Kommunestyrets årlige eiendomsskattevedtak

 1. For å harmonisere eiendomsskatteutskrivingen i nye Molde kommune, skal det gjelde en overgangsperiode på tre år som starter i 2020 (jamfør ny regel i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd).

 2. Det skal skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen i 2020 (eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a). Utskrivingen gjennomføres innen utløpet av juni 2020, som er utskrivingsfristen det første året i en overgangsperiode hva gjelder eiendomsskatt ved kommunesammenslåing.

 3. Det gjennomføres ny alminnelig taksering for utskriving av eiendomsskatt i nye Molde kommune i medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-3 andre ledd. Nye kommunalt fastsatte takster skal benyttes for utskriving av skatt fra 2020.

 4. Ved taksering og utskriving benytter kommunen nye takseringsretningslinjer og eiendomsskattevedtekter (eiendomsskatteloven § 10).

 5. Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi (eiendomsskatteloven § 8 C-1).

 6. Kommunestyret oppnevner sakkyndig nemnd og klagenemd for valgperioden (eiendomsskatteloven § 8 A-3 fjerde ledd og § 20).

 7. Skattesatsene i nye Molde kommune følger reglene for 3-årig overgangsperiode med harmonisering i medhold av ny eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd.

  Den generell skattesatsen settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune

  Den generell skattesatsen settes til 3,57 promilles i "gamle" Molde kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,573 promille i "gamle" Molde kommune

  Den generell skattesatsen settes til 6,0 promille i "gamle" Nesset kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,58 promille i "gamle" Nesset kommune

  Det tas forbehold om eventuell justering av skattesatsene før utskrivingen i 2020.

 8. Det beregnes ikke bunnfradrag i 2020 (eiendomsskatteloven § 11).

 9. Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer (eiendomsskatteloven § 25).

 10. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) kan kommunestyret frita for eiendomsskatt eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten, herunder:

  - forsamlingshus tilhørende menigheter og trossamfunn, kulturelle og humanitære organisasjoner
  - ikke-kommersielle daghjem og behandlingshjem, ikke-kommersielle barnehager og ikke-kommersielle studentboliger
  - ikke-kommersielle skoler og musèer
  - klubbhus og idrettsdel av anlegg tilhørende idrettslag

  Kommunestyret kan for ett år av gangen innvilge fritak for eiendomsskatt for bygning av historisk verdi med fredningsvedtak eller annen vernestatus. (eiendomsskatteloven § 7 b).

  Liste med eiendommer som innvilges fritak legges frem i egen sak for kommunestyret før utskrivingen av eiendomsskatt våren 2020.

 11. Nybygde boliger som ferdigstilles etter 01. januar 2020 fritas i 3 år, eller frem til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (eiendomsskatteloven § 7 c).

 12. Formannskapet kan søkes om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt (eiendomsskatteloven § 28). Søknadsfrist er 1. februar.

 13. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget i medhold av utfasingsreglene for kategorien «Verk og bruk». Grunnlaget er redusert med to syvendedel i 2020 i medhold av overgangsregel til § 3 og § 4 første ledd første pkt. Skattesatsen på det særskilte skattetakstgrunnlaget er 3,57 promille i Molde, og 7,0 promille i Nesset. Midsund er ikke omfattet av denne ordningen.
Vis undermeny