Samfunn og plan

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 9 527 10 888 10 888 10 888
Andre endringer 1 295
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. 295
Dekning av stillinger tidligere finansiert over investeringsbudsjett 1 000
Statsbudsjettet 2020 66
Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven 14
Overføring av oppgaver på landbruksområdet 52
Ny driftsramme 10 888 10 888 10 888 10 888

Tjenester og oppgaver i perioden

I vedtatt organisering for teknisk, plan, næring og miljø er enheten samfunn og plan tillagt følgende oppgaver:

 • samfunnsplanlegging
 • arealplan, byutvikling/stedsutvikling
 • samferdsel
 • landbruk og naturforvaltning
 • boligutvikling
 • vassforvaltning

Innenfor ansvarsområdet er det på noen områder behov for å avklare grensesnitt og gråsoner mot andre enheter.

I 2020 vil enheten bestå av til sammen 13 personer, derav to i deltid innenfor ansvarsområdene. Det vil være fire personer som har kontorsted i Eidsvågen.

Samfunnsplanlegging

 • utarbeide overordnede planer som kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel
 • Arealplanlegging

  Arealplaner, det vil si reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel, er nødvendige for å forvalte kommunens areal- og naturressurser på en bærekraftig og forutsigbar måte i henhold til statlige føringer.

 • utarbeide reguleringsplaner i samsvar med kommunale vedtak og behov, og legge disse fram til politisk behandling
 • veilede utbyggere og konsulenter og saksbehandle private reguleringsforslag
 • være rådgivere i forbindelse med kommunale utbyggingsprosjekter
 • By- og stedsutvikling

  Gjennom planarbeid og faglig kompetanse bidra på vegne av kommunen og i samarbeid med innbyggere og sentrale aktører å medvirke til en styrking og positiv utvikling av Molde som by og de eksisterende tettstedene og bygdesentra. Eksempel er arbeidet med konkrete prosjekt gjennom Byen som regional motor samarbeidene.

  Samferdsel

  Rådgiver for samferdsel vil ha som oppgave å være kontaktperson og saksbehandler i de store samferdselssakene i kommunen. I tillegg til vegutbygging er kollektivløsninger og tilrettelegging for gående og syklende viktige arbeidsområder.

  Rådgiveren skal også være bidragsyter i arbeidet med trafikksikkerhetsplaner og parkeringsstrategier.

  Landbruk og naturforvaltning

  Enheten innehar kommunens forvaltningsansvar overfor landbruksnæringen, både jord- og skogbruk. Dette betyr saksbehandling etter jord-, skog- og konsesjonslovgivningen, nødvendig behandling og kontroll av alle støtte- og tilskuddsordninger.

  Motorferdsel i utmark med mer ligger innenfor ansvarsområdet

  Boligutvikling

  Gjennom planarbeid/arealplaner skal det legges til rette for at det kan etableres et variert boligtilbud i kommunen. Det skal påsees at kommunens boligpolitiske handlingsprogram følges opp og eventuelt innarbeides i utbyggingsavtaler.

  Vassforvaltning

  Omfanget av dette ansvarsområdet er ikke klart. Per dato kjøper plan- og utviklingsavdeling noen tjenester hos Molde vann og avløp KF.

  Vis undermeny