirkevergen om stell av kommunens 14 gravsteder.

Enheten har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som «Rosenes by». Kommunal drift drifter og vedlikeholder en rekke friområder og lekeplasser, blant annet sentrumsparker som Alexandraparken, Reknesparken og badeplasser som Retiro friluftsområde og Kringstadbukta. I tillegg drifter og vedlikeholder enheten uteområder på skoler og barnehager etter avtale med Molde eiendom KF.

Parkering

Enheten har ansvar for håndheving av avgiftsbelagt parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplasser, gateparkering og Molde parkeringshus. Enheten forvalter utleie av gategrunn og torgplasser, og behandler parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Molde kommune har en avtale med Romsdal Parkering AS på administrasjon og håndheving av skiltreguleringer på privat grunn.

Verkstedet

Verkstedet utfører reparasjoner og vedlikehold av kommunens biler, maskiner og utstyr. Verkstedet har således en viktig rolle i ivaretagelse av driftssikkerheten og beredskapen til Molde kommune. Verkstedet bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp av biler og maskiner til kommunen.

Vis undermeny