Fremtidige investeringer under planlegging og vurdering

I investeringsbudsjettet er det flere prosjekter som ligger inne med planleggingsmidler. Totalkostnaden i prosjektet er ikke innarbeidet, da den er ukjent eller starter etter planperioden. Det er også flere større investeringsprosjekter som det ennå ikke er tatt stilling til eller avsatt planleggingsmidler til. Under er en liste over større prosjekter (i alfabetisk rekkefølge) som kommunen må ta stilling til i tiden som kommer, men som i varierende grad er hensyntatt i gjeldende økonomiplan. Prosjekter der planleggingsmidler helt eller delvis ligger inne i økonomiplanen er merket med *.


 • Bypakke – 5 pst. egenfinansiering
 • Demografiendringer pleie og omsorg – økt antall omsorgsplasser ut over Råkhaugen
 • Enensenteret i Molde – renovering/nybygg *
 • Fremtidig bruk av Røbekk
 • Gotfred Lies plass 1 – renovering *
 • Infrastruktur på Bolsøya *
 • Kommunehuset i Eidsvåg - rehabilitering*
 • Kulturhuset i Molde – tekniske anlegg *
 • Lundavang
 • Ny barnehage Molde øst
 • Nye lokaler helsetjenesten/Helsehus i Molde*
 • Parkeringsløsning idrettsparken – Molde sentrum
 • Skjevik barne- og ungdomsskole – rehabilitering gymbygget *
 • SMART Molde – egenfinansiering av evet nye prosjekt
 • Utvikling og rehabilitering Kleive og Skåla omsorgssenter*
 • Årølivegen ny kryssløsning E39*

Vis undermeny