Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 8 215 12 601 12 245 11 995
Andre endringer 1 055 550 -250 -250
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 255
Satsing klima og miljø – 100 pst stilling 800
Dekning av 0,8 årsverk grunnet flytting av inntekter 800
Ytterligere rammetrekk -250 -250 -250
Rammesaken 1 301 -2 700
FN-sak 6/19 rammesak – rammetrekk -1 500
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing 101
FN-sak 6/19 rammesak – kommuneplanens samfunnsdel FN-sak 4/19 1 200 -1 200
Statsbudsjettet 2020 30 -30
Skjønnsmidler – opprettholde drift av kommunalt rovviltutvalg 30 -30
Gjeldende økonomiplan 2 000 1 824
Molde – realisering av rundkjøring Kringstad 2 000 1 824
Ny driftsramme 12 601 12 245 11 995 11 745

Tjenester og oppgaver i perioden

De fleste av oppgavene og tjenestene i sektoren er organisert i de tre enhetene. Kommunalsjefen har en stabsenhet som skal ha spesielle oppgaver innen miljø, klima, boligsosialt arbeid og grunnerverv. Til de økonomiske rammevilkårene er klarlagt vil noen oppgaver utføres fleksibelt i forhold til dagens kompetanse og kapasitet.

Bærekraft vil være sentralt i all planlegging fremover. Stabsenheten skal ha spesiell kompetanse innen miljø og klima og slik være en ressurs for hele kommunen. Boligsosial handlingsplan skal utarbeides i 2020. I dag er det tre planer i kommunen. Den nye planen vil se ressursene som en helhet og resultere i en handlingsplan innenfor området.

Det har vært arbeid med realisering av ny kryssløsning i Kvamkrysset. Løsningen må være klar i årsskiftet 2019/2020. Det er usikkert hvor mye midler som kreves til realiseringen i 2020.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er organisert som et prosjekt med egen prosjektleder. Sektoren har fått tildelt ekstra midler i 2020 for å gjennomføre arbeidet.

Det er en hovedoppgave å utnytte ressursene med god koordinering og effektivitet. Dette er sentralt for ledergruppen. Det må utvikles gode samhandlingsrutiner. Dette gjelder også i forhold til øvrig organisasjon og da spesielt Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

I forhold til tjenesteutviklingen må det etableres gode dialogforum med sentrale brukergrupper. Dette vil redusere unødig ressursbruk og sikre god kvalitet på behandlingsgrunnlag og leveranser.

Vis undermeny