Kommunestyrets årlige eiendomsskattevedtak

 1. For å harmonisere eiendomsskatteutskrivingen i nye Molde kommune, skal det gjelde en overgangsperiode på tre år som starter i 2020 (jamfør ny regel i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd).

 2. Det skal skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen i 2020 (eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a). Utskrivingen gjennomføres innen utløpet av juni 2020, som er utskrivingsfristen det første året i en overgangsperiode hva gjelder eiendomsskatt ved kommunesammenslåing.

 3. Det gjennomføres ny alminnelig taksering for utskriving av eiendomsskatt i nye Molde kommune i medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-3 andre ledd. Nye kommunalt fastsatte takster skal benyttes for utskriving av skatt fra 2020.

 4. Ved taksering og utskriving benytter kommunen nye takseringsretningslinjer og eiendomsskattevedtekter (eiendomsskatteloven § 10).

 5. Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi (eiendomsskatteloven § 8 C-1).

 6. Kommunestyret oppnevner sakkyndig nemnd og klagenemd for valgperioden (eiendomsskatteloven § 8 A-3 fjerde ledd og § 20).

 7. Skattesatsene i nye Molde kommune følger reglene for 3-årig overgangsperiode med harmonisering i medhold av ny eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd.

  Den generell skattesatsen settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune

  Den generell skattesatsen settes til 3,57 promilles i "gamle" Molde kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,573 promille i "gamle" Molde kommune

  Den generell skattesatsen settes til 6,0 promille i "gamle" Nesset kommune
  Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,58 promille i "gamle" Nesset kommune

  Det tas forbehold om eventuell justering av skattesatsene før utskrivingen i 2020.

 8. Det beregnes ikke bunnfradrag i 2020 (eiendomsskatteloven § 11).

 9. Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer (eiendomsskatteloven § 25).

 10. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) kan kommunestyret frita for eiendomsskatt eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten, herunder:

  - forsamlingshus tilhørende menigheter og trossamfunn, kulturelle og humanitære organisasjoner
  - ikke-kommersielle daghjem og behandlingshjem, ikke-kommersielle barnehager og ikke-kommersielle studentboliger
  - ikke-kommersielle skoler og musèer
  - klubbhus og idrettsdel av anlegg tilhørende idrettslag

  Kommunestyret kan for ett år av gangen innvilge fritak for eiendomsskatt for bygning av historisk verdi med fredningsvedtak eller annen vernestatus. (esktl. § 7 b).

  Liste med eiendommer som innvilges fritak legges frem i egen sak for kommunestyret før utskrivingen av eiendomsskatt våren 2020.

 11. Nybygde boliger som ferdigstilles etter 01.01.2020 fritas i 3 år, eller frem til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (eiendomsskatteloven § 7 c).

 12. Formannskapet kan søkes om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt (eiendomsskatteloven § 28). Søknadsfrist er 1. februar.

 13. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget i medhold av utfasingsreglene for kategorien «Verk og bruk». Grunnlaget er redusert med to syvendedel i 2020 i medhold av overgangsregel til § 3 og § 4 første ledd første pkt. Skattesatsen på det særskilte skattetakstgrunnlaget er 3,57 promille i Molde, og 7 promille i Nesset. Midsund er ikke omfattet av denne ordningen.

PS 34/19 Eiendomsskatt 2020 - Saksprotokoll i Kommunestyret for nye Molde kommune - 19.12.2019

 1. Det gjennomføres ny alminnelig taksering for utskriving av eiendomsskatt i nye Molde kommune. For boliger og kraftanlegg benyttes tilgjengelige takster fra Skatteetaten. Øvrige eiendommer som fritidsboliger, næringseiendommer, tomter, overføringslinjer for kraft, og våningshus på landbrukseiendom må takseres. Nye takster vil gjelde fra 01.01.2020.
 2. Det arbeides videre med å få godkjent et generelt unntak for eiendomsskatt for Midsund og Sekken, ref. intensjonsavtalens punkt 8.1. Lovhjemmelen må være eiendomsskattelovens § 7 bokstav d. Begrunnelsen er at disse øysamfunnene mangler fastlandsforbindelse og dermed ikke har samme tilgang til kommunesenteret i Molde. Fergesambandene er i tillegg nattestengt, og innbyggerne og næringslivet opplever store ulemper og er påført betydelige merkostnader som en følge av høye fergetakster.
 3. Dersom det ikke oppnås godkjenning av unntak for eiendomsskatt for øysamfunnene Midsund og Sekken, skal det være lik eiendomsskatt for hele kommunen. Eiendomsskatt for Midsund skal da trappes opp og harmoniseres over 3 år.
Vis undermeny